Siirry sisältöön

Tämä koulutus ei ole tarjolla syksyn 2024 yhteishaussa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (YAMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan tradenomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Tämä koulutus valmistaa sinut toimimaan organisaation strategisessa kehittämisessä. Kykenet analysoimaan ja suunnittelemaan strategista uudistumista huomioiden toimintaympäristön rajoitukset ja vaatimukset. Osaat yhdistää muuttuvan liike-elämän vaatimukset sekä oman organisaatiosi muutostarpeet. Lisäksi koulutus valmentaa sinua keskeisiin johtamistaitoihin, kuten muutosjohtamiseen, fasilitointiin ja yhteiskehittämiseen sekä johtamiskäytäntöihin.

Opinnoissa yhdistyvät moderni strategiatutkimus sekä strategisen johtamisen käytännöt. Sisäistät globaalin liike-elämän muutostrendit sekä esihenkilötyön ajankohtaisia muutosvoimia.

Opinnot koostuvat pakollisista ja kaikille yhteisistä ydinopinnoista, valinnaisuutta sisältävistä täydentävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Tarjoamme opinnoissasi joustavat suoritustavat, jotka tukevat parhaiten henkilökohtaista urakehitystäsi.

Opintojen rakenne

Koulutuksen ydinopinnot järjestetään kokonaan verkko-opintoina. Täydentäviin opintoihin voi valita joko lähi- tai verkko-opintoja. Opintojen alussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, jotka tukevat yhteisöllisyyttä opinnoissa sekä yhdessä oppimista. Opiskelujen aikana saat jatkuvaa palautetta ohjaajilta sekä henkilökohtaista ohjausta opintojesi kanssa.

Osa opinnoista mahdollistaa etenemisen itsenäisesti sekä yksilöllisen opiskelutahdin, mikä mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Itsenäisen työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluu etäopetusta, jotka ajoittuvat arki-iltoihin ja sisältävät opetuksen lisäksi opiskelijoiden välistä keskustelua ja ryhmätöitä.

Ydinopinnot 30 op

Koulutuksen ydinosaaminen antaa opiskelijalle valmiuden analysoida, suunnitella ja tukea organisaation strategista uudistumista toimintaympäristön vaatimukset huomioiden. Ydinosaamisen opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksen opiskelijoille.

Ydinopinnot koostuvat kolmesta moduulista: Strateginen uudistuminenStrategista uudistumista tukevat menetelmät ja Strategiatyö käytännössä. Jokainen näistä moduuleista sisältää kaksi opintojaksoa. Jokainen opintojakso on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Voit tutustua Strategisen johtamisen ydinopintojen opintoihin ja niiden osaamistavoitteisiin alla.

 

 • Strategia muuttuvassa maailmassa  

  Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa ja arvioida erilaisia lähestymistapoja strategiseen johtamiseen eri aikajänteillä ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit kehittämään tavoitteellisesti omaa asiantuntijuuttasi ja esihenkilötyötäsi sekä analysoimaan strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta.

 • Organisaation strateginen uudistumiskyky 

  Opintojakson suoritettuasi osaat analysoida ja arvioida erilaisia lähestymistapoja organisaation strategiseen uudistumiseen. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan strategisia kehitysprojekteja erilaisissa toimintaympäristöissä sekä analysoimaan strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta. Opit myös hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan ja arvioimaan tietoa kriittisesti.

 • Fasilitointi ja yhteiskehittäminen kehittämistyössä 

  Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa ja arvioida erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä kehittämistyössä eri sidosryhmien kanssa. Osaat myös suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset. Opit myös analysoimaan strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta.

 • Muutosjohtaminen  

  Opintojakson suoritettuasi osaat vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä sekä arvioida ja analysoida muutoksen vaikutusta yksilöön ja organisaatioon. Opit suunnittelemaan ja arvioimaan strategisia kehitysprojekteja. Opintojakson jälkeen osaat tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuutta ja esimiestyötä. Osaat analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta.

 • Organisaation strategiatyöskentely 

  Opinnon suorittamisen jälkeen osaat arvioida erilaisia strategiatyön toimintamalleja ja työkaluja. Opit myös soveltamaan strategiatyökalua kohdeorganisaatiossa ja luomaan tulosten pohjalta kehitysehdotuksia. Opinnon jälkeen osaat valita soveltuvia strategisen johtamisen mittareita ja selittää ja havainnollistaa tyypillisen strategiaprosessin toteutuksen sekä arvioida sen erilaisia vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Opinnon jälkeen osaat myös kuvata ja arvioida organisaation ainutlaatuisten kyvykkyyksien roolia strategian pohjana.

 • Vaikuttavat johtamiskäytännöt 

  Opinnon suoritettuasi osaat nimetä ja selittää johtoryhmän roolin, tavoitteen, tehtävät ja vastuut. Osaat myös arvioida ja analysoida johtoryhmän tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä luoda esityksen johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi ja perustella esitystä tutkimustuloksin.

Täydentävän osaamisen opinnot ja opinnäytetyö

Omaa osaamista täydennetään valinnaisuutta sisältävillä täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta.Täydentävän osaamisen opintoja voi valita Laurean omasta yamk:n täydentävän osaamisen tarjonnasta (katso ajankohtainen tarjonta osoitteesta ops.laurea.fi).  Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa työssä oppimalla, tekemällä työelämässä aiemmin hankitun osaamisen näkyväksi tai sitomalla oppimisen työelämässä ajankohtaiseen projektiin.

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö (30 opintopistettä). Voit valita sinua kiinnostavan aiheen ympäriltä laajan kehitysprojektin tai portfolion, joka koostuu opintojen aikana kootuista pienemmistä osista.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan

Opintojen aikataulut

Strategisen johtamisen ydinopinnot toteutetaan joustavina verkko-opintoina. Osalla opinnoista opiskelet omatahtisesti ensimmäisen tapaamisen jälkeen, eli niihin ei sisälly lukujärjestykseen sisältyviä opetustapahtumia, vaan saat itse aikatauluttaa etenemistäsi verkkoympäristössä. Saat kuitenkin yksilö- ja ryhmätehtävistä palautetta ja ohjausta sitä mukaa kun palautat oppimistehtäviä opinnon edetessä. 

Osalla opinnoista on lukujärjestykseen merkittyä etäopetusta itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn tueksi. Näitä tapaamisia on syksyllä 2024 yhteensä enintään 1 krt viikossa ja ne sijoittuvat arki-iltoihin ti-to kello 17-19 tai 17-20. Tapaamisia on 1 tai 2 viikon välein koko syksyn ajan. Strategisen johtamisen opiskelijana tapaat siis säännöllisesti koko opiskelijaryhmäsi ja pääset osaksi opiskelijayhteisöä.

On tärkeä huomioida, että kokonaistyömäärältään joustavat verkko-opinnot vastaavat saman laajuisen päiväopiskelun 90 op työmäärää. Laskennallisesti yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia. Tämä koostuu verkko-oppimisympäristössä opiskelusta, kirjallisuuden ja muun materiaalin lukemisesta, monipuolisten oppimistehtävien tekemisestä, vuorovaikutuksesta ydinopintojen ajaksi nimettävän vertaisryhmäsi (5 henkeä) kanssa, vuorovaikutuksesta opintojakson opettajan kanssa, ja oman oppimisen reflektoinnista. Kaikki ydinopinnot on ajoitettu opintojen alkuun syyslukukaudelle 2024, mikä mahdollistaa opinnäytetyön joustavan aikataulun ydinopintojen jälkeen.

Opintojakso Opetuspäivä
Orientaatiopäivä

29.8.2024 klo 9-11.30 (kaikkien yamk-koulutusten yhteinen orientaatio)

31.8.2024 klo 9-16.30

Strategia muuttuvassa maailmassa 4.9.2024 klo 17-20
25.9.2024 klo 17-20
16.10.2024 klo 17-20
Organisaation strategiatyöskentely 10.9.2024 klo 17-20
17.9.2024 klo 17-20
1.10.2024 klo 17-20
Muutosjohtaminen 9.10.2024 klo 17-19
Vaikuttavat johtamiskäytännöt 23.10.2024 klo 17-19
Fasilitointi ja yhteiskehittäminen kehittämistyössä (ryhmä 1) 29.10.2024 klo 17-20
12.11.2024 klo 17-20
26.11.2024 klo 17-20
10.12.2024 klo 17-20
Fasilitointi ja yhteiskehittäminen kehittämistyössä (ryhmä 2) 31.10.2024 klo 17-20
14.11.2024 klo 17-20
28.11.2024 klo 17-20
12.12.2024 klo 17-20
Opinnäytetyöillat

6.11.2024 klo 17-19
4.12.2024 klo 17-19

15.1.2025 klo 17-19
12.2.2025 klo 17-19
12.3.2025 klo 17-19
9.4.2025 klo 17-19
7.5.2025 klo 17-19

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran kevään 2024 yhteishaussa 13. - 27.3.2024 (haku päättyy klo 15.00) Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakemiseen vaaditaan tradenomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Tietoa valintakokeesta

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson perusteella. Lue alta lisätietoa valintaopintojaksosta. 

 • Strateginen johtaminen 

  Tähän koulutukseen valitaan opiskelijat kevään 2024 toisessa yhteishaussa valintaopintojakson perusteella

  Aikataulu

  Valintaopintojakso suoritetaan aikavälillä ma 29.4. – pe 31.5.2024 (päättyy klo 16.00). 

  Hakijan tulee tutustua heti valintaopintojakson avauduttua verkko-oppimisalustaan, valintaopintojakson ohjeisiin sekä eri tehtävien palautusaikatauluihin.

  Valintaopintojakso sisältää eri määräaikoja tehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Koulutus on valintakoeyhteistyössä

  Strateginen johtaminen sekä Päätöksenteon ilmiot ja valintamuotoilu johtamisessa -koulutukset ovat valintakoeyhteistyössä. Valintaopintojakso on sama molempiin koulutuksiin.

  Ohjeet

  Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä opintoihinsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Kiitos viestistäsi! Yhteystietosi lisätään postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijatarinoita