Siirry sisältöön

Tämä koulutus ei ole tarjolla syksyn 2023 yhteishaussa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op; 1,5–2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Opiskelijatarina: Laura Virkki (Liiketalous YAMK)

Koulutuksen sisältö

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun koulutuksessa opit tietoja, taitoja ja asennetta johtaa muutosta kestävällä tavalla. Päätavoitteena on hahmottaa kestävän kehityksen toimintaympäristön muutostyötä ja eri toimijoiden muuttuvia tarpeita, rooleja ja vastuita.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelijoille tarjotaan kuitenkin myös mahdollisuuksia tavata kampuksella.

Koulutuksessa kehität osaamista, jolla edistät ja johdat kestävää kehitystä, kestävää kasvua ja yhteiskuntavastuuta eri organisaatioissa tai luot kokonaan uutta liiketoimintaa. Opinnot tukevat kestävän kehityksen muutosta ja toimeenpanoa organisaatioissa. Voit keskittyä opintojen aikana valitsemasi yrityksen, julkisen palvelutoiminnan tai kolmannen sektorin organisaation kehittämiseen.

Yhteiskunnan eri sektorit tarvitsevat uusia visioita, strategioita ja menetelmiä ilmastonmuutoksen, ikääntyvän yhteiskunnan ja globaalien haasteiden keskellä. Tässä koulutuksessa haluamme nähdä haasteet myös mahdollisuutena uuteen liiketoimintaan sekä tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisenä eri sektoreilla.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä.) Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamisen opinnot ovat koulutuskohtaisia ja ne ovat pakollisia kaikille koulutukseen osallistuville. Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen -koulutuksen ydinosaamisen opinnot sisältävät neljä yhteistä ja kaksi valinnaista ydinopintojaksoa. Seuraavat ydinopintojaksot ovat yhteisiä:

 • Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä 5 op
 • Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen 5 op
 • Kiertotalouden mallit ja ratkaisut 5 op
 • Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5 op                       

Tämän lisäksi valitset kaksi ydinopintojaksoa, joko kestävän kasvun tai yhteiskuntavastuun painotuksella.

Jos haluat painottaa opinnoissasi kestävää kasvua, valitset ydinosaamisen opintoihin lisäksi Kestävän yritysrahoituksen instrumentit- ja Kestävä kuluttajakäyttäytyminen- opintojaksot, jotka ovat molemmat 5 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia.

Jos haluat painottaa opinnoissasi yhteiskuntavastuuta, valitset ydinosaamisen opintoihin lisäksi Julkiset hankinnat ja Palvelumuotoilu ja moninaiset asiakkuudet- opintojaksot, jotka ovat molemmat 5 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia.

Voit tutustua opintojaksojen tavoitteisiin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi valinnaisuutta sisältävillä täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit kaikille yhteistä opintojaksoa lukuunottamatta valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö, joka on kolmasosa opinnoista. Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyössä kehitetään toimeksiantajan kestävän kasvun, kehityksen tai yhteiskuntavastuun malleja. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle tai yritykselle ja sen avulla kehitetään yrityksen toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opintojen aikataulut

Koulutus alkaa syksyllä 2023. Opintojaksoja opiskellaan itsenäisesti aina neljän viikon ajan ennen kontaktipäiviä. Kunkin opintojakson kontaktiopetuspäivät löytyvät alta aikataulusta. (Esimerkiksi Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä -opintojakso avautuu 4.8. ja opintojakso päättyy kontaktipäiviin 1.9. sekä 2.9.)

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Verkko-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin muutkin opiskelumuodot. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi. Osa tapaamisista voi edellyttää läsnäoloa verkossa ennakkoon ilmoitettuna aikana.

 • Kaikille opiskelijoille pakollisten opintojen aikataulu 

  Yh­teis­kun­ta ja verkostot kestävän kasvun ja yh­teis­kun­ta­vas­tuun mah­dol­lis­ta­ji­na

  Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä

  • Kontaktipäivät: pe 1.9.2023 ja la 2.9.2023
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen

  • Kontaktipäivät: pe 6.10.2023 ja la 7.10.2023
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä. 

   

  Yhteiskuntavastuullinen johtaminen

  • Kontaktipäivät: pe 10.11.2023 ja la 11.11.2023
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä. 

   

  Kiertotalouden mallit ja ratkaisut

  • Kontaktipäivät: pe 15.12.2023 ja la 16.12.2023
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.
 • Va­lin­nai­set ydin­o­pin­not, valitaan 10 op 

  Kestävä kasvu (toi­min­taym­pä­ris­tö­nä yritykset)

  Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit

  • Kontaktipäivät: pe 12.1.2024 ja la 13.1.2024
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Kestävä kuluttajakäyttäytyminen

  • Kontaktipäivät: pe 16.2.2024 ja la 17.2.2024
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Yh­teis­kun­ta­vas­tuu (toi­min­taym­pä­ris­tö­nä julkinen sektori)

  Julkiset hankinnat ja investoinnit

  • Kontaktipäivät: pe 12.1.2024 ja la 13.1.2024
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Julkisen sektorin asiakkuudet ja palvelumuotoilu

  • Kontaktipäivät: pe 16.2.2024 ja la 17.2.2024
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

Hakeminen ja valintaopintojakso

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Hakukelpoisuuden Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen -YAMK-koulutukseen antaa esimerkiksi Tradenomi (AMK)-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä on myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella.

  Aikataulu

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023 (päättyy klo 16.00).

  Opintojakson työmäärän takia suosittelemme, että tutustut verkko-oppimisalustaan ja opintojakson ohjeisiin heti opintojakson alkaessa.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä. Viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Ohjeet

  Opintojaksolla käytettävät aineistot julkaistaan oppimisalusta Canvasissa opintojakson alkaessa. Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Valintakoeyhteistyö

  Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun  johtaminen sekä Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa -koulutukset toteuttavat valintaopintojakson yhteistyössä.  Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla yhden valintaopintojakson.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä.  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintoonsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -koulutuksesta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijatarinat

Ei tuloksia.

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Voit hakea syksyn yhteishaussa suomenkielisiin koulutuksiin 4.-14.9.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin