Siirry sisältöön

Eurooppalainen PIONEER-verkosto edistää tulevaisuuden kaupunkien kestävää kehitystä

Laurea-ammattikorkeakoulu kuuluu kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun PIONEER-verkostoon.

Laurea-ammattikorkeakoulu kuuluu kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun PIONEER-verkostoon. Verkoston tavoitteena on opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla sekä ekosysteemiyhteistyöllä edistää tulevaisuuden kaupunkien strategista kehittämistä.

PIONEER-korkeakoulut ovat monitieteisiä toimijoita. Niiden monialainen kehittämistyö, jota tehdään yhdessä alueellisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, auttaa kaupunkeja löytämään ratkaisuja kestävän kehityksen kysymyksiin.

PIONEER-verkosto tuo yhteen tutkijoita, kouluttajia, opiskelijoita, uudistusmielisiä kehittäjiä, liike-elämän edustajia, kaupunkipäättäjiä ja kuntalaisia työskentelemään seuraavien aiheiden parissa:

 • kaupunkisiirtymän kyseenalaistaminen
 • luonto kaupungissa
 • energia kaupungissa
 • haavoittuvuus, osallisuus ja terveys kaupungissa
 • liikkuvuus
 • digitaalinen siirtymä ja
 • kestävät ja selviytymiskykyiset kaupungit

PIONEER-verkoston toiminnassa EU-rahoitteiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet, henkilöstö- ja opiskelijaliikkuvuus, sidosryhmätapahtumat, yhteiset julkaisut ja akateemiset artikkelit ovat keino edistää kumppanikorkeakoulujen välistä sekä niiden omaa alueellista yhteistyötä kaupunkikehityksen kysymyksissä. Lisäksi PIONEER-kumppanit kehittävät yhteistä koulutustarjontaa ja -sisältöjä.

PIONEER-toiminnan lisäarvo Laurean henkilöstölle ja opiskelijoille

Laureassa kansainvälisyys nähdään keskeisenä tekijänä kaiken toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja uudistumisen sekä henkilöstön ammatillisen pätevöitymisen tukemisessa. Juuri siksi PIONEER-verkoston kaltaiset kansainväliset strategiset kumppanuudet ovat Laurealle edellytys osaamislähtöisen koulutuksen tarjoamiseen ja osaavan työvoiman tuottamiseen kansallisille ja globaaleille työmarkkinoille. Ilman kansainvälistä yhteistyötä ei olisi korkeatasoista, kilpailukykyistä, vetovoimaista ja uutta tietoa luovaa ammattikorkeakoulua.

PIONEER-toiminnalla tuetaan erityisesti opiskelijoiden kasvua tulevaisuuden johtajiksi ja asiantuntijoiksi, jotta heillä on osaamista ja kyvykkyyttä menestyä 2000-luvulla ja ammatillisia valmiuksia tukea kestävää kehitystä alueellisesti, kansallisesti ja globaalisti. PIONEER-korkeakoulujen päämääränä on luoda yhteiseurooppalainen korkea-asteen kampus, joka tarjoaa opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja henkilöstölle mahdollisuuden opintoihin ja ammatilliseen kehittymiseen.

PIONEER-verkostoon kuuluvat korkeakoulut edustavat sekä tiedeyliopistoja että ammattikorkeakouluja: 

Tutustu PIONEER-kumppaneiden InCITIES-hankkeeseen, jossa korkeakoulut tekevät TKI-yhteistyötä niiden paikallisten, alueellisten ja kansallisten verkostojen kanssa. Tavoitteena on lisätä tiede- ja teknologiasaamista sekä tukea tutkimusyhteistyötä vahvistavien innovaatiohubien syntymistä. Lue lisää InCITIES-hankkeen verkkosivuilta

PIONEER-logo.jpg

Lisätietoja PIONEER-yhteistyöstä Laureasta erityisasiantuntija Mika Launikarilta (mika.launikari@laurea.fi) ja InCITIES-hankkeesta projektipäällikkö Merja Iiskolalta (merja.iiskola@laurea.fi).

Lisätietoja:

 • Mika Launikari
 • Erityisasiantuntija
 • Mika.Launikari@laurea.fi
 • Puh
 • Mika toimii Laureassa kansainvälisen korkeakouluyhteistyön, uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen erityisasiantuntijana.