Siirry sisältöön

Joustavia tapoja hankkia osaamista osaksi tutkintoa

Laureassa sinulla on useita joustavia tapoja hankkia osaamista osaksi tutkintoasi.

Voit edetä opinnoissasi:

  • hyödyntämällä aiemmin hankittua osaamistasi (Hyväksiluku ja Osaamisen näyttö)
  • osallistumalla opintojaksototeutuksiin
  • hankkimalla osaamista työssä opintojen aikana (Opinnollistaminen)
  • hankkimalla osaamista vapaaehtoistyössä, TKI-hankkeessa tai projektissa tai Laureamkon opiskelija-aktiivitoiminnassa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jo olemassa oleva tutkintotavoitteiden mukainen osaamisesi voidaan huomioida tutkinnossasi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta (käytetään usein myös lyhennettä AHOT). Lähtökohtana on osaamisperustainen ajattelu, jossa ratkaisevaa on itse osaaminen, ei se, miten ja missä osaaminen on hankittu. Laureassa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyitä ovat Hyväksiluku ja Osaamisen näyttö.

Hyväksiluku -menettelyn kautta aiempia korkeakouluopintojasi voidaan hyväksilukea todistuksen tai opintosuoritusotteen perusteella osaksi tutkintoasi joko korvaamalla tai sisällyttämällä.

Korvaaminen tulee kyseeseen silloin, kun muualla suorittamasi opinnot vastaavat tutkintosi ydinosaamisen opintojen osaamistavoitteita ja tasoa. Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi tutkintosi täydentävän osaamisen opintoja.

Ennen opintojen alkua ulkomailla suoritettujen opintojen osalta sinun tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan opintojen verrannollisuus (esimerkiksi korkeakoulutasoisuus, sisältö ja laajuus) suomalaiseen koulujärjestelmään. Tarvittaessa todistuksista tulee toimittaa virallinen käännös.

Osaamisen näyttö -menettelyn kautta voit osoittaa muulla tavoin hankittua tutkintotavoitteiden mukaista osaamistasi riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaamisesi olet hankkinut. Osaamista sinulle on voinut kertyä esim. työssä, työpaikan järjestämässä koulutuksessa, järjestötoiminnassa tai harrastuksissa.

Osaamista voidaan todentaa eri tavoin ja osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty koulutuksesta tai opintojaksosta riippuen. Keskeistä prosessissa on, että tunnistat itse omaa osaamistasi konkreettisesti sanoittaen ja että osaamisesi on opetussuunnitelmasi osaamistavoitteiden ja tutkinnon edellyttämän tason mukaista.

Opinnollistaminen

Tutkinnossasi edellytettävää osaamista voit hankkia myös tekemällä työtä. Opintojen aikaisen työn opinnollistaminen edistää ammatillista kehittymistäsi, nopeuttaa opintojesi etenemistä ja tutkintoon valmistumistasi. Opinnollistaminen on siis vaihtoehtoinen tapa opiskella ja se tarkoittaa, että hankit opetussuunnitelmassasi kuvattua osaamista työtehtävissäsi tai osallistumalla opintojen aikana muuhun sellaiseen toimintaan, joka tuottaa oman tutkintosi mukaista osaamista.

Opinnollistaminen etenee omista kehittymistarpeistasi. Tutustu opetussuunnitelmaasi ja pohdi, mitä sellaista osaamista opetussuunnitelma sisältää, jota voisit omassa työssäsi saavuttaa ja kehittää. Pohdi uratavoitteitasi ja keskustele työnantajasi kanssa, voisitteko sopia työnrikastamisesta eli aiempaa monipuolisemmasta työnkuvasta. Voit siis tietoisesti lähteä kehittämään omaa osaamistasi itsellesi mieluisaan suuntaan.

Työpaikkasi voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla, järjestötoiminnassa tai vapaaehtoistyössä. Oppimisympäristönäsi voi toimia myös oma yrityksesi tai kehitteillä oleva yritysidea tai jokin käynnissä oleva Laurean hanke. Voit tehdä sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintoja työssä oppien, mikäli työtehtävät tukevat tutkinnon osaamistavoitteita.