Siirry sisältöön

Mikä on i4L?

Kotoutumisen ja kielenoppimisen Living Lab i4L toimii innovatiivisena kehitysalustana, joka kokoaa yhteen kehittäjät, palveluntarjoajat, palvelun käyttäjät, opiskelijat, yritykset, yhteisöt ja tutkijat. Se tarjoaa eri sidosryhmille foorumin kehittää ja testata uusia palveluita, tuotteita tai käytäntöjä yhdessä tarkoitettujen käyttäjien kanssa. Kehitysmenetelminä käytetään usein suunnittelumenetelmiä ja luovuutta. Living labeissa hyödynnetään ja kehitetään myös uusinta teknologiaa ja innovaatioita.

Ihmiskeskeinen kehittäminen

Kotoutumisen ja kielenoppimisen Living Labin (i4L) tavoitteena on luoda olosuhteet innovatiiviselle ja ihmiskeskeiselle kehittämiselle, jossa kotoutujien ja kielenoppijoiden todelliset tarpeet, näkemykset ja ideat ovat pääosassa. Pyrimme tarjoamaan alueellisiin tarpeisiin vastaavia ratkaisuja ja palveluita, jotka ovat toimivia yhteisöjen ja palvelunkäyttäjien näkökulmasta. Tavoitteenamme on yhdessä tunnistaa ja toteuttaa sellaisia tekoja ja toimintatapoja, jotka tuovat konkreettisia ja myönteisiä muutoksia ihmisten elämään.

Tämä tarkoittaa konkreettisia toimenpiteitä jokaisessa i4L-projektissa ja kehityspilotissa. Kysymme ensin ihmisiltä suoraan, mitä he tarvitsevat, samalla kun kuuntelemme palveluntarjoajia. Yhdistämme tunnistetut tarpeet ja mahdollisuudet mahdollisimman saumattomasti. Tavoitteenamme on luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa kaikki osapuolet ovat aktiivisesti mukana ratkaisujen kehittämisessä. Kokoamme ihmiset ja palveluntarjoajat yhteen varmistaaksemme, että tarjotut ratkaisut todella vastaavat tarpeita. i4L:n avulla pyrimme luomaan pysyvämmän ja kestävämmän yhteistyörakenteen, joka perustuu sujuvampaan tiedonvaihtoon ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön.

Toimintatapamme

Aloitimme toimintamme projekteissa, jotka loivat perustan toimintatavoillemme. Living lab on yleensä muotoilun menetelmiä hyödyntävä kehittämisen tapa. i4L perustuu sosiaaliseen yhteismuotoiluun. Teemme työtä yhteisöjen kanssa ja yhteisöjä varten, tarkoituksenaan lisätä heidän hyvinvointiaan ja voimaannuttaa jäseniään.

Tällä hetkellä i4L:ssä on meneillään kaksi EU-rahoitteista projektia, jotka keskittyvät kotoutumiseen ja kieltenoppimiseen. ESR+-rahoitteisessa MAKU-hankkeessa kehitetään yhdessä kieltenoppimiseen ja työelämässä tarvittavaan erityiseen kielitaitoon liittyviä menetelmiä ja verkostoja. Hankkeen tavoitteena on löytää ketteriä tapoja edistää työelämään pääsyä ja työssä tarvittavaa kieltenoppimista. Central Baltic -rahoitteinen CeMeWE-hanke etsii keinoja edistää maahanmuuttaneiden naisten työllistymistä. Näissä hankkeissa on testattu erilaisia Living Lab -menetelmiä ja yhteismuotoilun menetelmiä oppilaitosten, maahanmuuttaneiden, työnantajien ja palveluntuottajien välillä. Uusia projekteja valmistellaan säännöllisesti, ja olemme avoimia yhteistyöehdotuksille.

i4L:ssä sovelletaan sosiaalisen yhteismuotoilun kehämäistä etenemismallia. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään palvelun käyttäjien (kielenoppijoiden tai kotoutujien) tarpeiden ja odotusten ymmärtämiseen. Tämä sisältää tutkimuksen ja asiakasymmärryksen keräämisen erilaisten menetelmien, kuten haastattelujen, kyselyjen ja havainnoinnin avulla. Toisessa vaiheessa käytetään kerättyä tietoa luomaan ideoita ja konsepteja palvelun parantamiseksi tai kehittämiseksi. Tämä voi sisältää ideointisessioita, prototyyppien luomista ja asiakastestauksia. Kolmannessa vaiheessa testataan suunnitellut ratkaisut käytännössä. Tämä voi sisältää pilottitestauksen tai pienimuotoisen käyttöönoton, jossa seurataan palautetta ja tehdään tarvittavia muutoksia. Viimeisessä vaiheessa analysoidaan toteutuksen tuloksia ja kerätään asiakaspalautetta. Tämä palautetieto auttaa kehittämään palvelua edelleen ja aloittamaan uuden iteratiivisen kehityssyklin tarvittaessa. Tämä malli edellyttää sitoutumista kaikilta sidosryhmiltä. Vaikka prosessi vie aikaa, se voi tuottaa pitkäkestoisia myönteisiä tuloksia, jotka vaikuttavat paitsi nykyhetkeen, myös tulevaisuuteen.

Monialaisuus

Työskentelymme on monitieteistä ja monialaista. Tämä tarkoittaa, että tiimillämme ja kumppaneillamme on monipuolinen tausta, mikä luo pohjan rikkaammalle ymmärrykselle yhteisön ja instituutioiden, organisaatioiden, työnantajien ja palveluntarjoajien tarpeista.

i4L:ssä työskentelee useita Laurea-ammattikorkeakoulun asiantuntijoita, jotka ovat rakentaneet laboratorion toimintatavat laadullisilla tutkimusmenetelmillä ja sosiaalisella yhteismuotoilulla. Asiantuntijamme tulevat eri tieteenaloilta, kuten kognitiotieteestä, sosiologiasta, psykologiasta, muotoilusta, hoitotyöstä tai sukupuolen tutkimuksesta. Ulkoiset yhteistyökumppanimme ovat tuoneet mukanaan eri osaamisalueita, kuten suomen opetuksen, kielenoppimisen teknologiset innovaatiot sekä osaamista muilta aloilta, kuten hotelli- tai palvelualalta.

Tila avoimena oppimis- ja tutkimusinfrastruktuurina

i4L:in tila on osa Laurean avointa oppimis- ja tutkimusinfrastruktuuria. Tilaa voi käyttää yhteisölähtöiseen kehittämiseen, fokusryhmiin jne. Tila on käytettävissä, kun siellä ei ole opetusta.  Tilan vuokrasta laskutetaan Laurean yleisen taksan mukaisesti. Toiminnan tulee olla inklusiivista ja syrjimätöntä, mielellään käyttäjälähtöistä.  Osa menetelmistä ja tutkimusvälineistä on sellaisia, ettei niitä voi ilman erillistä koulutusta käyttää - esimerkiksi aivotutkimuksen välineet vaativat koulutusta.   

Siirry takaisin i4L:n etusivulle