Siirry sisältöön

Siirtohaku Laureaan

Toisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen.

Opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta

Jos olet tutkinto-opiskelijana toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, voit hakea opiskeluoikeutesi siirtoa Laureaan. Siirtoa voit hakea toiseen saman tasoiseen koulutukseen joko niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu.

Seuraava hakuaika siirto-opiskelijaksi Laureaan on 2.5.2024 klo 8.00 - 16.5.2024 klo 15.00.
Siirtohaun hakukohteet julkaistaan ja hakeminen tapahtuu hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Laurean siirtohaussa voit hakea vain yhteen haussa olevista koulutuksista.

Siirtohaussa valittujen opinnot Laureassa alkavat hakua seuraavan syyslukukauden alusta.
Laurean omat tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea tässä haussa, vaan haku tapahtuu Laurean sisäisessä siirtohaussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Opiskelijaintrasta.

Siirtohaun hakukohteet julkaistaan tässä huhtikuussa 2024.

Hakukelpoisuus ja tarvittavat todistusliitteet

Olet hakukelpoinen, jos:
• Olet hakukautena ollut suomalaisessa korkeakoulussa läsnäolevana vähintään yhden lukukauden. Opiskelet siis vähintään toista lukukautta.
•  Voit olla hakukautena poissaolevana, mutta sinun on pitänyt olla läsnäolevana vähintään yksi lukukausi.
•  Olet suorittanut opintoja alla olevien opintopistemäärien mukaisesti:
o    AMK-tutkinnossa vähintään 27 op per lukukausi
o    YAMK-tutkinnossa vähintään 15 op per lukukausi

Opintopistekertymä per lukukausi lasketaan jakamalla kokonaisopintopistemäärä käytetyillä läsnäolokausilla. Valinnassa huomioidaan kuluvan lukukauden loppuun mennessä (31.7.) virallisella opintorekisteriotteella todennetut opintosuoritukset. Opintosuorituksiksi ei lasketa hyväksilukuja aiemmista opinnoistasi tai tutkinnoistasi.

Todistusliitteet

Toimita alla mainitut todistusliitteet viimeistään 16.5.2024 klo 15.00 mennessä. Puutteellisia hakemuksia ja myöhässä saapuneita todistusliitteitä ei käsitellä.

•    Virallinen ajantasainen opiskelutodistus
•    Virallinen ajantasainen opintosuoritusote
•    Tarvittaessa lähtökorkeakoulun selvitys mahdollisista keskeneräisistä opinnoista

Siirtohaun liitteet toimitetaan sähköisesti liittämällä ne hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteiden toimittaminen sähköisesti ei onnistu, ne voi myös lähettää siirtohaun loppuun klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen: Laurea-ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Ratatie 22 01300 Vantaa. Voit toimittaa liitteet myös sähköpostitse, hakijapalvelut@laurea.fi.

Valintamenettely

Siirtohaussa ei ole ennalta määritelty aloituspaikkamääriä. Valintapäätökset tehdään aina tapauskohtaisesti. Kaikille siirtoa hakeville ei voida myöntää opiskelupaikkaa.
Valintoihin vaikuttavat seuraavat asiat:
•    Olet edennyt opinnoissasi tavoitteellisesti ja hyvällä opintomenestyksellä.
•    Sinulla on riittävästi opiskeluoikeusaikaa jäljellä tutkinnon tavoiteajassa suorittamiseen
•     Tutkinnon tavoitteellisesta suoritusajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen. Myös käyttämäsi läsnä- ja poissaolokaudet siirtyvät opiskeluoikeuden myötä.
      -  AMK-tutkinnossa tavoiteaika 210 op laajuisissa opinnoissa 3,5 vuotta ja 240 op laajuisissa 4 vuotta
      -  YAMK-tutkinnossa tavoiteaika 90 op laajuisissa 1,5 vuotta
•     Jos haet siirtoa toiseen tutkintoon, niin opiskeluoikeusaika määräytyy aina uuden tutkinnon mukaisesti, kuitenkin niin, että jo opiskeltu aika sisältyy siihen.
•    Suorittamasi opinnot soveltuvat tutkintoon, johon siirtoa haet siten, että tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa on mahdollista Laurean opetussuunnitelman ja opintotarjonnan mukaisesti.
•    Opintojesi vaiheeseen soveltuvassa ryhmässä on tilaa.
•    Hakemuksessa esittämäsi perustelut.
•    Korkeakouluopintoihin riittävä kielitaito.
•    Siirto suomenkielisestä koulutuksesta englanninkieliseen koulutukseen ei pääsääntöisesti ole mahdollista tutkinnon kielivaatimusten vuoksi. Erittäin painavasta syystä koulutuksesta vastaava opintopäällikkö voi poikkeustapauksessa harkita siirtomahdollisuutta.

Edellä mainittujen valintakriteerien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse ja haastattelut järjestetään Teams-videoyhteydellä.

Opiskelijavalinta

Opintopäällikkö tekee päätökset opiskelijavalinnoista. Päätökset julkaistaan viimeistään 7.7.2024 Opintopolku.fi palvelussa. Laurean Hakijapalvelut tiedottaa sähköpostitse päätöksestä kaikille hakeneille. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 31.7.2024 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Opiskelijavalinta voidaan tehdä ehdollisena, mikäli sinulla ei vielä hakuhetkellä ole vaadittua opintopistekertymää suoritettuna. Lopullinen virallinen opintosuoritusote on toimitettava Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin hakijapalvelut@laurea.fi viimeistään 31.7.2024. Jos opintosuorituksen kirjaus opintorekisteriotteelle on viivästynyt sinusta riippumattomista syistä, tulee sinun toimittaa lisäksi korkeakoulun vapaamuotoinen todistus 31.7.2024 mennessä suoritetuista opinnoista, jotka tullaan kirjamaan opintorekisteriotteelle jälkikäteen (opinnon virallinen suorituspäivä ja suoritettu opintopistemäärä).

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos et määräaikaan mennessä ole toimittanut pyydettyä opintosuoritusotetta tai jos opiskelijavalinnan edellyttämät opintopisteet eivät täyty tai jos olet antanut hakemuksessasi virheellisiä tietoja.

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin hakevilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille tai aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)

Kun siirtohaussa valittu opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan, aikaisempi opiskeluoikeus päättyy 31.7.

Muutoksen haku

Jos katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys Laurean Hakijapalveluihin hakijapalvelut@laurea.fi . Jos asia ei tällöin selviä, voit hakea kirjallista oikaisua siirto-opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta Laurea-ammattikorkeakoulun johtoryhmältä.

Kevään 2024 siirtohaun aikatalut

•    Hakuaika on 2.5.2024 klo 8.00 - 16.5.2024 klo 15.00
•    Hakemuksen todistusliitteet on toimitettava viimeistään 16.5.2024 klo 15.00 mennessä.
•    Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse
•    Haastattelut järjestetään Teams-videoyhteydellä viikoilla 21-23.
•    Päätökset julkaistaan viimeistään 7.7.2024 Opintopolku.fi palvelussa.
•    Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 31.7.2024 klo 15.00 mennessä
Opintopolku.fi -palvelun kautta.
•    Siirtohaussa opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan aikaisempi opiskeluoikeus päättyy 31.7.2024.
•    Päätöksen yhteydessä pyydetyt liitteet on toimitettava Hakijapalveluihin viimeistään 31.7.2024.

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa