Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Yhteiskehittämällä voimavaralähtöistä osaamisen johtamista

YAMK-opiskelija Maria Väätäinen tutki opinnäytetyössään, miten voimavaralähtöistä osaamisen johtamista voidaan kehittää työterveyshuollon lähiesihenkilöiden työssä.

Voimavaralähtöisen osaamisen johtamisen malli.

Laurea ammattikorkeakoulun Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla - koulutusohjelman YAMK-opiskelija Maria Väätäinen tutki osaamisen johtamisen nykytilannetta työterveyshuollon organisaatiossa ja lähiesihenkilöiden työssä. Tavoitteena oli kehittää voimavaralähtöistä osaamisen johtamista, mikä on varsin uusi lähestymistapa osaamisen johtamisessa. Voimavaralähtöisiä johtamisen tapoja on esimerkiksi positiivinen-, valmentava -, dialoginen- tai voimaannuttava johtaminen.   

Kehittämistyön tuloksena rakentui voimavaralähtöisen osaamisen johtamisen toimintamalli positiivisesta johtamisesta ja organisaation PRIDE-teoriasta, sekä teemahaastatteluiden ja yhteiskehittämisen työpajan aineistosta. Esihenkilöille yhteiskehittäminen ja voimavaralähtöinen lähestyminen osaamisen johtamiseen toivat uutta näkökulmaa työn kehittämiseen esihenkilönä. Esihenkilöt nostivat esille dialogisen keskustelun tarpeen oman työn kehittämisessä, johon jää arkityössä liian vähän aikaa. Toimintamallia esihenkilöiden on tarkoitus pilotoida, ja kehittää yhteisesti toimiva malli käytännön työhön.  

Positiivisella, voimavaraistavalla johtamisella on vaikutusta työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, työimun ylläpitämiseen ja työn kokemiseen mielekkäänä. Lähiesihenkilön rooli osaamisen johtamisessa on siten organisaatiossa merkityksellinen.   

Osaamisen johtamisen tukirakenteet  

Tutkimuksen mukaan osaamisen johtaminen perustuu organisaation strategiaan. Esihenkilöiden tehtävänä on osaamisen johtaminen käytännön työssä, mitä varten on kehitetty erilaisia menetelmiä ja prosesseja tukemaan esihenkilöiden työtä. Merkityksellisin osaamisen johtamisen menetelmistä esihenkilöiden työssä on one-to-one keskustelut, jota pidetään myös positiivisen johtamisen tärkeimpinä menetelminä. Tuloksien perusteella kehittämistarpeiksi nousi työssä tarvittavan osaamisen määrittely ja hyödyntäminen sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittaminen. Osaava, hyvinvoiva ja työssä viihtyvä henkilöstö nähdään organisaatiossa kriittisenä menestystekijänä. Onnistuminen, tavoitteiden saavuttaminen ja yrityksen menestyminen edellyttävät henkilöstön osaamisen vahvistamista ja hyvinvoinnista huolehtimista. Osaamisen johtamisen nykytilannetta organisaatiossa selvitettiin haastattelemalla johdon edustajaa ja työterveyshuollon esihenkilöitä.   

Tutustu Theseus-palvelussa opinnäytetyöhön Voimavaralähtöinen osaamisen johtaminen esihenkilön työssä. 

Lisätietoja:  

Maria Väätäinen  

Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, terveydenhoitaja YAMK  

hm.vaatainen@outlook.com