Siirry sisältöön

Laurean Heti Valmis -diili opiskelijoille ja avainkumppaneille

Laurean Heti Valmis -diili kokonaisuuden myötä muuttuvassa toimintaympäristössä pystytään vastaamaan ketterästi Laurean avainkumppanien tarpeisiin antaen samalla myös opiskelijoille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaisia projekteja he haluavat lähteä toteuttamaan. Kumppaneille tarjottavassa yhteistyön mallissa korostuvat erityisesti joustavuus, aito jatkumo avainkumppaniyhteistyössä sekä asiantuntijaverkostojen hyödyntämisen laajuus.

Tutustu ratkaisuun

Kuvaus pedagogisesta ratkaisusta

Asiakaskokemuksen luomisen ja kehittämisen superammattilaiset Laurean restonomikoulutuksesta ovat kehittäneet ”Laurean Heti Valmis diili!” kokonaisuuden, jonka myötä muuttuvassa toimintaympäristössä pystytään vastaamaan ketterästi Laurean avainkumppanien tarpeisiin antaen samalla myös opiskelijoille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaisia projekteja he haluavat lähteä toteuttamaan.

Opetussuunnitelmasta Työelämäprojekti-nimellä löytyvän opintojakson suunnittelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Projektiluontoinen toimintamalli on LbD:n mukaisesti jokapäiväisesti käytössä Laureassa - uutta tässä kumppaneille tarjottavassa ”avaimet käteen” opintojaksossa on 1) joustavuus, 2) aito jatkumo avainkumppaniyhteistyössä ja 3) asiantuntijaverkostojen hyödyntämisen laajuus. Toteutus voidaan järjestää niin verkossa kuin ”livenäkin”, tai viime aikoina tutuksi tulleella hybridimallilla.

Joustavuus

Opintojakson toteutus aloitetaan tarvelähtöisesti ja sen etenemisestä sovitaan avainkumppanin kanssa. Toteutuksesta on tarkoitus ajan kanssa muokata kokonaisuus, joka aidosti integroituisi monialaisten tiimien kohtaamisalustaksi tuoden Laurean eri koulutusohjelmat työskentelemään yhdessä mm. sprinttitoteutusten lisäksi. Ensimmäinen opintojakson prototyyppi on aloitettu yhdessä restonomiopiskelijatiimin ja Laurean avainkumppanin Dietan kanssa keväällä 2021 baarialan tulevaisuutta tutkien.

Aito jatkumo kumppaniyhteistyölle

Tavoitteena on mallinnetun prosessin, projektiopinnollistamisen, myötä edistää myös jatkumoa, jotta resursseja sekä Laurean että avainkumppanien puolella pystytään kohdentamaan aidosti kehittämiseen valmistelun ja pohdintojen viemän ajan pienentyessä. Opintojakson alussa avainkumppanit tulevat esittelemään projektit tulevalle lukukaudelle opiskelijoille. Projektit voivat olla kehittämistehtäviä, suunnittelua ja päivittäiseen toimistotyöhön liittyviä tehtäviä kuten markkinatutkimusta, kilpailija-analyysin tekemistä, trenditutkimusta, messuedustamista, hinnoittelututkimusta, asiakastapahtuman järjestämistä, digikehitysprojekteja, mystery shoppaus -tutkimusta tai vaikkapa asiakastyytyväisyystutkimusta – rajoituksia aiheille ei ole! Opintojakson opiskelijat voivat valita omien oppimistavoitteiden mukaisesti omia kehityskohteitaan tukevat projektit. Opiskelijatiimi perehdytetään ennalta mallinnetun ohjaussuunnitelman mukaisesti yrityksen toimintatapoihin ja tarpeisiin, näin voidaan rakentaa aidossa yhteistyössä yhteinen yhteistyömalli. Opintojakso etenee viikoittaisilla yrityksen ja opiskelijatiimin tapaamisilla, jossa on tarkoitus seurata projektin etenemistä.

Asiantuntijaverkostojen hyödyntäminen

Opintojakson toimijakenttään kuuluvat luonnollisesti avainkumppaniyrityksen edustajat, Laurean opintojakson koordinaattori sekä korkeakouluopiskelijat - lisäksi projektin aiheesta riippuen kutsutaan mukaan myös Laurean henkilöstöstä valitut asiantuntijat sekä heidän verkostonsa. Näin kumppanuusekosysteemi laajenee ja tavoitteena on samalla kasvattaa toimijoiden verkostoja.

Miten oppimisen laatu näyttäytyy ratkaisussa ja miten se vaikuttaa hyvään oppimiskokemukseen?

Hyvä ja laadukas, sekä samalla sopivasti haastava oppimiskokemus kasvattaa opiskelijoiden asiantuntijuutta ja tuo samalla tunnistetut, restonomikoulutuksen työelämän ohjausryhmässäkin esiinnousseet työelämävalmiudet mielekkäällä tavalla osaksi oppimispolkua. Opintojaksolla opiskelija toteuttaa projektin soveltaen uusinta olemassa olevaa tutkimustietoa ja työskennellen projektiryhmän jäsenenä projekteissa yhdessä työelämän kanssa. Projektiopinnollistamisessa opiskelijalle kehittyy luovuus ja rohkeutta ongelmanratkaisukykyyn ja oma-aloitteiseen toimintaan.

Opintojakson aikana opiskelijat osallistuvat projektitoimeksiannon mukaiseen kehittämistehtävään aina suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin asti. Tiimi laatii projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin yhdessä erilaisten kansallisten ja tarpeen mukaisesti myös kansainvälisten yhteiskumppaneiden ja verkostojen kanssa.

Opintojakson jatkumona on tarkoitus saada avainkumppaneilta opiskelijoille opinnäytetyön aiheita ja mahdollisuuden työllistymiseen yrityksessä. Opiskelija voi suorittaa opintojaksolla myös työharjoittelun.

Idean uutuusarvo

Tässä toteutuksessa olemassa ollut pohja, hiilenpalanen, on hiottu timantiksi. Työelämäprojekti-opintojakson suunnittelussa tavoitteena on ollut yritysten suunnalta tulevien kehittämistehtävien koordinointi ja systemaattinen jäsentäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Opintojakson avulla saamme yhdistettyä opiskelijat ja yritykset yhteisen tekemisen äärelle huomioiden myös opiskelijoilta aiemmin tulleet palautteet siitä, että he haluaisivat aktiivisemmin mahdollisuuden valita millaisia projekteja ovat mukana toteuttamassa.

Perusajatuksena on, että Laurea samalla ”sivutuotteena” vahvistaa vetovoimaisuuttaan haluttuna kumppanina tarjoten avainkumppaneille uuden palvelukonseptin, jonka avulla voidaan tehdä myös nopeita tutkimuksia.

Miten LbD:n eli kehittämispohjaisen oppimisen elementit näkyvät ratkaisussa?

LbD on luontevasti integroitu osaksi toteutusta, sen tavoitteiden mukaisesti tässä kokonaisuudessa luodaan uutta osaamista yhdistäen opiskelijat, kumppanit sekä lehtorit. Opiskelijoilla on aktiivinen rooli tiedon etsimisessä, ratkaisumallien löytämisessä ja onnistuneen läpiviennin mahdollistamisessa. Vastuulehtorin/lehtoreiden toimesta projekti saa tukea verkostoyhteistyöhön ja mm. arviointi toteutetaan pedagogiikan ammattilaisten johdolla kumppanien kanssa yhteistyössä. Avainkumppanien roolina on toimia tukena kehitysprosessissa mahdollistaen opiskelijoille pääsy tarvittaviin resursseihin.

Mikä on ohjauksen ja palautteen rooli ratkaisussa?

Tässä toteutusmallissa korostetaan opiskelijoille luonnollista palautteen antoa ja vastaanottamista läpi projektin – se nähdään ennemminkin dialogina kuin yksittäisinä, kalenteriin merkittyinä palautteenantohetkinä. Samalla kun opiskelija saa ohjausta ja palautetta, mahdollistetaan myös opiskelijoilta uudella tavalla palautteenanto lehtoreihin ja kumppaneihin päin – toimijat nähdään projektissa tasavertaisina. Laadukas, yksilöllinen ohjaus on osa opintojakson ja yritysyhteistyön laatukriteerejä – näin saavutetaan parempi vaikuttavuus ja tehokkaampaa kehittämistyötä työelämäprojekteissa.

Miten ratkaisu edistää opiskelijan hyvinvointia?

Tutkimusten mukaan opiskelijoiden hyvinvointia lisäävät mm. kuuluvuuden tunne, vaikutusmahdollisuudet omiin opintoihin sekä mahdollisuus toteuttaa itseään. Muun muassa nämä tarpeet toteutuvat tässä mallissa erinomaisesti. Lisäksi työelämään integroituminen tehdään helposti lähestyttäväksi sekä parhaimmillaan mahdollisesti nopeutetaan opiskelijan opintoja, sillä opiskelija voi yhdistää projektiin työharjoittelun.

Mitkä ovat tämän ratkaisun ydinasiat?

  • Työelämän ja Laurean välisen yhteistyön kehittäminen avainkumppanien kanssa ja sen lisäksi alan muiden toimijoiden kanssa.
  • Opiskelijalähtöisyys, työharjoittelut & projektityön muoto
  • Opintojakso voidaan toteuttaa verkossa

Työkalut ja –välineet, joilla ratkaisu toteutetaan

Opintojakson opetus-ja viestintäalustana toimii Canvas ja Zoom tapaamiset, lisäksi avainkumppanin resursseja (tilat, erikoisvälineet ja digitaaliset alustat) ovat käytössä.

Työmäärä ratkaisun takana: kuinka aikaavievä/haastava ratkaisu oli toteuttaa? (toistettavuus)

Projektiopinnollistamisessa ”rautalankamallin” skaalautuvuus on kaiken a ja o. Ensimmäiset protototeutukset luonnollisesti vievät aikaa, mutta panostuksen hyöty mahdollistaa jatkossa myös resurssitehokkaan toiminnan. Huomioitavaa kuitenkin on, kuten kaikessa laadukkaassa opetuksessa, että projektien ohjaukseen tulee allokoida riittävästi resursseja. Aiempiin kokemuksiin nojaten avainkumppaneiden palveleminen tulee nähdä tärkeänä osana liiketoimintaa ja tätä edesauttavaa opetus- ja ohjaustoimintaa tulee tukea. Tämä panostus maksaa itsensä takaisin!

Pedagogisesta ratkaisusta saatu palaute

Pilottivaiheesta kerätty opiskelijapalaute on ollut myönteistä - opiskelijat kokevat, että yritysprojektien tekeminen on vahvistanut heidän oppimistaan. Opiskelijoiden mielestä yrityksen edustajan kanssa tehty yhteistyö on ollut joustavaa ja hyödyllistä, opiskelijat oppivat tuntemaan alaa ja sillä vaadittavaa asiantuntijuutta aiempaa syvällisemmin. Opiskelijoiden mielestä projektissa on ollut tarpeeksi ”vapaat kädet” ja he kokivat, että konkreettisen tekemisen kautta oppii paljon paremmin. Yritysedustaja piti opintojaksoa innovatiivisena ja hyvänä uutena ratkaisuna heidän tarpeisiinsa. Projektien tekeminen yhdessä opiskelijoiden kanssa oli tehokasta ja idearikasta. Projektin edetessä säännöllisten tapaamisten avulla voitiin seurata tiimin työskentelyä ja keskustella sekä ideoida enemmän opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja: