Siirry sisältöön

Turvallisuus Laureassa

Laureassa turvallisuustyötä tehdään ennakoiden ja hyvässä yhteistyössä kaikkien korkeakouluyhteisömme jäsenten kanssa. Laureassa koko yhteisö osallistuu aktiivisesti turvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Ennakoiva tur­val­li­suus­työ johdon esi­mer­kil­lä

Laureassa laatu, turvallisuus ja tuottavuus kytkeytyvät toisiinsa. Tämä tarkoittaa, että olemme panostaneet ennakoivaan, riskiperustaiseen ja  systemaattiseen turvallisuusjohtamiseen. Laurean johto on sitoutunut vahvasti siihen, että teemme joka päivä työtä turvallisen ja viihtyisän opiskelu- ja työympäristön puolesta. Laureassa turvallisuustyön perustan muodostaa riskienhallinta. Toimintaamme kohdistuvia riskejä arvioidaan, käsitellään sekä seurataan säännöllisesti. 

Rehtori ja tur­val­li­suus­joh­ta­ja yh­teis­työs­sä tur­val­li­suus­työn soih­dun­kan­ta­ji­na

Suunnitelmallisella turvallisuusjohtamisella on Laureassa saatu aikaan hyviä tuloksia. Ilman koko korkeakouluyhteisön osallistumista tähän ei olisi päästy. Rehtori vastaa koko korkeakouluyhteisön turvallisuudesta. Hän toimii vahvassa yhteistyössä turvallisuusjohtajan kanssa turvallisuusjohtamiseen liittyvissä tehtävissä. Turvallisuusjohtaja vastaa myös Laurea-ammattikorkeakoulun Turvallisuuspalveluiden toiminnasta. Arjen turvallisuustyötä ohjaavat ja toteuttavat kampusten turvallisuusvastaavat yhteistyössä muun henkilökunnan, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kolmessa yksikössämme toimivat lisäksi aktiivisesti Turvaryhmät. Turvallisuustoiminnan ennakointi- ja kehittämistehtävässä on turvallisuusjohtajan apuna erikseen nimetty turvallisuuden kehittämisryhmä. 

Jokaisella on vastuu

Laureassa jokainen korkeakouluyhteisömme jäsen vastaa oman työnsä ja tehtävänsä turvallisesta suorittamisesta. Esimiehet vastaavat lisäksi siitä, että opiskelu- ja työympäristö on turvallinen kaikissa olosuhteissa. Jokaisen laurealaisen oikeutena on ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuushavainnosta ja -poikkeamasta. Tätä varten on olemassa turvallisuusilmoitusmenettely. 
Me Laureassa uskomme, että turvallisessa opiskelu- ja työympäristössä voi jokainen korkeakouluyhteisömme jäsen rauhassa keskittyä omaan tehtäväänsä. Laurea onkin tutkitusti turvalliseksi koettu työyhteisö. Toivomme, että jokainen voi viihtyä ja tuntea olonsa turvalliseksi kaikessa toiminnassamme.

Ilmoita turvallisuushavainto sähköpostitse osoitteeseen teemu.ylikoski@laurea.fi

 

Turvallisuusalan julkaisuja

 • Korkeakoulun turvallisuutta tukevat oppaat ja julkaisut 

  Opas radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa e-kirja

  Tässä oppaassa tarkastellaan radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin keskeisiä käsitteitä, ilmiön syntymekanismeja ja sen esiintymistä Suomessa. Samoin käydään läpi riskiperusteisen turvallisuusjohtamisen periaatteita sekä lainsäädäntöä. Oppaassa tuodaan esille myös konkreettisia turvallisuustoimia radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi oppilaitos- ja korkeakouluyhteisössä.

  Ranta T., Martikainen S. (Eds.). (2018). Opas radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Laurea Julkaisut 88. Laurea-ammattikorkeakoulu.

   

  Hyvät käytännöt ehkäisevät väkivaltaista radikalisoitumista Artikkeli

  Turvallisen oppimis- ja työympäristön toteutuminen edellyttää, että oppilaitokset ja korkeakoulut oppivat tunnistamaan myös radikalisoitumisen ja ekstremismin kaltaisia ilmiöitä. Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusjohtaja Tiina Ranta ja lehtori Soili Martikainen ovat nyt laatineet oppaan, joka auttaa koulutusorganisaatioita tunnistamaan näitä huolta herättäviä ilmiöitä ja ennaltaehkäisemään niiden toteutumista. Tässä artikkelissa tiivistetään, mistä oppaassa on kyse, sekä miten oppilaitosten ja korkeakoulujen olisi järkevää ja perusteltua toimia näiden ikävien ilmiöiden rantautuessa.

  Ranta T., Martikainen S., (2018). Hyvät käytännöt ehkäisevät väkivaltaista radikalisoitumista. Turvallisuus & riskienhallinta, 33(3), p. 39-42, Turvallisuuden ja riskienhallinnan tietopalvelu.

   

  Hyvä tahto ei enää riitä: ennaltaehkäisyn täytyy alkaa oppilaitoksen tai korkeakoulun ylimmän johdon teoilla Artikkeli

  Monessa oppilaitoksessa ja korkeakoulussa turvallisuus näyttäytyy valitettavasti vieläkin sirpaleisena, ja turvallisuuden uskotaan voitavan toteuttaa ilman tosiasiallisia ja riittäviä resursseja. Tällainen toiminta ei voi mahdollistaa turvallista oppimis- ja työympäristöä, jota lain mukaan kouluilta kuitenkin edellytetään.

  Ranta T., Martikainen S., (2018). Pelkkä hyvä tahto ei enää riitä : ennaltaehkäisyn täytyy alkaa oppilaitoksen tai korkeakoulun ylimmän johdon teoilla. Turvallisuus & riskienhallinta, 33(3), p. 41, Turvallisuuden ja riskienhallinnan tietopalvelu. 

   

  Turvakävellen turvallinen koulu e-kirja

  Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkea- koulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille. 

  Ranta T., Martikainen S., (2017). Turvakävellen turvallinen koulu., Laurea Julkaisut 81., Laurea-ammattikorkeakoulu.

   

  Sisälle suojautuminen oppilaitoksissa e-kirja

  Sisälle suojautuminen oppilaitoksissa -oppaassa keskitytään sisällesuojautumisharjoituksiin, joiden vaikuttavuutta lisätään hyvän suunnittelun kautta. Oppilaitosten yksi keskeinen tehtävä on tunnistaa, analysoida ja käsitellä ne riskit, jotka voivat uhata sen toimintaa sekä päättää, millaisia riskejä oppilaitos pitää niin todennäköisinä, että niitä varten on tärkeää harjoitella.

  Ranta T., Martikainen S., (2016). Sisälle suojautuminen oppilaitoksissa.  Laurea Julkaisut 75., Laurea-ammattikorkeakoulu. 

   

  Turvallinen tapahtuma – Opas oppilaitosten ja korkeakoulujen tapahtumajärjestäjille e-kirja

  Tämä opas on syntynyt tarpeesta tarjota turvallinen ja sitä kautta onnistunut tapahtumaelämys tapahtumiin osallistuville. Turvallisuus vaikuttaa tapahtuman ja tapahtuman järjestäjän imagoon. 

  Martikainen S., Ranta T., (2016). Turvallinen tapahtuma: Opas oppilaitosten ja korkeakoulujen tapahtumajärjestäjälle. , Laurea Julkaisut 66., Laurea- ammattikorkeakoulu.

   

  Varautuva, turvallinen koulu e-kirja

  Oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen tulee olla kokonaisvaltaista ja riskiperusteista. Turvallisuus luo vahvan perustan oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnille. Varautumisen avulla ehkäistään päivittäisiä ja poikkeuksellisia vaaratilanteita. 

  Martikainen S. (Ed)., (2016). Varautuva, turvallinen koulu., Laurea Julkaisut 70., Laurea-ammattikorkeakoulu. 

   

  Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen e-kirja

  Oppilaitosten turvallisuus on koko kouluyhteisön yhteinen asia. Tämä julkaisu on suunnattu kaikille oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Artikkelit sisältävät sekä turvallisuusjohtamisen teoriaa että turvallisuustyön hyvien käytänteiden kuvauksia. Keskeisiä teemoja ovat turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta sekä jatkuva parantaminen.

  Martikainen S. (Ed). (2015). Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen oppilaitoksissa. Laurea Julkaisut 53. Laurea-ammattikorkeakoulu.

 • Muut koulun turvallisuustyötä tukevat artikkelit 

  Kokeilukulttuurilla uutta osaamista koulutusorganisaatioiden turvallisuusjohtamiseen artikkeli

  Martikainen S., Ranta T., (2016). Kokeilukulttuurilla uutta osaamista koulutusorganisaatioiden turvallisuusjohtamiseen. UAS Journal, (3), Arene ry.

   

  Sairaanhoitaja hoitotyön turvallisuuden kehittäjänä artikkeli

  Martikainen, S. & Palo, L. (Eds.). 2016. Sairaanhoitaja hoitotyön turvallisuuden kehittäjänä. Laurea Julkaisut 74. Laurea-ammattikorkeakoulu

   

  Turvallisuusjohtamisen kehitysideat artikkeli

  Turvallisuusjohtamisen kehitysideat. 2015. Turvallisuus & Riskienhallinta –lehti 4/2015. s. 14-16. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan (T&RH) Tietopalvelu Oy. Helsinki. ISSN 1799-697X.

   

  Turvallisuutta terveysalalle monialaisen yhteistyön tuloksena artikkeli kirjassa

  Turvallisuutta terveysalalle monialaisen yhteistyön tuloksena. Teoksessa Niinistö-Sivuranta, S. (toim.) 2015. Iloa, inspiraatiota, osaamista. Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisu 57.

   

  Laurea näyttää hienoa mallia - Turvallisuusjohtamisen kautta arjen turvaa artikkeli

  Turvallisuus & Riskienhallinta –lehti 6/2014. s. 34-35. Turvallisuuden ja Riskienhallinnan (T&RH) Tietopalvelu Oy. Helsinki. ISSN 1799-697X.

   

  Lähtökohtamme on yhteinen varautumisen tahtotila artikkeli

  Ranta T., Pekki J., (2014). Lähtökohtamme on yhteinen varautumisen tahtotila. Turvallisuus & riskienhallinta, (6), p. 36, Turvallisuuden ja Riskienhallinnan Tietopalvelu.

   

  Myönteinen ilmapiiri ja yhteinen tahtotila Laurea-ammattikorkeakoulun ja -kirjaston turvallisuuden kehittämisen lähtökohtina artikkeli

  Ranta T., Huovila E., (2015). Myönteinen ilmapiiri ja yhteinen tahtotila Laurea-ammattikorkeakoulun ja -kirjaston turvallisuuden kehittämisen lähtökohtina. UAS Journal, (1), Arene ry.

   

  Ulkomaantyön turvallisuus – tietoa organisaatioille turvallisen matkustamisen ja toiminnan mahdollistamiseksi ulkomailla Ilmestyy lokakuussa 2018.

  Ranta T., Martikainen S. (Eds.). (2018). Ulkomaantyön turvallisuus – tietoa organisaatioille turvallisen matkustamisen mahdollistamiseksi. Laurea Julkaisut. Laurea-ammattikorkeakoulu. 

 • Varhaiskasvatuksen turvallisuutta tukevat julkaisut 

Turvallisuusartikkelit