Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Kokemusasiantuntijuus vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Joona Niemen ja Sakari Virran opinnäytetyö tarjoaa uusia näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen ja siihen liittyvään tutkimukseen.

Opinnäytetyömme tarkoitus oli tutkia ja tuottaa tietoa kokemusasiantuntijuudesta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKEn) päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Opinnäytetyössä tutkimme koulutukseen perustuvaa kokemusasiantuntijatoimintaa monitoimijuuden näkökulmasta. Opinnäytetyömme tarjoaa uusia näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen ja siihen liittyvään tutkimukseen, joka on keskittynyt pääosin voimaantumisen, kehittämisen ja hallinnallisuuden näkökulmiin. Aineiston moninäkökulmaisuuden myötä pystyimme myös tarkastelemaan aihetta kokonaisvaltaisesti eri toimijoiden näkökulmista.

Opinnäytetyön tulokset

Tutkimuksen mukaan monitoimijaiset käytänteet ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen eri VAKEn päihde- ja mielenterveyspalvelujen yksiköissä vaihtelivat yksikkö ja työntekijäkohtaisesti. Eri toimijoiden vuorovaikutuksen toimivuuteen vaikutti luottamus ja avoimuus sekä yhteinen ymmärrys rooleista ja odotuksista.

Kokemusasiantuntijuuden merkityksiä opinnäytetyössä tarkasteltiin kolmella tasolla. Yksilötasolla korostuivat vertaisuuden merkitys, toiveikkuuden vahvistaminen sekä muutokseen motivointi. Yhteisötasolla korostuivat kokemustiedon täydentävä vaikutus suhteessa ammatilliseen osaamiseen sekä osaamisen lisääntyminen työyhteisöissä. Myös toiveikkuuden vahvistaminen ja hoitoyhteisöissä ryhmähengen luominen sekä läheisille tarjottava tuki koettiin merkityksellisinä. Palvelujen tasolla tarkasteltuna kokemusasiantuntijatoiminta koettiin tärkeänä muita palveluja täydentävänä työmuotona. Kokemusasiantuntijoiden nähtiin toimivan luottamuksen rakentajina sekä palvelujen markkinoijina.

Tulostemme perusteella kokemusosaamisessa korostuivat kyky samaistua asiakkaan tilanteeseen, kokemusasiantuntijan oma toipumisen kokemus sekä kokemusasiantuntijakoulutuksen merkitys. Kokemusosaamisen ja ammatillisen osaamisen yhdyspinnoilla tapahtuvan asiantuntijuuksien yhdistymisen myötä voidaan vastata paremmin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin.  

Asiakkaat kokivat saaneensa tukea päihteettömyytensä ja hoitoonohjauksen tueksi. Muutosta oli tapahtunut asiakkaiden asenteissa ja ajattelussa myönteisemmäksi palveluihin liittyen vahvistaen osallisuuden kokemuksia. Asiakkaiden kehittämisosallisuus toteutui muun muassa puhelin- ja verkkopalveluiden sekä asiakasprosessien kehittämisen myötä.

Kokemusasiantuntijatoiminnan järjestämisen tavat vaikuttivat kokemusasiantuntijoiden sijoittumiseen yksiköissä. Työntekijät toivoivat selkeyttä kokemusasiantuntijoiden työnkuviin ja tehtäviin, sekä korostivat kokemusasiantuntijoiden työhyvinvoinnin merkitystä. Asiakkaat kokivat merkitykselliseksi palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden.

Keskeiset johtopäätökset

Opinnäytetyössä tarkastelimme kokemusasiantuntijuutta monitoimijaisten käytänteiden, kokemusasiantuntijuuteen liitettävien merkitysten, kokemusosaamisen ja osallisuuden sekä työn organisoinnin näkökulmista. Keskeisinä johtopäätöksinä nostimme esiin kokemusasiantuntijuuden luovan toiveikkuutta ja rakentavan siltoja asiakkaiden ja palvelujen sekä ammattilaisten välille. Monitoimijaisen yhteistyön toteutumiseen vaikuttivat eri toimijoiden yhteiset kokemukset yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta sekä keskinäisen luottamuksen rakentumisesta. Tätä työtä tukevat yksikkörakenteet ja palvelun järjestämisen tavat, jotka mahdollistavat riittävän säännöllisen toimijoiden välisen vuorovaikutuksen myös asiakastyön ulkopuolella.

Monitoimijuus vaatii toteutuakseen yhteisiä käytänteitä, ymmärrystä sen hyödyistä sekä sitä tukevia rakenteita. Haasteina näyttäytyivät kokemusasiantuntijoiden näkemysten perusteella näkemykset ja asenteet kokemusasiantuntijatoimintaa kohtaan sekä kokemusasiantuntijoiden etäisyys palvelua järjestävään organisaatioon, mikä korostui erityisesti ostopalveluin tuotetussa kokemusasiantuntijatoiminnassa. Sekä kokemusasiantuntijoiden, että työntekijöiden kokemusten perusteella tulisi eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta lisätä, mikä vahvistaa monitoimijaista yhteistyötä. 

Opinnäytetyön toteutus

Toteutimme opinnäytetyömme vuoden 2023 aikana VAKEn päihde- ja mielenterveyspalveluissa yhteistyössä KAP Vantaa – hankkeen kanssa. Tutkimusotteeltaan laadullisessa opinnäytetyössä aineistonkeruun menetelmänä käytimme teemahaastattelua ja teimme aineiston analyysin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimusaineisto koostui asiakkaiden, kokemusasiantuntijoiden sekä työntekijöiden haastatteluista. Tutkimukseen osallistui 20 haastateltavaa.   

Kehittämistyön näkymiä

Opinnäytetyömme tulosten pohjalta nostimme esiin tarpeet monipuolisen kokemusosaamisen hyödyntämiselle sekä yksikkökohtaisten kokemusasiantuntijoiden työnkuvien selkeyttämiselle. Eri toimijoiden kesken tapahtuvalla yhteiskehittämisellä sekä kiinnittämällä huomiota kokemusasiantuntijatoiminnan järjestämisen tapoihin, voidaan tulosten perusteella tukea monitoimijaisen yhteistyön toteutumista.

Lisätietoja:

Joona Niemi (jooniemi@gmail.com)
Sakari Virta (virtasakari@gmail.com)

Monitoimijuus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveyspalveluissa -näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen, opinnäytetyö (Niemi & Virta 2023)