Siirry sisältöön

Strategia 2030

Tahtotilamme on olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla.

Laurea-ammattikorkeakoulun strategia vuoteen 2030 on julkaistu kesällä 2019. Strategiassa kuvataan korkeakoulumme tunnistetut kriittiset muutostarpeet ja niihin vastaavat strategiset valinnat, joita tahtotilan saavuttaminen edellyttää.

Korkeakoulun kriittiset muutostarpeet

Saavuttaaksemme tahtotilamme olla vuonna 2030 työelämäosaamisen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäjä Uudellamaalla, on Laureassa tunnistettu seuraavat viisi kriittistä muutostarvetta:

 1. Osaamisperusteisuuden, oppimisen laadun ja opintotehokkuuden vahvistaminen tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
 2. Muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen vastaamaan yhteiskunnan jatkuvan oppimisen haasteeseen.
 3. Korkeatasoisten avointen digitaalisten opintojen lisääminen ja saatavuuden laajentaminen.
 4. Strategisen alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston laajentaminen ja syventäminen.
 5. TKI-toiminnan vaikuttavuuden ja kilpaillun rahoituksen kasvattaminen.

Korkeakoulun strategiset valinnat

Kriittisiin muutostarpeisiin vastaamiseksi on Laureassa tehty seuraavat strategiset valinnat:

 1. Opiskelijoille annetun palvelulupauksen lunastaminen.
 2. Vaikuttavuuden rakentaminen opetuksen ja TKI-toiminnan integraatiolla.
 3. Kehittämispohjaisen oppimisen (LbD) vahvistaminen pedagogisena toimintamallina ja sen laadukas soveltaminen myös digitaalisissa oppimisympäristöissä.
 4. Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmien hyödyntäminen kaikessa toiminnassa.
 5. Henkilöstön osaamisen systemaattinen kehittäminen osana laatujärjestelmää.

Arvot

Laurea-ammattikorkeakoulun toimintaa ja työskentelyä ohjaavia arvoja ovat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus.

Avoimuus merkitsee arvona kaikkien toimintojen läpinäkyvyyttä. Jaamme korkeakouluyhteisössä avoimesti osaamista, tietoa ja materiaaleja. Avoimuus rakentaa näin keskinäistä luottamusta.

Vaikuttavuus arvona ohjaa kaikkea tekemistämme. Laurean yhteiskunnallinen vaikuttavuus tarkoittaa työelämäosaamisen ja elinvoiman kehittymistä Uudellamaalla.

Vastuullisuus arvona tarkoittaa vastuun ottamista oman työmme tuloksista ja yhdessä tekemisestä. Laureassa huomioimme kaikessa toiminnassamme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen. Luomme uusia kestävän kehityksen ratkaisuja opetuksen ja TKI-toiminnan avulla.

Korkeakoulun osaamisalueet

Laurean kaikkea toimintaa – koulutusta, TKI-toimintaa, aluekehitystä ja liiketoimintaa – yhdistävät vahvat osaamisalueet, joilla haluamme olla tunnettu kansainvälisen tason työelämän osaamisen uudistaja ja ratkaisujen kehittäjä.

Laurean osaamisalueet ovat:

 • uudistuva sosiaali- ja terveysala
 • digitalisoituva ja teknologistuva yhteiskunta
 • vastuullinen palveluliiketoiminta
 • kokonaisturvallisuus

Laurean erityinen vahvuus syntyy yksittäisten osaamisalueiden monimuotoisista yhdistelmistä, jotka vastaavat ketterästi toimintaympäristöstä nouseviin osaamis- ja kehittämishaasteisiin. Kaikkien Laurean osaamisalueiden ytimessä on vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen.

Laurea2030 osaamisalueet.jpg

Laurean osaamisalueet.

Seitsemän strategista teemaa

Korkeakoulun valintoja ohjaavat seitsemän strategista teemaa, jotka ohjaavat ja profiloivat toimintaa tahtotilamme saavuttamiseksi.

 1. Opiskelijakeskeinen korkeakoulu. Opiskelijakeskeisyys tarkoittaa ennen kaikkea opiskelijan tavoitteiden, osaamisten sekä työ- ja koulutustaustan huomioon ottamista opiskelupolun suunnittelussa ja toteuttamisessa.
  Toimimme aina asiakaslogiikan, emme tuotantologiikan mukaisesti.
 2. Työelämään integroitunut korkeakoulu. Työelämän oppimisympäristöt ja verkostot tarjoavat opiskelijoillemme monipuolisia kokemuksia, herättävät luovuuden ja uteliaisuuden, kannustavat tutkimaan ja kehittämään. Kehittämispohjaisen oppimisen mallilla (LbD) syntyvä ammatillinen osaaminen on ainutlaatuista ja vastaa hyvin työelämän muuttuviin tarpeisiin.
  ”Toimimme aina yhdessä työelämän kanssa, emme milloinkaan irrallaan siitä.”
 3. Digitaalinen, ammatillista oppimista uudistava korkeakoulu. Uudistuva työelämä vaatii yhä avoimempia, monimuotoisempia ja joustavampia oppimisratkaisuja. Laurean kehittämät joustavat, digitaalisuutta hyödyntävät oppimis- ja kehittämisympäristöt mahdollistavat monimuotoisen oppimisen ja yhdessä kehittämisen.
  ”Kehitämme aina digitaalisia oppimisratkaisuja ottaen huomioon oppimisen laadun ja työelämäintegraation.”
 4. Soveltavalla tutkimuksella osaamista kehittävä korkeakoulu. Soveltava tutkimus uudistaa korkeakoulussa syntyvää osaamista, ratkoo yhteiskunnan ongelmia, luo uusia ratkaisuja ja rakentaa uutta liiketoimintaa hyödyntäen monialaisen korkeakoulun vahvaa osaamista.
  ”Keskitymme soveltavaan ja osallistavaan tutkimukseen korkeakoulun osaamisalueilla.”
 5. Aluetta kehittävä kansainvälinen korkeakoulu. Laurea vahvistaa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti työelämäosaamista ja elinvoimaa Uudellamaalla. Aluekehitys tarkoittaa meille johdonmukaista vuorovaikutusta alueella, yhdessä tekemistä ja aktiivista yhteistyön rakentamista.
  ”Otamme aina huomioon metropolialueen, seutukaupunkien ja kehyskuntien tarpeet Uudellamaalla.”
 6. Kestävän kehityksen korkeakoulu. Korkeakoulumme edistää toiminnallaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä niin alueellisesti kuin kansallisesti. Laureassa sisällytämme kaikkiin opetussuunnitelmiimme kestävän kehityksen teemoja ja edistämme niiden toteutumista yhteiskunnassa TKI-toiminnalla.
  ”Toimimme aina kestävän kehityksen toteutumiseksi yhteisen edun puolesta.”
 7. Yhteisöllinen korkeakoulu. Laureassa luotamme yhteiskehittämiseen ja yhdessä tekemiseen arvostaen korkeakouludemokratiaa, jolla haluamme edistää kaikkien äänien kuulumista yhteisössämme. Haluamme myös lisätä ihmisten kykyä ottaa henkilökohtaista vastuuta sekä omasta elämästään että yhteisistä asioista.
  ”Sitoudumme aina yhdessä kehittämiseen ja toimimiseen.”

 

Tutustu Laurea 2030 Strategiaan (Pdf)

Lisätietoja: