Siirry sisältöön

Voit hakea terveydenhoitajakoulutukseen syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Otaniemen kampuksella. Erillishaku sairaanhoitajan, kätilön tai ensihoitajan AMK-tutkinnon suorittaneille järjestetään 16. - 30.9.2024.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 240 op, 4 vuotta

Terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito, avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta sekä erilaiset järjestöt.

Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen reitti tutkinto-opiskelijaksi. Ilmoittautuminen syksyn 2024 polkuopintoihin on 15.-21.7.2024. Tutustu AMK-polkuopintoihin täällä.

Terveydenhoitajan työ

Terveydenhoitajana olet hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Asiantuntemus kattaa ihmisen elämänkulun eri vaiheet.

Valmistuvalla terveydenhoitajalla on hyvät vuorovaikutus-, ohjaus- ja yhteistyötaidot sekä vahvat kliiniset hoitotyön perustiedot ja -taidot. Työssään terveydenhoitaja tarvitsee itsenäistä työotetta sekä kykyä ja rohkeutta kehittää palveluita.

Terveydenhoitajakoulutus ja työ neuvolassa

Oletko suorittanut sairaanhoitajan, kätilön tai ensihoitajan AMK-tutkinnon ja haluat nyt opiskella terveydenhoitajaksi? Hae opiskelijaksi erillishaun kautta 16. - 30.9.2024. Lue lisää erillishausta täältä.

Koulutuksen sisältö

Laureassa terveydenhoitajatutkinto koostuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Ydinosaamisen opinnot (213 op) kattavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset.

Täydentävän osaamisen opinnoissa (27 op) voit syventää ja laajentaa osaamistasi omien uratoiveidesi mukaisesti. Terveydenhoitajan koulutuksesta noin yksi kolmasosa on harjoittelua.

Harjoittelujaksojen lisäksi käytännön toimintaa asiakkaiden kanssa tapahtuu opintojen edetessä opintojaksoilla. Terveydenhoitajaopiskelijana ohjaat ja tuet asiakkaita ja asiakasryhmiä terveyden edistämisen teemoissa. Aiheina voivat olla esimerkiksi elämäntapaohjaus, seksuaalikasvatus ja mielen hyvinvointi. Vuorovaikutus ja ohjausosaaminen on keskeinen osa terveydenhoitajan työssä tarvittavaa ammatillista osaamista.

Terveydenhoitajakoulutus painottaa terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn näkökulmia. Opinnoissasi saat perusvalmiudet lastenneuvolan, äitiysneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä työterveyshuollon osaamiseen, niin teoriassa kuin monipuolisissa harjoitteluissa.

Ydinosaamisen opinnot

Terveydenhoitajan tutkintoon sisältyy myös sairaanhoitajan koulutus. Koulutuksen alussa perehdyt hoitotyön lähtökohtiin, etiikkaan, kliiniseen hoitotyöhön ja potilasturvallisuuteen. Opintojen edetessä koulutus suuntautuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Ydinosaamisen opinnot koostuvat seuraavanlaisesti:

 • Asiakaslähtöisen hoitotyön perusteet
 • Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö
 • Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä
 • Asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia tukeva terveydenhoitajatyö
 • Terveydenhoitajatyön asiakkuusosaaminen
 • Päätöksenteko perusterveydenhuollossa

Ydinosaamisen opintoja voit kohdentaa lopuksi valinnaisella syventävällä harjoittelulla.

Täydentävät opinnot

Laurean terveydenhoitajakoulutuksessa voit valita täydentävät opinnot laajasta valikoimastamme oman kiinnostuksesi ja uratoiveidesi mukaisesti.

Ydinosaamisen opintoja voit täydentää 10 opintopisteellä valitsemalla esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista:

 • Lasten, nuorten ja perheiden monialainen terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Ikääntyneet asiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön asiantuntijuus

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laurea on Suomen vetovoimaisin terveydenhoitajien kouluttaja. Laurean terveydenhoitajakoulutus antaa valmiuksia monialaiseen ja moniammatilliseen toimintaan koko koulutuksen ajan. Jo opintojen aikana totut kehittämään toimintaa aidoissa työelämän tilanteissa.

Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalliin (Learning by Developing, LbD) kuuluu tiivis yhteistyö alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Teemme jatkuvasti monenlaista yhteistyötä alueellamme olevien kaupunkien ja kuntien kanssa projektimaisesti, mm. ohjaustuokioita ja materiaalia kouluille sekä ohjausta avoimiin päiväkoteihin. Opinnäytetyöt tuottavat myös työelämätarpeiden mukaisia selvityksiä ja materiaalia. Laurea tekee yhteistyötä myös muiden korkeakoulujen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kansainvälisyys terveydenhoitajaopinnoissa

Kieliopinnot kulkevat muiden opintojaksojen rinnalla ja niitä voi valita yksilöllisesti. Opintojen kansainvälisyys toteutuu kotikansainvälisyytenä opintojaksoilla, opiskelijatoiminnassa, vapaaehtoistyössä tai halutessasi ulkomaan vaihdossa.

Terveydenhoitajakoulutuksessa toisen opiskeluvuoden jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi ns. sairaanhoitajan kaksoistutkintoon. Tässä Dual Degree -tutkinnossa yksi vuosi opiskellaan Nazarethin yliopistossa USA:ssa. Opiskelija saa sairaanhoitajan tutkintotodistuksen molemmista maista.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa.

Opetusmuodot

Terveydenhoitajatutkinnon voit suorittaa päiväopintoina tai joustavasti työn ohessa monimuoto-opintoina. 

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella tai etäopetuksessa arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua päiväopintoihin tuovat harjoittelut, verkko-opinnot ja projektit.

Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Verkko-opetuksen lisäksi opiskelijat käyvät kampuksella case- ja kädentaitotyöpajoissa sekä simulaatioharjoituksissa. Monimuoto-opinnot sopivat työn ohessa opiskelevalle, mutta se sisältää myös jonkun verran lähiopetusta kampuksella ja tapaamisia, missä on läsnäolovelvoite. Monimuoto-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa.

Lue lisää erilaisista opetusmuodoista.

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi. 

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lue lisää joustavista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoasi.

Työllistyminen

Terveydenhoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet monipuoliset. Tyypillisiä terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito ja avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta. Terveydenhoitajana voit työskennellä myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä järjestöissä ja muissa organisaatioissa (esim. Kela, vakuutusyhtiöt, tutkimushankkeet).

Terveydenhoitajana voit työllistyä myös yrittäjänä. Järjestösektorilla on kansallisia ja kansainvälisiä mahdollisuuksia työllistymiseen. Terveydenhoitajana voit työllistyä myös sairaanhoitajan työhön. Koulutuksen aikana saat sairaanhoitajapätevyyden, mikä mahdollistaa työskentelyn sairaanhoitajana EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Osaamista voi syventää myös erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai erilaisten täydennyskoulutusten kautta.

Terveydenhoitaja voi hakea jatko-opintoihin myös yliopistoon tai muuhun korkeakouluun, josta voi valmistua esimerkiksi opettajaksi tai hallinnollisiin tehtäviin.

Erillishaku keväällä 2024

Tikkurilan kampuksella aloittaa syksyllä 2024 erillinen, kohdennettu ryhmä sairaanhoitaja (AMK)-, kätilö (AMK)-, ensihoitaja (AMK)-tutkinnon suorittaneille. Voit hakea terveydenhoitajaopintoihin erillishaussa 8.-22.4.2024. Lue lisää

Usein kysyttyä

 • Voiko jo valmistunut sairaanhoitaja päivittää tutkintonsa terveydenhoitajaksi suorittamalla vain jäljellä olevan osan? 

  Suoritettava osuus lasketaan yksilöllisesti ja se on noin 60 op. Opintoihin haetaan erillishaussa terveydenhoitajaksi,  (tarkoitettu AMK sairaanhoitaja, kätilö tai ensihoitajatutkinnon suorittaneille)  tai yhteishaussa terveydenhoitajakoulutukseen

 • Missä ajassa tutkinnon voi suorittaa? 

  Terveydenhoitajakoulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja arvioitu kesto on 4 vuotta. Tutkinnon suorittamista voit nopeuttaa mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai soveltuvaa työkokemusta. Ottamalla kesäopintoja opintopisteesi karttuvat nopeammin. Voit myös aloittaa opinnäytetyösi tekemisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

 • Missä terveydenhoitajat voivat työskennellä? 
  • neuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa
  • terveydenhoitajana tai kotihoidonohjaajana kotihoidossa
  • terveydenhoitajana digitaalisissa neuvontapalveluissa
  • terveydenhoitajana, päihdehoitajana tai tiimivastaavana terveysasemalla
  • terveydenhoitajana ikääntyneiden palvelukeskuksissa tai hoitokodeissa
  • terveydenhoitajana vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa
  • neuvontahoitajana tai toiminnanjohtajana potilasjärjestössä tai yhdistyksessä
  • edustajana lääke- ja hoitotarvikeyrityksessä
  • tutkimushoitajana esimerkiksi elintapa-, lääke- ja rokotetutkimuksissa
  • terveysalan kouluttajana esim. yksityisessä yrityksessä, potilasjärjestössä
  • projektipäällikkönä tai projektityöntekijänä terveys- ja sosiaalialan kehittämisprojektissa
  • terveydenhoitajana/sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa eri osastoilla ja poliklinikoilla
  • terveysalan yrittäjänä
  • etuuskäsittelijänä vakuutusyhtiössä tai KELA:ssa.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle

 

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.

Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6 .- 9.8.2024, tiistai - torstai, klo 10 - 12. 

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Terveydenhoitaja (AMK), Otaniemi, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Terveydenhoitaja (AMK), Tikkurila, 40 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa