Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Aktiivinen ihmisten välisten yhteyksien johtaminen vahvistaa yhteenkuuluvuutta muutoksessa

YAMK-opiskelija Johanna Nieminen nostaa opinnäytetyössään esille yhteenkuuluvuuden johtamisen osana ihmiskeskeisen muutoksen johtamista.

Kuvituskuva

Laurean Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta-koulutuksen YAMK-opiskelija Johanna Nieminen nostaa opinnäytetyössään esille yhteenkuuluvuuden johtamisen osana ihmiskeskeisen muutoksen johtamista. 

Organisaatioissa yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan muutoksissa tukea ja vaalia johtamalla ihmiskeskeisesti viestintää, osallistumista, tunneilmastoa, ihmisten välisiä yhteyksiä sekä oppimista ja kehittymistä. Yhteenkuuluvuuden johtaminen edellyttää tarkoituksellista huomion kiinnittämistä muutoksen mahdollisiin vaikutuksiin yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja kokemukseen sekä tilaisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. 

Johtamisen painotuksia ohjaa omaleimaisuus

Yhteenkuuluvuus on ihmisen perustarve, jota muutokset saattavat uhata. Toisaalta yhteenkuuluvuus edistää muutosprosessien onnistumista organisaatioissa. Yhteenkuuluvuus on tunne ja kokemus hyväksytyksi tulemisesta muiden joukossa omana itsenään, merkityksellisyydestä ja kyvykkyydestä tehdä oma osuutensa. Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että organisaatioiden muutoksissa yhteenkuuluvuutta vahvistaa viiden aihealueen 1) viestinnän, 2) osallistumisen, 3) tunneilmaston, 4) ihmisten välisten yhteyksien sekä 5) oppimisen ja kehittymisen johtaminen yhteenkuuluvuuden tarpeen näkökulmasta. Aihealueet ovat toisiinsa tiiviisti ja erottamattomasti sidoksissa. Niiden painottamiseen vaikuttaa niin ihmisten, organisaatioiden, muutosten kuin tilanteiden ainutlaatuisuus, joten eri organisaatiot voivat hyödyntää ja soveltaa tuloksia omista lähtökohdistaan. Yhteenkuuluvuuden johtaminen muutoksessa edellyttää joustavuutta ja tilannetajua sekä huomion kiinnittämistä myös yksityiskohtiin, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus yhteenkuuluvuuden tunteeseen.

Ymmärryksestä yhteyteen, yksilöstä yhteisöön

Opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, että ihmiskeskeinen muutoksen johtamisen lähestymistapa tukee yhteenkuuluvuuden johtamista organisaatioiden muutoksissa. Ihmiskeskeistä on lähestyä muutosta ihmisen näkökulmasta ihmisyyttä arvostaen. Keskittyminen yhteenkuuluvuuden tunteen vaalimiseen tarkoituksella on kuitenkin tärkeää. Ymmärrys ihmisestä on tarpeen laajentaa ihmiskeskeisyyden yksilöä korostavasta näkökulmasta yksilöön osana ihmisten välisiä yhteyksiä, erilaisia ryhmiä ja yhteisöä. Ihmisten välisten yhteyksien johtamisessa yhteenkuuluvuuden tukemiseksi organisaatioiden muutoksissa keskeistä on ihmisten yhteen saattaminen ja yhteyksien vahvistaminen.

Laadullisin menetelmin ratkaisuja toimintamallin kehittämiseen

Opinnäytetyö toteutettiin muutoksen johtamisen tutkimuksille tyypillisesti laadullisena tutkimuksena, johon tutkimusmateriaali kerättiin teemahaastatteluista ja toimeksiantajayritys UPM:n ihmiskeskeisen muutoksen johtamisen työkirjasta. Työkirja oli kehittämisen kohde, jonka käytettävyyteen yhteenkuulumisen johtamisen tukemiseksi organisaation muutoksissa on opinnäytetyössä esitetty ratkaisuja. Muutoksen johtamistapoja voidaan arvioida ja kehittää samaan tapaan yhteenkuuluvuuden tukemisen näkökulmasta myös muissa organisaatioissa, joissa voidaan tunnistettujen viiden johtamisen aihealueen lisäksi hyödyntää opinnäytetyössä muodostettuja kategorioita.

Lue Theseus-palvelussa opinnäytetyö Fostering Sense of Belonging in Change 

Lisätietoja:

Johanna Nieminen
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta,(YAMK) 
Puh. +358 400 753 073