Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Esihenkilöt voivat kehittää luottamusosaamistaan uuden oppaan avulla

Mikko Laitisen YAMK-opinnäytetyössä kehitettiin opas esihenkilöiden luottamusosaamisen kehittämisen tueksi.

YAMK-opiskelija Mikko Laitisen opinnäytetyössään kehittämän oppaan avulla esihenkilöt voivat kehittää tietoisuuttaan, osaamistaan ja ymmärrystään luottamuksesta sekä sen merkityksestä ja toimintaperiaatteista työyhteisöissä. Opas on laajasti hyödynnettävissä alasta riippumatta. Erityinen hyöty työelämälle on, että luottamus opitaan ottamaan huomioon arjen valinnoissa, teoissa, sanoissa sekä kohtaamisissa.

Luottamus on esihenkilön keskeistä osaamista

Luottamus on esihenkilön olennainen taito. Samoin työyhteisön luottamussuhteiden johtaminen on yksi esihenkilön keskeisistä vastuista. Esihenkilön tulee ymmärtää luottamuksen merkitys työyhteisössä sekä hallittava sen keskeiset toimintaperiaatteet. Esihenkilön tulee osata rakentaa luottamusta, tiedostaa keskeiset luottamusta rikkovat tekijät sekä hallittava keinot luottamuksen palauttamiseksi. Osana opinnäytetyötä tehty opas perehdyttää esihenkilön luottamussuhteiden johtamiseen ja tarjoaa konkreettiset toimintaohjeet arjen eri tilanteisiin.

Luottamus punnitaan arjessa

Esihenkilön ja alaisen välinen suhde on työelämän tärkein suhde. Luottamus on välttämätön perusta, jonka varaan työyhteisön suhteen rakentuvat. Esihenkilön rooli on keskeinen luottamuksen syntymisessä, rakentamisessa, ylläpitämisessä ja palauttamisessa. Esihenkilöiden luottamustietoisuuden kehittäminen on tärkeää, koska tutkimusten valossa luottamukseen kiinnitetään usein huomiota vasta, kun se menetetään. On esihenkilön, työyhteisön ja organisaation etu, että esihenkilö tiedostaa luottamuksen roolin sekä oman merkityksensä luottamussuhteiden fasilitoijana. 

Henkilöiden välinen luottamus työyhteisöissä ilmenee monissa jokapäiväisissä asioissa. Luottamus on halukkuutta ottaa riski ja hyväksyä siitä seuraava haavoittuva asema ilman tarvetta toisen osapuolen kontrollointiin. Luottamuspäätös on tilannesidonnainen ja sen perusteena toimii ennakoitu onnistumisen todennäköisyys sekä tulkinta toisen osapuolen osaamisesta, hyväntahtoisuudesta ja rehellisyydestä. Luottamus rakentuu arjen kohtaamisissa ajan, vuorovaikutuksen ja täytettyjen odotusten myötä. Luottamusta on, mikäli luottajan odotukset toista osapuolta kohtaan ovat positiivisia ja hän on valmis hyväksymään mahdollisen tappion.

Luottamussuhteet lisäävät organisaation kilpailukykyä

Toimivat luottamussuhteet ovat organisaation keskeinen menestystekijä. Kun työyhteisön luottamussuhteet ovat kunnossa, henkilöstön osaaminen saadaan paremmin hyötykäyttöön. Luottamus edistää tiedon sekä osaamisen jakamista ja siten yhteisön oppimista. Samoin muutosten läpivienti helpottuu. Luottamussuhteiden vahvistuminen parantaa työilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä. Samoin työmotivaatio kasvaa ja työhön sitoutuminen lisääntyy. Organisaation mittakaavassa toimivat luottamussuhteet kasvattavat innovaatiokykyä, tehokkuutta ja kilpailukykyä, jolloin myös taloudelliset tulokset paranevat.

Vaikka luottamusta on tutkittu jo pitkään ja eri tieteenaloilla, avoimia kysymyksiä on paljon. Samoin tietoisuutta luottamuksen tärkeydestä tulee vahvistaa. Luottamus virtuaalisissa kohtaamisissa kiinnostaa tutkijoita yhä enenevissä määrin. Olisi mielenkiintoista selvittää, millainen vaikutus vallalla olevalla maailmantilanteella on luottamukseen ja miten työyhteisöjen luottamussuhteita voisi nykytilanteessa paremmin vahvistaa. Luottamus on tärkeä työyhteisötaito myös muilla kuin esihenkilöillä. Siksi oppaasta olisi hyvä kehittää myös versio ilman esihenkilöpainotusta. Näin syntyisi jälleen yksi keino vahvistaa työyhteisöjen luottamustietoisuutta.

Tutustu Mikko Laitisen opinnäytetyöhön Mitä esihenkilön tulee tietää luottamuksesta? Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Mikko Laitinen 
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, Laurea-ammattikorkeakoulu
puh. +358 40 546 6252, mikko.j.laitinen@student.laurea.fi