Siirry sisältöön

YAMK-valintaopintojaksot

Neljän YAMK-koulutuksen opiskelijavalinnat toteutettiin keväällä 2020 ensimmäistä kertaa valintaopintojaksona. Valintaopintojaksolla motivoituneet opiskelijat pääsivät loistamaan ja kertyneet opintopisteet sujuvoittivat opintojen aloitusta syksyllä. Uusi toteutusmalli oli laajan yhteistyön tulos, ja se toikin vahvasti esille yhteisöllistä toimintaa poikkeuksellisena aikana. Palautteen perusteella opiskelijat kokivat valintaopintojakson paremmaksi kuin perinteisen valintakokeen, ja toimintamalli onkin tullut jäädäkseen.

Tutustu ratkaisuun

Kuvaus pedagogisesta ratkaisusta

Neljän YAMK-koulutuksen opiskelijavalinnan järjestäminen valintaopintojaksona verkossa keväällä 2020. Covid-19 -pandemian iskiessä päälle koulutusten vastuuopettajat valmistelivat nopealla aikataululla koulutustensa valintaopintojaksot. Opettajat tekivät työtä yhdessä, toinen toisiaan kannustaen, neuvoen ja yhdessä innostuen.

Kestävän kasvun johtaminen, Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu sekä Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä-koulutuksiin valitut opiskelijat suorittivat ensimmäiset opintonsa jo ennen opintojen virallista alkua.

Miten oppimisen laatu näyttäytyy ratkaisussa ja miten se vaikuttaa hyvään oppimiskokemukseen?

Avoimen valintaopintojakson avulla opiskelijat tutustuvat koulutuksen keskeiseen sisältöön. Oppimisalusta Canvas tulee heille tutuksi. Opintojakson suorittaneet, valituksi tulleet opiskelijat ovat osoittaneet ja vahvistaneet motivaatiotaan.

Syksylle ajoittuvien ydinopintojen tiukkaa aikataulua keventää se, että viisi opintopistettä on jo valintakokeena suoritettu. Vastaavasti vapaavalintaisen opintojakson suorittaminen valintakokeena keventää ydinopintojen jälkeisten opintojen määrää.  Molemmat nopeuttavat oppimisen sykliä ja vahvistavat opiskelijan mahdollisuutta valmistua tavoiteajassaan.

Idean uutuusarvo

Kyseessä on yhteisöllisesti kehitetty uusi menettely opiskelijoiden valitsemiseksi koulutuksiin. Ratkaisu toi vahvasti esille ja korosti yhteiskehittämisen tehokkuutta poikkeuksellisena ajanjaksoja, jolloin siirryttiin laajasti ja nopealla aikataululla etätyöhön ja -opiskeluun. Lisäksi yhden valintaopintojakson kohdalla pilotoitiin samalla yhteistyötä opiskelijavalinnassa. YAMK-kokemusten myötä toimintamalli on lähtenyt etenemään myös AMK-puolelle.

Valintaopintojaksot suunniteltiin käyttöönottovaiheessa olleelle Canvas-alustalle, joten valintaopintojaksoja rakennettaessa kehitettiin myös uusia tapoja toimia uudella oppimisalustalla.

Miten LbD:n eli kehittämispohjaisen oppimisen elementit näkyvät ratkaisussa?

Valintaopintojakson suorittaneet ja opintonsa aloittavat opiskelijat ovat heti varsinaisten opintojen alussa valmiita tarttumaan opintoihin liittyviin kehittämishankkeisiin. Koulutuksen ja kehittämistyön ydinasiat, metodit ja käytänteet ovat heille tuttuja. Aineistot ja tehtävät ovat työelämästä nousevia. Ne ohjaavat näin hyödyntämään valintaopintojaksolla käytettäviä työvälineitä ja harjoiteltavia taitoja niin koulutuksessa kuin myöhemmin työelämässäkin.

Mikä on ohjauksen ja palautteen rooli ratkaisussa?

Opintojaksot ovat palautteen osalta poikkeuksellisia niiden valintakoeluonteen vuoksi. Ohjaus on ennalta suunniteltu Canvasin moduuli- ja sivustorakenteeseen. Annettujen tietojen pohjalta opiskelijat pystyvät etenemään opinnoissa. Lopulta jokainen saa tiedon osaamistasostaan pisteytyksenä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta suorituksestaan opiskelijavalinnan julkaisun jälkeen. Valintaopintojaksojen sisältöihin, tehtäviin ja toteutukseen on myös palattu koulutuksissa aloittaneiden opiskelijoiden kanssa.

Miten ratkaisu edistää opiskelijan hyvinvointia?

Valintaopintojaksolla on mahdollista luoda uutta osaamista ja osoittaa omaa osaamistaan pitkäjänteisesti. Toteutus on paikkaan sitomaton ja opiskelu on mahdollista aikatauluttaa pitkälti itse oman elämäntilanteen ja oppimistyylin mukaisesti. Opiskelijavalinnan suorittaminen valintaopintojaksolla mahdollistaa osallistumisen, vaikka hakija olisi sairastunut opintojakson aikana. Valintaopintojakso vähentää opiskelijoiden opiskeluajan kuormitusta ja nopeuttaa valmistumista.

Mitkä ovat tämän ratkaisun ydinasiat?

Koulutukseen hakeva rakentaa uutta osaamista ja osoittaa motivaatiotaan joustavasti ja pitkäjänteisesti.

Työkalut ja –välineet, joilla ratkaisu toteutetaan

Uusi oppimisalusta Canvas.

Työmäärä ratkaisun takana: kuinka aikaavievä/haastava ratkaisu oli toteuttaa? (toistettavuus)

Kaikkineen Canvas-alustalle rakennettavat verkko-opintojaksot olivat ison ryhmän yhteinen ponnistus. Uusien opintojaksojen rakentaminen on aikaa vievää. Toisaalta ne ovat hyödynnettävissä jatkossa ydinopintoina tai vapaavalintaisina opintoina.

Pedagogisesta ratkaisusta saatu palaute

Palaute valintaopintojaksoista oli oikein hyvää ja toteutusmalli jäi vakituiseksi valinnan tavaksi.

”Mielestäni tällainen opintojakso ratkaisu on parempi kuin perinteinen valintakoe. Varsinkin YAMK opinnoissa tämä toimii, koska hakijoilla on jo ammatillista osaamista. Lisäksi tämä samalla testaa motivaatiota, koska joudut suorittamaan monta tehtävää ja enemmän lukemaan tekstejä, kuin pääsykokeessa. Valintaopintojakso on myös tasapuolisempi, koska se ei suosi pelkästään henkilöitä jotka ovat hyviä ulkoa oppimaan tekstejä, vaan tässä täytyy myös osata käyttää tietoa eikä vain muistaa sitä.  Pienellä muutoksilla tästä voisi saada myös ehkä perinteisiin AMKin koulutuksiin sopivan valintaopintojakson. Samalla hakijat näkevät ja saamat ensi makua millaista opiskelu on ammattikorkeassa.”

Lisätietoja: