Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Ratkaisuja ravintoloiden vastuullisuusviestintään

Palvelumuotoilun YAMK-opiskelijan Tiina Rajalan opinnäytetyössä tutkittiin vastuullisuusviestintää ravintola-alalla.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii nopeita toimia, ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia vastuullisuudesta. Ravintola-alalla voidaan vaikuttaa ihmisten tekemiin päivittäisiin ruokavalintoihin sekä toimimalla vastuullisesti että helpottamalla ympäristöystävällisten valintojen tekemistä.

Palvelumuotoilun YAMK-koulutuksen opiskelija Tiina Rajala selvitti opinnäytetyössään, miten ravintola-alalla voitaisiin nykyistä enemmän tuoda vastuullisuustekoja esiin ja miten asiakkaiden parempiin valintoihin voitaisiin vaikuttaa. Työn toimeksiantajana oli Laurean ja Forum Viriumin Mission Zero Foodprint -hanke, joka kehittää yhdessä ravintolatoimijoiden kanssa hiilineutraaliuteen tähtäävää toimintamallia ravintola- ja ruokapalvelualalle.

Valintoihin voidaan vaikuttaa visuaalisilla symboleilla ja tuuppauksella

Vaikka osa kuluttajista tiedostaa jo oman toimintansa ympäristövaikutukset, aikomusten ja tekojen välillä on vielä iso kuilu. Ruokavalintoihin vaikuttavat enemmän muut tekijät kuten ruoan maku, kotimaisuus ja terveellisyys. Osa kuluttajista on jo muuttanut ruokailutottumuksiaan ilmastosyiden vuoksi ja kaipaa tarkempaa taustatietoa esimerkiksi ruoan alkuperästä. Osan ruokailutottumuksiin ilmastosyillä ei ole vaikutusta, vaan tapoja ohjaavat vanhat tottumukset ja automaatio.

Opinnäytetyön asiakashaastatteluissa havaittiinkin, että kohderyhmän tuntemalla voidaan kohdentaa viestintää kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Valveutuneille kuluttajille voidaan tarjota tarkkaa tietoa ja perusteluja, kun taas automaattisia ruokavalintoja tekeville toimivampi viestintätapa on tuuppaaminen parempien valintojen suuntaan. Tuuppaamisella tarkoitetaan valintojen ohjaamista valintaympäristöä muokkaamalla, esimerkiksi muuttamalla kasvisruoan sijoittelua.

Myös opinnäytetyössä haastatellut ravintolatoimijat halusivat löytää lisää keinoja, joilla voitaisiin helpottaa kuluttajien valintojen tekemistä. Tähän myös ideoitiin opinnäytetyön ideointityöpajoissa ratkaisuja. Visuaalisten symboleiden avulla voidaan korostaa ruokalistalla ilmastoystävällisiä valintoja. Myös tuuppaaminen koettiin ravintolatoimijoiden näkökulmasta helpoksi tavaksi vaikuttaa valintoihin esimerkiksi ruokalistan kieltä tai ruoan sijoittelua muokkaamalla.

Läpinäkyvää tekojen viestintää ja viherpesun välttämistä

Ravintolatoimijoille vastuullisuus merkitsee käytännön tekoja, joista halutaan viestiä läpinäkyvästi kuluttajille. Viestintää hankaloittavat resurssien, työkalujen ja suunnitelmallisuuden puute. Viestintä edellyttää sitä, että kaikilla on yhteinen visio vastuullisuudesta ja että myös henkilökunta on sitoutunut siihen. Vastuullisuustyö on ravintolatoimijoille muutakin kuin kompensointia, ja viestinnässä halutaan välttää viherpesua eli hienoa viestintää vailla todellisia käytännön tekoja. Tulevaisuudessa viestintää voitaisiin helpottaa mahdollisimman valmiilla tiedolla ja toimivilla työkaluilla. Myös yhteistyö ravintoloiden välillä toisi tukea viestintään.

Tutustu Tiina Rajalan opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Tiina Rajala
Opinnäytetyön tekijä
Palvelumuotoilu, YAMK
tiina.j.rajala@gmail.com