Siirry sisältöön

Julkaisutoiminnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus 1046216-1). Ratatie 22, 01300 Vantaa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Lahtinen
Hanna.lahtinen@laurea.fi
Puh. 09-8868 7406

Vanha Maantie 9, 02650 Espoo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on dokumentoida Laurean julkaisutoiminta. Toiminnasta kerätään tietoja OKM:n julkaisutiedonkeruuta varten sekä Laurean strategian ja tavoitteiden seurantaa sekä julkaisutoiminnan kehittämistä varten.

Rekisterin tietosisältö

Laurean omien julkaisukanavien tiedot (tekijän nimi ja sähköpostiosoite ja työnimike, organisaation yksikkötieto, tekijän valokuva, julkaisun työnimi / lopullinen nimi, julkaisuprosessiin liittyvät lisätiedot).

Julkaisusopimukset: Laurea Journal, Laurea Julkaisut -sarja, Laurea Long

Julkaisujen raportointiin liittyvät tiedot: JUSTUS-palvelu, Tiedejatutkimus.fi-palvelu, ja PowerBI-raportointi.

Säännönmukaiset tietolähteet

•    JUSTUS-ilmoitukset
•    Peppi-järjestelmä
•    Julkaisu- ja viitetietokannat
Tietoja täydennetään julkaisukanavien nettisivuilta, painetusta aineistosta sekä henkilöiltä sähköpostitse pyydetyillä selvityksillä/ tarkennuksilla  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

OKM:n julkaisutiedon keruu: Julkaisutiedot siirtyvät edelleen VIRTA-julkaisutietopalveluun ja Tiedejatutkimus.fi-palveluun. OKM kerää ja käyttää tietoja korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. Laurean sisäinen raportointi: Tiedot siirretään tallennuspalvelusta PowerBI-raportointityökaluun sekä julkaisun tiedot rinnakkaistallennusjärjestelmä Theseukseen.

Tietojenluovutus Suomen Akatemian ja Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen käyttöön: rekisteristä luovutetaan tietoja Suomen Akatemian ja Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen käyttöön. Tiedot luovutetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta VIRTA-julkaisutietopalveluun teknistä käyttöyhteyttä hyödyntäen. Tietoja hyödynnetään tutkimusrahoituksen haku- ja raportointiprosesseissa. VIRTA-tietopalvelussa julkaisuihin voidaan liittää tutkimushankkeen tunniste.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Julkaisutietojen tallentaja tunnistautuu palveluun HAKA- tai eDuuni-kirjautumisella. CSC huolehtii valtakunnallisesti keskitetyn järjestelmän asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä. Tietojen käsittely on rajattu julkaisupalveluiden henkilökuntaan ja järjestelmän pääkäyttäjiin.

Tietojen säilytysajan kriteerinä on Kansallisarkiston päätös (12.9.2017), jonka mukaan Kansalliskirjasto vastaa ammattikorkeakoulujen julkaisujen pysyvästä säilyttämisestä lain kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) perusteella.

Tarkastusoikeus

Henkilöstön itse rekisteriin syöttämät tiedot voi tarkastaa kirjautumalla julkaisutietojen tallennuspalveluun voimassa olevilla organisaation verkkotunnuksilla. Hyväksyt julkaisut voi nähdä julkisessa tiedejatutkimus.fi-palvelussa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jokaisella rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskeviin tietoihin korjausta, mikäli niissä esiintyy virheitä. Pyynnöt virheiden korjaamiseksi tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle, joka kuittaa virheen korjatuksi.

Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tietojen korjaamisesta.