Siirry sisältöön

Opiskelijoiden tietosuojaseloste

Seuraavassa kerromme, miten käsittelemme Laurean opiskelijoiden henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Ratatie 22, 01300 Vantaa

Henkilötietojen käsittelyn vastuuhenkilö toimii opiskelija-ja opintotietojärjestelmän pääkäyttäjänä, antaa henkilötietojen käsittelystä tarkempia tietoja rekisteröidylle ja vastaa rekisteröidyn oikeuksiin liittyviin pyyntöihin, kuten tietojen tarkastukseen ja virheiden oikaisuun.

Laurean eri kampuksilla opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä vastaavat opintotoimistot, jotka ovat tavoitettavissa seuraavista puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista:

Kampus Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Leppävaaran kampus (09) 8868 7400 leppavaara.info@laurea.fi
Lohjan kampus (09) 8868 7800 lohja.info@laurea.fi
Otaniemen kampus (09) 8868 7500 otaniemi.info@laurea.fi
Tikkurilan kampus (09) 8868 7300 tikkurila.info@laurea.fi
Porvoon kampus (09) 8868 7600 porvoo.info@laurea.fi
Hyvinkään kampus (09) 8868 7700 hyvinkaa.info@laurea.fi

 

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme opiskelijoiden henkilötietoja toimintamme suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja seurantaan opetushallinnon antaman tehtävän mukaisesti. Henkilötietoa käsitellään myös, jotta voimme turvata opiskelijoiden oikeudet ja edut.

Ylläpidämme Laureassa opiskelevien tai aiemmin opiskelleiden opinto- ja suoritustietoja sekä tuotamme erilaisia opintoihin liittyviä otteita, todistuksia ja raportteja.

Käsittelemme tietoja myös käyttäjähallintajärjestelmässä, jotta voimme toteuttaa tietoturvallista elinkaaren ja pääsynhallintaa mahdollistamalla 

 • opiskelijoille verkko- ja sähköpostitunnukset
 • keskitetyn sähköisen tunnistamisen Laurea-ammattikorkeakoulun tietojärjestelmissä ja käyttöoikeudet oppimisalustojen työtiloihin
 • tunnistamisen korkeakoulujen välisissä tietoverkkoyhteyksissä
 • sähköpostilistojen muodostamisen
 • käyttöoikeuden muodostamisen Laurean intranetjärjestelmään opiskelijatiedotusta varten

Lisäksi siirrämme tietoja korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA) ja muille viranomaistahoille.

Rekisterin käyttö ja käsittelyn oikeutus perustuvat ammattikorkeakoululaissa (L932/2014) säädettyyn tehtävään sekä tietyiltä osin yleiseen etuun (mm. palvelujen tuottaminen) ja Laurean oikeutettuun etuun (mm. verkkotenttivalvonta). Muilta osin opiskelijoilta pyydetään erillinen suostumus tietojen käsittelyyn.

Ammattikorkeakoulua koskee myös seuraava lainsäädäntö

 • Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (A1129/2014)
 • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (L884/2017)
 • Hallintolaki (L434/2003)
 • Hallintolainkäyttölaki (L586/1996)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L621/1999)
 • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (A1030/1999)
 • Tilastolaki (L280/2004)
 • Opintotukilaki (L65/1994)
 • Työttömyysturvalaki (L1290/2002)
 • Valtioneuvoston asetus opintotuesta (L869/2017)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Laurea ammattikorkeakoulu käsittelee vain tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat:

1. Oilista tulevat hakijatiedot

 • etunimet, kutsumanimi, sukunimi, henkilötunnus
 • oppijanumero, oppijan ID
 • yhteystiedot (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • äidinkieli ja asiointikieli
 • kansalaisuus
 • pohjakoulutustiedot
 • hakukohteeseen ja koulutukseen liittyvät tiedot
 • ilmoittautumis- ja maksutiedot
 • opiskelijavalinnan tulosten julkaisulupaan liittyvät tiedot

2. Muut opiskelijatiedot

 • Sukupuoli
 • Laurean sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot
 • koulusivistyskieli
 • Tietojen luovutusluvat
 • Opiskelijan lisätiedot

3. Opiskelutiedot

 • Opiskelijanumero
 • Koulutus, koulutusmuoto, suuntautumisvaihtoehto
 • Tutkinto, tutkintonimike, koulutusala, koulutusluokitus
 • Opintojen vaadittava laajuus
 • Opiskelun päätoimisuus
 • Opiskeluoikeusaika, läsnäolo- ja poissaolomaksimit
 • Opetuspiste
 • Saapumisryhmä, muut ryhmät
 • Ohjaajat
 • Pätevyydet
 • Opiskeluoikeuden tarkenteet
 • Todistusmerkinnät, henkilökohtaiset todistusmerkinnät
 • Opiskeluoikeuden lisätiedot, siirto-opiskelijatiedot
 • Lukuvuosimaksuvelvollisuus

4. Läsnäolotiedot

 • Lukukausi-ilmoittautumisen tiedot lukukausittain
 • Käytetyt läsnä-ja poissaolokaudet
 • Opiskeluoikeuden jatkamisen ja palauttamisen tiedot
 • Opintojen päättymisen tiedot
 • Valmistumistiedot

5. Opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tiedot

 • Vaadittu laajuus, suoritettu laajuus, suoritettava laajuus
 • Oppimissuunnitelman pohjana käytettävä opetussuunnitelma
 • Oppimissuunnitelmaan valitut opinnot
 • Opintojen ajoitukset lukukausille
 • Ilmoittautumiset opintoihin
 • Opintosuoritukset
 • Oppimissuunnitelman kommentit, tehtävät
 • Opiskelijan ja ohjaajan välinen viestintä
 • Opintosuoritusote
 • Valmistumishalukkuus, valmistumistietojen vahvistus

6. Opintosuoritustiedot

 • Suoritettujen opintojen nimi, laajuus, arvosana, suorituspäivämäärä, kirjauspäivämäärä, suoritusmerkinnän antaja, tallentaja
 • Suoritustapa, kieli, suorituspaikka, kunta, hankkeistus, TKI- ja virtuaalipisteet
 • Hyväksiluetut opinnot ja vapautukset
 • Opinnäytetyön nimi, arvosana, suorituspäivämäärä, ohjaaja

7. Kansainvälisen liikkuvuuden tiedot

 • Liikkuvuusjakson alku- ja loppupäivämäärä
 • Liikkuvuusjakson maa
 • Liikkuvuusohjelma
 • Liikkuvuuden suunta
 • Liikkuvuuden tyyppi

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytysajat määräytyvät lainsäädännön vaatimusten, Kansallisarkiston päätösten ja Laurea-ammattikorkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Laurea-ammattikorkeakoulun tietojärjestelmissä säilytetään pysyvästi

 • Valintaperusteet
 • Opiskelijavalinnan oikaisumenettelyyn liittyvät asiakirjatiedot
 • Opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto-, opinto- ja tutkintosuoritustiedot
 • Läsnä- ja poissaolotiedot
 • Opintosuoritusten arvioinnin oikaisumenettelyyn liittyvät tiedot
 • Tutkintolautakunnassa käsiteltävät asiat
 • Opinnäytetyöstä annetut lausunnot, opiskelijan itsearvioinnit ja arvosanaehdotukset

Laurea-ammattikorkeakoulun tietojärjestelmissä säilytetään määräajan

 • Opiskelijoiden koesuoritukset, tenttivastaukset, harjoitustyöt ja vastaavat sähköisissä oppimisympäristöissä kertyvät tiedot
 • Opiskelijaliikkuvuuden ja opiskelijavaihdon tiedot muilta osin kuin opintosuoritustietoihin liittyvien tietojen osalta
 • Opiskelijahuollon asiakirjat
 • Käyttäjähallinnan tiedot

Opetushallituksen ylläpitämissä rekistereissä ja kansallisissa tietovarannoissa säilytetään pysyvästi

 • Yhteishaun, niiden lisä-ja täydennyshakujen sekä erillishakujen tiedot
 • VIRTA-opintotietovarantoon siirrettävät opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot

Mistä saamme henkilötietoja?

Laurea-ammattikorkeakoulu vastaanottaa opiskelijatietoja seuraavista lähteistä

 • Opetushallituksen ylläpitämä valtakunnallinen hakijarekisteri, Opintopolku
 • Opetushallituksen ylläpitämä läsnäoloilmoittautumisen rekisteri, OILI
 • Opintopolun ulkopuolisten hakujen hakijoiden hakulomakkeella antamat tiedot
 • Väestörekisterikeskus
 • Henkilöstön tekemät merkinnät Laurean järjestelmiin
 • Opiskelijan itse antamat tiedot

Opiskelija voi päivittää itse yhteystietonsa sekä muita tietoja opiskelijatyöpöydällä. Lisäksi opiskelijat antavat erikseen kysytyt tietojen luovutusluvat Laurealle.

Minne henkilötietoja luovutetaan ja siirretään?

Tietojen luovutus tapahtuu pääsääntöisesti sähköisten tiedonsiirtoyhteyksien avulla.

Korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän rekisterin tiedot ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettäessä lain 13 § ja 16 §:n edellytysten mukaisesti.

Laissa määrätyissä tapauksissa opiskelija- ja opintotietojärjestelmästä siirretään tietoja korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (VIRTA), jonne kootaan keskitettyä säilytystä ja käyttöä varten tietoa opiskelijoista, opiskeluoikeuksista, lukuvuosi-ilmoittautumisista, kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista sekä tutkinto- ja opintosuorituksista. Kyseessä ei ole varsinainen tietojen luovutus vaan tiedot säilyvät osana korkeakoulun rekisteriä (L484/2013).

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA) tietoja siirretään

 • Opetushallituksen ylläpitämään opiskelijavalintarekisteriin (opintopolku) opiskelijavalintarekisterin ja korkeakoulujen yhteisten opiskelijavalintapalveluiden käyttöön
 • Valtakunnalliseen opiskelijaksi ilmoittautumisen ja lukuvuosi-ilmoittautumisen palveluun (OILI)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutuksen tutkimuksen, arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin, seurannan ja ohjauksen tueksi
 • Tilastokeskukselle tilastoinnin tietoaineistoja
 • Kansaneläkelaitokselle opintotuen maksatusta ja opintojen edistymisen seurantaa ja sosiaalisten etuisuuksien arviointia varten
 • Kansaneläkelaitokselle tietojen toimittamiseksi opiskelijaterveydenhuollon järjestäjälle (YTHS) tämän tehtävän hoitamista varten
 • Kansaneläkelaitokselle, työvoimaviranomaiselle ja työttömyyskassalle työmarkkinatuen sekä työttömyyspäivärahan saamisedellytysten käsittelyä varten
 • Valviralle valtakunnalliseen terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin (Terhikki) terveydenhuollon ammatillisten pätevyyksien vahvistamista ja seurantaa varten
 • EU-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden tiedot Maahanmuuttovirastolle (Migri) oleskeluluvan myöntämiseksi opiskeluun perustuen

Erillisestä pyynnöstä

 • Työeläkelaitokselle
 • Tieteellistä tutkimusta varten (Pyytäjän on tuolloin esitettävä rekisterinpitäjälle tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat. Tarvittaessa on annettava selvitys siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.)

Laurea-ammattikorkeakoulu on antanut seuraavat luvat VIRTAan toimitettujen tietojen käyttöön

 • OILI (14.09.2014)
  • tiedonluovutuslupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta opiskelijaksi ilmoittautumistietojen ja lukukausi-ilmoittautumistietojen luovuttamisesta
 • Valvira (17.11.2014)
  • opiskelija- ja tutkintotietojen tiedonluovutuslupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta Valviralle terveydenhuollon ammattilaisten pätevyyden seurantaa ja vahvistamista varten
 • EMREX (23.10.2015)
  • lupa EMREX National Contact Point –liitännäisen yhdistämisestä korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon niin, että tallennetut tiedot ovat EMREX-palvelun välityksellä oppijan itsensä käytettävissä
 • ARVO (11.04.2016)
  • lupa ARVO–Opetushallinnon vaikuttavuuspalvelun yhdistämiseen korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon niin, että VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat ARVO-palvelussa oppijan itsensä nähtävillä ja hyödynnettävissä
 • TUUDO (09.06.2016)
  • lupa Caleidon OY:lle oppijan suostumuksella hakea tämän tietoja korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta TUUDO-palveluun siten, että oppija saa käyttöönsä itseään koskevat Laurea-ammattikorkeakoulun tallentamat tiedot
 • UAF (02.08.2016)
  • lupa University Admissions Finland –konsortiolle sekä konsortion tietojärjestelmän yhdistämisestä korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon niin, että opintotiedot ovat hyödynnettävissä konsortiokorkeakoulujen hakemustenkäsittelyprosessissa
 • Seurantakyselyt (02.08.2016)
  • lupa tutkijoille hyödyntää valtakunnalliseen tietovarastoon tallennettuja opintosuoritustietoja tutkimuksiin, joilla kerätään tietoa opinnoista ja niiden sujuvuudesta, tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä ja sijoittumisesta työelämään.
 • FIONA (22.03.2017) 
  • lupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta tilastokeskuksen FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöön
 • HELSINGIN YLIOPISTO (28.6.2018)
  • tiedonluovutuslupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta hyödynnettävksi maisterihaussa
 • PIVO (13.8.2019)
  • Tiedonluovutuslupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta Pivo Wallet Oy:lle digitaalista opiskelijakorttia varten
 • YTHS (6.10.2020)
  • Tiedonluovutuslupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle (YTHS)
 • AMK-OPISKELIJAVALINTAKONSORTIO (9.12.2021)
  • tiedonluovutuslupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta opiskelijavalinnan kehittämistä varten (tutkimus)
 • DIGIVISION TARJOTIN (14.4.2023)
  • tiedonluovutuslupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta Digivision tarjottimelle (toteutustiedot - opetustarjonta)
 • JOTPA (3.1.2024)
  • tiedonluovutuslupa korkeakoulujen valtakunnallisen tietovaraston kautta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselle

Lisäksi opiskelijatietoja luovutetaan

 • Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rekisteriin, kun opiskelija suorittaa 3AMK-opintoja
 • Haaga-Helian käyttäjähallintajärjestelmään keskitetyn sähköisen tunnistamisen mahdollistamiseksi Porvoon kampuksen (Haaga-Helia) järjestelmissä
 • Ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointijärjestelmään
 • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkolle jäsenten tiedot jäsenrekisterin ylläpitoa varten
 • Laurea Alumneille Laurean alumnirekisteriä varten

Opiskelija voi antaa opiskelija- ja opintotietojärjestelmän kautta suostumuksensa nimi- ja osoitetietojensa käyttöön seuraaviin tarkoituksiin:

Suoramarkkinointi:

Vaikka opiskelija olisi antanut luvan suoramarkkinointiin, tietojen luovutus ei koskaan tapahdu automaattisesti vaan tapauskohtaisesti harkiten järjestelmän vastuuhenkilöiden toimesta. Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta.

Koulutusmarkkinointi:

Opiskelua tukeviin tarkoituksiin yhdistyksille ja säätiöille, ammatillisille yhdistyksille ja lähinnä alueellisille viranomaisille sellaisen informaation postittamista varten, joka

 • on tarkoitettu edistämään opintoja, ammattitaitoa tai ammattiin sijoittumista
 • on tarkoitettu parantamaan opiskelu- tai työolosuhteita
 • on tarkoitettu edistämään opiskelijan yhteyksiä kotiseutuunsa
 • muihin opiskelua tukeviin tarkoituksiin, esimerkiksi tutkimuksiin, kyselyihin tai mielipidetiedustelujen toteuttamiseen.

Valmistumistiedon julkaisu:

Opiskelija voi antaa luvan julkaista valmistumistietonsa. Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta.

Internet:

Opiskelijan sähköpostiosoite saadaan ottaa mukaan ammattikorkeakoulun intranet-sivulle tulevaan sähköpostiosoitteiden hakukoneeseen. Tällöin Laurea-ammattikorkeakoulun sisäisiltä sivuilta löytää opiskelijan sähköpostiosoitteen, kun tietää hänen nimensä.

Mikäli opiskelijalla on maistraatista virallinen turvakielto, voidaan tieto tallentaa Opiskelijahallinnon Perusrekisteriin opiskelijan pyynnöstä. Turvakielto tarkoittaa opiskelijan kaikkien yhteystietojen luovutuskieltoa.

Laurea-ammattikorkeakoulu noudattaa hyvää rekisteröintitapaa ja edellyttää, että tietojen luovutusta hakevalla on asiallinen yhteys siihen kohderyhmään, jonka tietoja pyydetään. Nimi- ja osoitetietojen käyttäjän tulee ilmoittaa, mistä tiedot on saatu.

Opiskelija- ja opintotietojärjestelmästä tulostetut erilaiset ryhmäraportit  tulkitaan manuaalisiksi rekistereiksi. Tästä syystä rekisteristä tulostettua raporttia luovutettaessa luovutusta arvioidaan tietojen luovuttamisena henkilörekisteristä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Opiskelijatietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena tilanteessa, jossa opiskelija itse aktivoi jonkin erillispalvelun, kuten esimerkiksi Google Apps for Education tai Microsoft Office365 -palvelun, toimitetaan näihin palveluihin välttämättömät tiedot. Tällaisessa poikkeustapauksessa opiskelijalta pyydetään erikseen lupa ja vaaditaan käyttöehtojen hyväksyntä.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Rekisterin tietojen käsittelyssä huolehditaan siitä, ettei opiskelijoiden yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta.

Manuaalinen aineisto

 • Säilytetään ja suojataan siten, etteivät ulkopuoliset niitä näe ja siten, ettei niitä voida vahingossa hävittää, muuttaa, luovuttaa, siirtää tai muutoin laittomasti käsitellä työntekijöillä on oikeus nähdä vain sellaisia opiskelijaa koskevia tietoja, joita hän työtehtävässään tarvitsee
 • Opintotoimistot vastaavat arkistoitavien dokumenttien arkistoinnista
 • Henkilötietoja sisältävät asiakirjat hävitetään silppuamalla tai tietosuojajätteenä.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

 • Palvelinlaitteiden ylläpidon vastuu on Laurean tietohallinnolla. Laitteet on keskitetty lukittuihin tiloihin, joihin on tiukkaan rajattu pääsy. Verkko ja palvelimet ovat suojattu asianmukaisesti.
 • Käyttöoikeudet on rajattu käyttäjäryhmittäin. Tiedon näkyvyys ja päivitysoikeus järjestelmään määräytyy käyttöoikeusrooleittain eri käyttäjäryhmille.
 • Tietoihin on pääsy vain järjestelmän käyttöoikeudet saaneilla. Käyttöoikeus järjestelmään määräytyy henkilön työtehtävien tai opiskelustatuksen mukaan. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Läsnäolevalla opiskelijalla on mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa opiskelijaliittymän kautta. Opiskelijalla on oikeus saada opintotoimistosta virallinen opiskelutodistus ja opintosuoritusote.

Laureassa opiskelevalla tai aiemmin opiskelleella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä veloituksetta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti (allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla varmennettu asiakirja). Pyyntö osoitetaan opiskelijan oman toimipisteen opintotoimistoon. Tarkastuspyynnön toteutuksesta päättää rekisteriasioista vastaava henkilö. Opiskelijan henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.

Ellei tietoja pyytävä henkilö ole entuudestaan tunnettu tai hänen henkilöllisyyttään ei muilla keinoin voida varmistaa, hänen on todistettava henkilöllisyytensä aina ennen tietojen (opiskelutodistus, opintosuoritusote, tutkintotodistus liitteineen, opintojen arviointi, opintojen edistymisen seuranta) luovuttamista. Henkilöllisyys voidaan todistaa valokuvalla varustetulla virallisella henkilöllisyystodistuksella. Laurean sähköpostista lähetetty pyyntö voidaan katsoa riittäväksi tunnisteeksi henkilöllisyydestä.

Virheen oikaisu

Läsnäoleva opiskelija voi itse korjata yhteystietonsa opiskelijakäyttöliittymän kautta tai ilmoittaa muutoksesta opintotoimistoon.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä henkilötietojen käsittelyn ja automaattisten yksittäispäätösten vastustamiseen

Tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen rekisteröidyn oikeus henkilötietojen poistamiseen ei koske laissa määrättyyn tehtäviin perustuvia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus poistaa suostumukseen perustuvat henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoitetuksi. Oikeus on olemassa muun muassa silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden. Tietoja saa edelleen säilyttää, muttei muutoin käsitellä niitä ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä muun muassa suoramarkkinointia varten sekä tietyin edellytyksin myös tieteellistä, historiallista tai tilastollista tutkimusta varten. Rekisteröidyn käyttäessä vastustamisoikeuttaan rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti saa enää käsitellä henkilötietoja kyseiseen tarkoitukseen. Myöskään vastustamisoikeus ei koske lakisääteistä tietojen käsittelyä.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, jos sillä on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai jos se muuten vaikuttaa häneen merkittävästi. Kiellosta voi kuitenkin poiketa, jos henkilö on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai se on välttämätön rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten.

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä on tietosuojavastaava.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Lisätietoja: