Siirry sisältöön

Siirtohaku Laureaan

Toisessa korkeakoulussa opiskeleva opiskelija voi hakea opiskeluoikeutensa siirtoa Laurea-ammattikorkeakouluun. Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen.

nainen selaa puhelinta

Opiskeluoikeuden siirto toisesta ammattikorkeakoulusta tai korkeakoulusta

Siirtohaku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hakevat opiskeluoikeutensa siirtoa toisesta ammattikorkeakoulusta Laureaan.

Seuraava hakuaika siirto-opiskelijaksi Laureaan on 2.-16.5.2023.

Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15.00. Siirtohaun hakukohteet julkaistaan hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi. Siirtohaussa valittujen opinnot Laureassa alkavat elokuussa 2023.

Siirtohaun hakulomake löytyy hakuaikana Opintopolusta.

Laurean sisäinen siirtohaku on huhtikuussa ja siihen on erillinen ohjeistus tämän sivun lopussa.

Hakukelpoisuus ja tarvittavat todistusliitteet

Siirtoa hakevan on täytynyt olla läsnä olevana opiskelijana vähintään yhden lukukauden lähtökorkeakoulussaan (siirtohaussa ei voi hakea samana lukukautena, kun opinnot lähtökorkeakoulussa ovat alkaneet).
Hakijalla tulee olla riittävästi opiskeluoikeusaikaa jäljellä tutkinnon tavoiteajassa suorittamiseen (210 op laajuisissa opinnoissa 3,5 vuotta ja 240 op laajuisissa 4 vuotta).
Hakukelpoisuus koskee suomalaisia ammattikorkeakouluopintoja.

Hakijalla tulee olla suoritettuna opintoja niin, että kokonaisopintopistemäärä jaettuna käytetyillä läsnäolokausilla on vähintään 27 op per lukukausi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoilta edellytetään suoritettuja opintoja vähintään 15 op per lukukausi. Valinnassa huomioidaan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot (31.7.). Myös hakukautena poissaolevana oleva voi hakea, kunhan edellä kuvatut valintakriteerit läsnäolokausien osalta täyttyvät.

Osasuorituksia voidaan hyväksyä vain, jos arvio ja suoritettu opintopistemäärä näkyvät määräaikaan 31.7. mennessä toimitetulla virallisella opintorekisteriotteella. Jos opintosuorituksen kirjaus opintorekisteriotteelle on viivästynyt hakijasta riippumattomista syistä, hakijan tulee toimittaa virallisen opintorekisteriotteen lisäksi korkeakoulun vapaamuotoinen todistus hakuajan loppuun mennessä suoritetuista opinnoista, jotka tullaan kirjamaan opintorekisteriotteelle jälkikäteen (opinnon virallinen suorituspäivä ja suoritettu opintopistemäärä).

Hakijan lähtökorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla hakukohteena olevaan tutkintoon hyväksiluettavissa siten, että tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa on mahdollista Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman ja opintotarjonnan mukaisesti.

Siirto suomenkielisestä koulutuksesta englanninkieliseen koulutukseen ei pääsääntöisesti ole mahdollista tutkinnon kielivaatimusten vuoksi.  Erittäin painavasta syystä koulutuksesta vastaava opintopäällikkö voi poikkeustapauksessa harkita siirtomahdollisuutta.

Hakuaika siirto-opiskelijaksi on toukokuussa. Siirto-opiskelijaksi hakeva voi täyttää vain yhden siirtohakemuksen Laureaan. Hakeminen tapahtuu www.opintopolku.fi -sivuilta löytyvän siirtohakulomakkeen kautta. Kevään 2023 siirtohaussa hakevien tulee toimittaa todistusliitteet (virallinen ajantasainen opiskelutodistus ja viimeisin virallinen opintosuoritusote) viimeistään siirtohaun viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Hakija voi tarvittaessa toimittaa hakuaikana myös korkeakoulun selvityksen mahdollisista keskeneräisistä opinnoista. Siirtohaun liitteet toimitetaan sähköisesti liittämällä ne hakulomakkeelle Opintopolku.fi-palvelussa. Mikäli liitteiden toimittaminen sähköisesti ei onnistu, ne voi myös lähettää siirtohaun loppuun klo 15.00 mennessä postitse osoitteeseen:

Laurea-ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa

Puutteellisia hakemuksia ja myöhässä saapuneita todistusliitteitä ei käsitellä.

Soveltuvuushaastattelut ja opiskelijavalinta

Siirtohaun kriteerit täyttävät hakijat kutsutaan erikseen soveltuvuushaastatteluihin. Haastattelupäivät vaihtelevat hakukohteittain ja järjestetään Teamsissa (aika ja haastattelutapa julkaistaan myöhemmin). Soveltuvuushaastattelussa voidaan arvioida myös hakijan kielitaitoa.

Kevään 2023 siirtohaun hakukohteet kampuksittain julkaistaan myöhemmin.

Mikäli siirtohakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, siirto-opiskelijaksi valitaan soveltuvuuden, opintopistekertymän ja opintomenestyksen perusteella. Lopullisessa valinnassa huomioidaan ne opintosuoritukset, jotka on osoitettu virallisella opintosuoritusotteella haastattelupäivänä.

Tulosten julkaisu kevään 2023 siirtohaussa

Päätökset kevään 2023 haun siirto-opiskelijavalinnoista tehdään 7.7.2023 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 31.7.2023 klo 15.00 mennessä Opintopolku.fi -palvelun kautta (tai kaksi viikkoa siitä, kun tulokset julkaistaan). Kun siirtohaussa valittu opiskelija ottaa opiskelupaikkansa vastaan, opiskelijan aikaisempi opinto-oikeus päättyy 31.7.2023 Opiskelija menettää ensikertalaisuusasemansa, kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan siirtohaussa.

Opintopäälliköt tai Ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaava kehittämispäällikkö päättävät siirtohakuun tulevat hakukohteet ja tekevät päätökset opiskelijavalinnoista. Päätöksestä tiedottaa Laurean hakijapalvelut sähköpostitse kaikkia hakeneita.

Opiskeluoikeuden siirto Laurean sisällä

Laurean opiskelijat hakevat siirtoa käyttäen toista hakuväylää ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti 15.-30.4. Ohjeet päivitetään opiskelijoiden intranetiin ennen hakuajan alkua. Laurean sisäisen siirron hakuaika päättyy viimeisenä päivänä klo 23:59.

Laurean tutkinto-opiskelija voi hakea siirtoa toiseen Laurean järjestämään saman tasoiseen koulutukseen tekemällä hakemuksen. Hakemuksen voi tehdä sekä saman tutkintonimikkeen, että vaihtuvan tutkintonimikkeen tilanteessa.

Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla suoritettuja opintoja vähintään 27 op per jokainen läsnäolokausi. Opiskelijan suorittamien opintojen on sovelluttava haettuun koulutukseen niin, että siitä valmistuminen on mahdollista opiskeluoikeusaikana.

Siirtopäätöksen tekee sen kampuksen opintopäällikkö, mihin haku kohdistuu. Hyväksytyn siirron jälkeen opiskelija aloittaa opiskelun uudessa koulutuksessa seuraavan lukukauden alusta.

Päätös perustuu seuraaviin asioihin:

  1. Tavoiteltavassa koulutuksessa oleva mahdollisuus ottaa uusia opiskelijoita.
  2. Haastattelussa selvitettävä siirtyvän opiskelijan siirron motiivi, perusteet siirrolle ja koulutuksessa vaadittava kielitaidon riittävyys.
  3. Aikaisemmat opinnot soveltuvat riittävässä määrin uuteen koulutukseen ja mahdollistavat sujuvan jatkon uudessa koulutuksessa.
  4. Jäljellä oleva opiskeluoikeusaika riittää uuden tutkinnon suorittamiseen

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa