Siirry sisältöön

Tämä koulutus ei ole tarjolla syksyn 2024 yhteishaussa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Kuntoutuksen ohjaajia työskentelee mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa kuntoutusohjaajina, työterveyshuollossa sosiaalialan ammattihenkilöinä, sosiaalipalveluissa ohjaajina, sosiaaliohjaajina tai asiantuntijoina. 

 

Koulutuksen kuvaus

Kuntoutuksen ohjaajat (AMK) ovat sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, jotka työskentelevät sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan suunnittelu-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä moninaisilla ammattinimikkeillä. He tarjoavat asiakkaalle ja tämän lähipiirille tavoitteellista kuntoutumista edistävää ohjausta, neuvontaa ja tukea. Tavoitteena on kuntoutujan paras mahdollinen toiminta- ja työkyky sekä hyvinvointi.

Kuntoutuksen ohjaajan koulutuksessa opiskellaan laaja-alaisesti kuntoutuksen suunnittelu-, ohjaus-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Koulutuksen lähtökohtia Laureassa ovat kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja kuntoutuksen ohjaajan työssä tarvittava laaja-alainen osaaminen. Perehdyt koulutuksessa kuntoutuksen ajankohtaisiin teorioihin, malleihin ja tutkimuksiin. Osaamisesi perustuu voimavaraistavaan ja eettiseen työotteeseen.

 • Osaat luoda eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa oleviin kuntoutujiin vastavuoroisen, arvostavan, luottamuksellisen ja kuntoutujan tavoitteellista motivaatiota kannattelevan suhteen.
 • Tunnet sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmät sekä niiden lakisääteiset perusteet.
 • Osaat arvioida asiakkaan kuntoutumiseen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia sekä asettaa kuntoutujan kanssa tälle merkityksellisiä ja tavoittelemisen arvioisia tavoitteita.
 • Kykenet hyödyntämään työssäsi myös digitaalisia työvälineitä.

Kuntoutuksen ohjaajana hahmotat ammatin merkityksen osana yhteiskuntaa sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalaa. Osaat vastata kriittisesti ja luovasti kuntoutusohjauksen osalta yhteiskunnan kuntoutukselle asettamiin muuttuviin haasteisiin. Ammattikorkeakoulusta valmistuneena kuntoutuksen ohjaajana sinulla on valmiudet myös alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kuntoutuksen kehittämis-, tutkimus- ja suunnittelutehtäviin. 

Opintojen rakenne

Kuntoutuksen ohjaajan tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sen suorittaminen kestää keskimäärin 3,5 vuotta. Yksi opintopiste vastaa kansainväliset ECTS-mitoituksen mukaan noin 26,7 tuntia työtä.

Laureassa opiskelet käytännönläheisesti kiinteässä yhteistyössä pääkaupunkiseudun sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalojen toimijoiden kanssa. Luot jo opinnoissasi monipuoliset yhteydet alan työelämään. Kuntoutuksen kestävä ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaava innovatiivinen ja monitoimijainen kehittäminen on keskeisesti mukana koko opiskelusi ajan.

Laureassa oppiminen sidotaan työelämän kehittämiseen ja henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin. Ydinosaamisen moduulit (180 op) kuvaavat tutkinnon pakolliset osaamisvaatimukset ja vapaasti valittavat täydentävät moduulit (30 op) mahdollistavat osaamisen syventämisen tai laajentamisen. Opinnot sisältävät perusopintoja, ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, pakollista työharjoittelua ja opinnäytetyön.

Moduuleille on määritelty osaamistavoitteet yhdessä työelämän kanssa alan tulevaisuuden näkymät huomioiden. Käytännössä opintopisteitä kertyy suorittaessasi moduuliin kuuluvia opintojaksoja ja tehdessäsi vastaavaa osaamista kehittäviä projekteja. Opintosuorituksen voit saada myös aiemman osaamisesi perusteella hyväksiluvun, osaamisen näytön tai työn opinnollistamisen kautta.

Kuntoutuksen ohjaajan koulutuksen ydinosaamisen moduulit ovat:

 • Voimavaralähtöinen kuntoutuminen
 • Kuntoutusprosessi ja palvelujärjestelmät
 • Kuntoutuksen ohjaus
 • Kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointi
 • Kuntoutuksen asiantuntijuus ja johtaminen
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja

Kuntoutuksen ohjaaja -tutkintoon sisältyy 40 opintopistettä pakollista työharjoittelua. 

Oman osaamisen kehittymistä voi suunnata opintojen aikaisilla valinnoilla. Voit ottaa täydentävän osaamisen moduuleja Laurean eri alojen laajasta opintotarjonnasta. Tämän lisäksi voit täydentää osaamistasi muun muassa erilaisissa monialaisissa opinnoissa, työelämäprojekteissa, hankkeissa sekä valitessasi harjoittelupaikkaa ja opinnäytetyön aihetta. Tuemme sinun opintopolkuasi uraohjauksella. 

Tutustu opetussuunnitelmaan

Monimuotototeutus ja lähiopetuspäivät syksyllä 2024

Kuntoutuksen ohjaajan koulutus toteutuu Laureassa monimuoto-opintoina, joissa pystyt vaikuttamaan opintojesi aikatauluihin enemmän kuin päivätoteutuksissa. Opiskelu edellyttää kuitenkin merkittävää itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi.

Vaikka monimuoto-opiskelu painottuu verkkoon ja etäopetukseen, sisältää se myös lähiopetusta Espoon kampuksilla sekä aikataulutettuja tehtäviä ja tapaamisia, joissa on läsnäolovelvoite. Monimuoto-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa, ja jo etukäteen kannattaa miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Lähiopetus

Monimuoto-opiskelu sisältää lähiopetusta Otaniemen kampuksella 2–4 päivää kuukaudessa. Opinnot alkavat orientaatiopäivillä viikolla 33.  Syksyn muut lähiopetuspäivät ovat viikoilla 37, 41, 45 ja 49. Tarkemmat tiedot lähipäivistä selviävät Laurean Uudelle opiskelijalle-sivulla ennen opintojen alkua.

Suuntautumisvaihtoehdot

Laurea-ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaaja -tutkinto ei sisällä erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja, vaan tarjoaa laaja-alaisen pätevyyden kuntoutuksen ohjaajan tehtäviin. Kaikille yhteisten ydinosaamisopintojen jälkeen valitset täydentäviä opintoja, joita Laureassa on tarjolla monipuolisesti. Laurean eri kampusten tarjonta on avointa kaikille Laurean opiskelijoille.

Opinnäytetyö

Kuntoutuksen ohjaaja -tutkintoon sisältyy 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa osoitat olevasi oman alasi asiantuntija. Opinnäytetyö voi olla työelämän kehittämisprojekti tai osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opinnäytetyössä korostuu yhteistyö eri organisaatioiden kanssa.

Koulutuksen antama pätevyys

Kuntoutuksen ohjaajan ammatissa voi toimia kuntoutuksen ohjaajan laaja-alaisen tutkinnon suorittanut laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Kuntoutuksen ohjaajaksi rekisteröityvät sosiaalihuollon ammattihenkilöt saavat rekisteröintinumeron laillistuspäätöksen yhteydessä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sinun on mahdollista hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, kun olet työskennellyt alalla kaksi vuotta ammattikorkeakoulututkintosi jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1–1,5 vuotta päätoimisina opintoina.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena kuntoutuksen ohjaajana voit jatkaa opintoja myös yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa. 

Ammattikorkeakouluissa on myös eripituista täydennyskoulutusta. Uutta osaamista on myös mahdollista hankkia avoimen ammattikorkeakoulun ja yliopiston opinnoissa.

Uramahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle laaja-alaiset mahdollisuudet sijoittua työelämään. Kuntoutuksen ohjaajat työllistyvät muun muassa ammatilliseen kuntoutukseen, kuntouttavaan työtoimintaan ja työtoiminnan ohjaukseen, erikoissairaanhoitoon, kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden palveluihin, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluihin, kuntoutuskeskuksiin, Kelaan, työterveyshuoltoon sekä järjestöihin ja yhdistyksiin. Kuntoutuksen ohjaaja voi toimia myös yrittäjänä.

Laureasta valmistuvana kuntoutuksen ohjaajana sinulla on pätevyys toimia laaja-alaisesti kaikilla kuntoutuksen toiminta-alueilla; ammatillisen, lääkinnällisen, sosiaalisen ja pedagogisen kuntoutuksen monialaisissa tehtävissä. Kuntoutuksen ohjaajana voi työskennellä myös erilaisissa kuntoutuksen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. 

Kuntoutuksen ohjaajat työskentelevät lukuisilla erilaisilla tehtävänimikkeillä, kuten kuntoutuksen ohjaaja, kuntoutusohjaaja, kuntoutuskoordinaattori, ammatillinen kuntoutuksen ohjaaja, asiantuntija, ohjaaja, palveluohjaaja, projektisuunnittelija, suunnittelija ja uravalmentaja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamalliin (Learning by Developing, LbD) kuuluu tiivis yhteistyö alueen työelämän kanssa. Kuntoutuksen ohjaajan koulutuksessa verkostoidut monipuolisesti sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan toimijoiden kanssa mm. opintojaksoprojektien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. Laurea tekee yhteistyötä myös eri korkeakoulujen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti, esimerkkinä monipuolinen strateginen yhteistyö Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa.

Laurea tarjoaa mahdollisuuden kansainväliseen opiskelijavaihtoon noin 250 yhteistyökorkeakoulussa. Yhteistyökorkeakouluja voi tarkastella SoleMOVE-järjestelmässä.

Kansainvälistyminen

Työelämässä tarvitaan kansainvälistä ja monikulttuurista osaamista osana ammatillista asiantuntijuutta, sijoittuipa töihin Suomeen tai ulkomaille. Henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaasi voit sisällyttää muun muassa:

 • opintoja tai harjoittelua ulkomailla (useita kuukausia tai lyhyitä intensiivijaksoja)
 • opintoja vieraalla kielellä kansainvälisessä opiskelijaryhmässä Suomessa
 • kieliopintoja
 • kulttuurienvälisen viestinnän opintoja
 • kansainvälisessä yhteistyössä toteutettuja hankkeita
 • tuutorina toimimista kansainvälisille opiskelijoille

Kaikissa opetussuunnitelmissa on osana ydinosaamismoduuleja lukukausi, jonka aikana erityisesti suositellaan vaihto-opiskelua tai harjoittelua ulkomailla. Tämän lukukauden aikana myös opinnot Laureassa toteutetaan englannin kielellä, yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Opintoja englanniksi sisältyy siis kaikkien opintoihin.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa Laureassa.

Tutkimuksen painopisteet 

Laurean strategiset tutkimusalueet ovat palveluliiketoiminta, terveys ja yhteiskunnallinen eheys sekä yhtenäinen turvallisuus. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tehdään laajassa kansainvälisessä yhteistyöverkostossa.

Lue lisää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnastamme.

Ammattinimikkeitä

 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Kuntoutuskoordinaattori
 • Ammatillinen kuntoutuksen ohjaaja
 • Asiantuntija
 • Työvalmentaja

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

 

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.
Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6.-9.8. ti-to klo 10-12. 

Puhelinpalvelu suljettu;
Valintakoeviikolla 27.-29.5.2024.

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

 

Ei tuloksia.

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Otaniemi, 40 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Hae Laureaan!

Syksyn 2024 yhteishaku

Syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024 voit hakea keväällä 2025 alkaviin koulutuksiimme.

Tutustu koulutuksiimme