Siirry sisältöön

Kielen oppimisen living lab vahvistamaan maahanmuuttaneiden työkielen oppimista

MAKU-hankkeessa kokeillaan, tutkitaan ja kehitetään erilaisia lähestymistapoja työelämässä tarvittavan kielen oppimiseen uudessa living labissa.

Kuvitus: Laura Tahvanainen

Laurean koordinoimassa MAKU-hankkeessa kokeillaan, tutkitaan ja kehitetään erilaisia lähestymistapoja työelämässä tarvittavan kielen oppimiseen uudessa living labissa. Hanke on muotoiltu vastauksena tarpeeseen edistää maahanmuuttaneiden nopeaa työllistymistä erityisesti työvoimapula-aloille.

Kielen oppimisen living labista uusia keinoja kielen omaksumiseen

Osalla maahanmuuttaneista on hyvät kielen oppimisen valmiudet, osa tarvitsee enemmän tukea ja luovempia menetelmiä päästäkseen alkuun oppimisessa. Laurean uudessa 4L-living labissa (Language Learning Living Lab) kehitetään esimerkiksi moniaistisia ja taktiilisia menetelmiä, virtuaalisten ja lisättyjen todellisuuksien hyödyntämistä, kieleen sosiaalistumista sekä monikielistä ja -kanavaista viestintää. 4L-living lab kehitetään MAKU (MoniAistinen Kosketus Uuteen kieleen) -hankkeessa yhdessä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppanuusverkoston kanssa. 

Hankkeessa kehitetään ja tehostetaan täsmäkielitaidon ja ammattikielen opetusta yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Oppisisällöt, kuten ammattisanasto, palvelutilanteet ja perehdytettävät työtehtävät ovat opiskeltavissa myös omatoimisesti ja reaaliaikaisesti työpaikalla työtä tehdessä. Hankkeen tausta-ajatus on, että tehokas suomen kielen oppiminen moniaistisesti tai uuden teknologian avulla motivoi palvelutöiden ja -tehtävien sekä ammattisanaston omaksumiseen ja sitä kautta tukee pitkäkestoista sitoutumista työnantajaan.

Laaja kehittäjäverkosto mukana hankkeessa

Mukana kehittämisessä on kielen oppijoiden lisäksi mahdollisimman laajasti vieraskielisten osaajien työllistymiseen ja kotoutumisen tukemiseen liittyviä tahoja, kuten kielen oppimisen ammattilaisia, kieliteknologisten ratkaisujen kehittäjiä, työnantajia, kolmannen sektorin toimijoita sekä kotoutumisen ja työvoiman palveluja tarjoavia ammattilaisia. 

Mukana hankkeessa ovat Haaga-Helia, Arffman Oy ja Lingsoft Oy. 

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina, kotoutumisen ja työllisyyden edistämisen asiantuntijana sekä living lab -menetelmien asiantuntijana. Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu Oy tuo konsortioon vahvan tuntemuksensa simulaatiopedagogiikasta ja virtuaalisista ympäristöistä. 

Arffman Oy on Suomen suurin kotoutumiskoulutuksen tuottaja ja työelämälähtöisen kielenopetuksen uranuurtaja. Arffmanin vastuulla tässä hankkeessa on erityisesti verkkoon vietävän työelämälähtöisen kielenopetuksen innovaatioiden kehittäminen sekä hankkeen kehittämien ratkaisujen testaus ja pilotointi. 

Lingsoft Oy on kehittänyt systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kielentunnistusta, käännösteknologiaa ja muita kieliteknologisia innovaatioita. Lingsoftin ratkaisujen pohjana on vahva kielitieteellinen tutkimustyö ja kielen rakenneanalyysi. Tässä hankkeessa Lingsoft vastaa kieliteknologisten ratkaisujen kehittämisestä. 

Lisätietoja: