Siirry sisältöön

Tutkimuslupa

Tutkimuslupa tarvitaan, kun tutkimus kohdistuu Laurean opiskelijoihin, Laurean henkilökuntaan tai Laureaan organisaationa. Muihin organisaatioihin kohdistuvat tutkimusluvat myöntää kyseinen organisaatio.

 

 • Tutkimusluvan hakeminen 

  Tutkimuslupahakemus liitteineen tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen researchpermit@laurea.fi.

  Tutkimussuunnitelma on hakemuksen pakollinen liite. Hakemuksen lähettämisen jälkeen odota rauhassa, että kuulet käsittelyn etenemisestä. Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä ja keskitetysti yleensä yhtenä päivänä viikossa. On hakijan vastuulla varata hakemuksen käsittelylle riittävästi aikaa tutkimuksen aikataulua ajatellen. Hakemukset pyritään käsittelemään kahdessa viikossa.

 • Tutkimusluvan myöntäminen 

  Tutkimuslupa myönnetään pääsääntöisesti hankkeille, joilla on merkitystä koko Laurean osaamisen kehittämisen kannalta. Tutkimuslupa voidaan myöntää Laurean henkilökuntaan kuuluvalle, jos tutkimuksen tekemisestä on sovittu esimiehen kanssa tai jos tutkimus on osa henkilön työtehtäviä. Tällöin tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tulosten levittäminen ja miten tuloksia on tarkoitus hyödyntää Laurean kehittämisessä. 

  LbD-toimintamallin mukaisesti työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämishanke nähdään oppimisympäristönä, joka mahdollistaa uusien toimintatapojen muotoutumisen. Tämä edellyttää aitoa työelämäyhteyttä, jolloin tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistetaan pääasiassa työ- ja elinkeinoelämään. Laurean sisäinen toiminnan kehittäminen on myös toteutettavissa LbD-toimintamallin mukaisesti. Tutkimuksellisuuden vaatimus koskee aina myös LbD-toimintamallin mukaista Laureaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehittämishanketta.

  Lupa on myönnetty harkiten tapauskohtaisesti LbD-hankkeille ja hankkeille, jotka ovat opinnäytetyöhön liittyviä, maisteri-, lisensiaatti- tai tohtorityöhön liittyviä tai niissä on ollut merkittävä kansallinen/kansainvälinen tavoite.

  Rekistereiden käytön rajoittamisella pyritään turvaamaan tietosuoja, takaamaan tutkimusten validius ja estämään kyselyväsymys.

 • Aineiston käsittely tutkimuksen puitteissa 

  Tutkimusluvan myöntämisen ja tietojen/aineiston luovuttamisen ehtona on se, että tutkimuksen/selvityksen tekijä sitoutuu huolehtimaan tietojen käsittelystä ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön. Tutkimuksen/selvityksen tekijä on velvollinen käyttämään tietoja/aineistoa luottamuksellisesti ja ainoastaan tämän tutkimuksen/selvityksen tekemiseksi sekä turvaamaan tarkastelemiensa henkilöiden intimiteetin ja anonymiteetin. Tutkimuksen/selvityksen toteuttamisen jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisella tavalla.

  Tutkimusluvan hakija toimittaa myönteisen päätöksen henkilölle, joka vastaa aineiston luovuttamisesta Laurea-ammattikorkeakoulun sovelluksesta. Tässä yhteydessä tutkimusluvan saanut sopii myös esim. kyselyjen lähettämisen käytännön toteuttamisesta.

 • Tietosuoja 

  Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietoja sisältävä rekisteri, tulee liitteenä olla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklojen mukainen tietosuojaseloste. Tarvittaessa hakemuksen liitteenä tulee olla myös tutkimuseettinen ennakkoarviointilausunto.

  Tutkijan tulee sitoutua tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain määräyksiä. Tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat tiedot tulee hävittää tai arkistoida EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa edellytetyllä tavalla.

  Lisätietoja Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta.

Lisätietoja: