Siirry sisältöön

Kestävät hankinnat, välineet ja palvelut

Kestävillä hankinnoilla tarkoitetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuullisia hankintoja. Hankinnoilla on mahdollisuus vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen; niiden avulla voidaan tuottaa laadukkaampia palveluja ja tehdä taloudellisesti järkeviä hankintoja, joista aiheutuu vähemmän ympäristövaikutuksia ja enemmän kestävää hyvinvointia.

 

Kestävissä hankinnoissa hankintaa ajatellaan tavaran tai palvelun ostamista laajempana kokonaisuutena, joka vaikuttaa hankkijan ja palveluntoimittajan lisäksi muihinkin tahoihin. Hankinnan vaikuttavuutta ja vastuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon esim. alihankkijoiden, työntekijöiden, valmistus- ja toimitusketjun sekä käyttäjien näkökulmat. Tämä edellyttää mm. hankintojen vaatimusten ja/tai sopimusehtojen päivittämistä.

Kestävillä ja vastuullisilla hankinnoilla voidaan tukea pk-yrityksiä, paikallisuutta ja markkinoiden elinvoimaisuutta. Hankintasopimusten avulla voidaan esim. edistää hiilineutraaliustavoitteita, edistää vastuullisuutta tuotantoketjuissa, kehittää digitaalisia toimintamalleja, parantaa energiatehokkuutta ja työllistää työmarkkinoilla heikossa asemassa olevia työnhakijoita. Pidemmällä tähtäimellä kestävät hankinnat edistävät ihmisoikeuksia ja ehkäisevät harmaata taloutta.

Laurean hankinnat

Laki julkisista hankinnoista sitoo myös Laureaa. Laurean tuotteet ja palvelut hankitaan mahdollisuuksien mukaan keskitetysti organisaation sisällä ja eri yksiköt ovat velvollisia noudattamaan hankinnoissaan Laurean hankintaohjetta, sekä käyttämään hankinnoissaan Laurean keskitetysti kilpailuttamia sopimuksia. Näistä löytyy jatkuvasti päivittyvä listaus vastuullisuus-huomiosarakkeineen Laurean intranetissä.

Laurean hankinnoissa pyritään käyttämään Hanselin (Kuntahankintojen) ja Sarastian puitesopimuksia silloin kun se on mahdollista. Yhteishankintaa hyödyntämällä pystymme saamaan laadukkaita tuotteita ja palveluja paremmilla ehdoilla, ja myös Kestävän Kehityksen tavoitteet on yleensä huomioitu vahvasti jo puitesopimustasolla. Hansel on mm. määritellyt yhdeksi keskeiseksi liiketoimintaperiaatteekseen halun toimia suunnannäyttäjänä ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen edistämisessä julkisissa hankinnoissa.

Laurean omassa hankintaohjeessa on tuotu selkeästi esiin, että hankintoja tulee tehdä mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyödyntäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Hankinnat vaativat aina kunnollista paneutumista, suunnittelua ja määrittelyä, jotta ne onnistuvat ja ovat tarkoituksenmukaisia ja tavoitteet täyttäviä. Lähtökohtaisesti Laurean hankinnoissa:

 • Tarkistetaan aina tilaajavastuu
 • Huomioidaan ympäristönäkökohdat
 • Huomioidaan alalla yleisesti käytössä olevat eettiset toimintaohjeet
 • Huolehditaan että tarjouspyyntö on lain mukainen: tasapuolinen, syrjimätön, avoin ja suhteellinen
 • Nimetään hankintasopimukselle vastuuhenkilö, joka vastaa sopimuksen seurannasta sopimuskauden ajan.

Verkostot ja yhteistyö

Kestävien hankintojen kehittäminen edellyttää johdon ja koko henkilökunnan sitoutumista tavoitteisiin. Laurean sisäisiä asiantuntijoita on mukana hankinnan suunnittelussa ja eri verkostojen osaamista hyödynnetään hankintojen toteutuksessa. Palvelujen ja tuotteiden käyttäjät (opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta) otetaan mahdollisuuksien mukaan hankinnan suunnitteluun, ja heiltä pyritään aktiivisesti ja systemaattisesti pyytämään myös palautetta hankituista tuotteista ja palveluista.

Laurean hankintojen toteutuksessa hyödynnetään mm. 3amkin ja Arenen verkostoja ja yhteistyötä. Hankinnasta riippuen suunnitellessa kartoitetaan, onko joku muu tehnyt jotain vastaavaa tai voisiko olla etua siinä, jos saadaan isompi konsortio liittymään mukaan hankintaan. Yhteistyöllä on mahdollisuus saavuttaa parempaa ostovoimaa, kustannustehokkuutta ja oppia erilaisia hankintoihin liittyviä tapoja, joita voidaan myös tulevaisuudessa hyödyntää. Laurean pyrkimys on toimia tulevaisuudessa aktiivisemmin verkostoissaan nimenomaan Kestävien hankintojen edistämiseksi.

Esimerkkinä Laurean IT:n laite- ja ohjelmistohankinnat

IT:n laite- ja ohjelmistohankinnoissa ja kilpailutuksissa kestävä kehitys huomioidaan sekä vaatimuksissa, kun toimittajaa valitaan, että sopimuksissa. Etukäteen pyritään määrittelemään mahdollisimman tarkasti mitä ollaan ostamassa, jotta saadaan juuri sitä mitä tarvitaan. Tällä pyritään taloudellisuuteen, kestävyyteen ja kustannusten hallintaan, samoin kuin toimittajille asetetuilla sanktio- ja palvelutasovaatimuksilla, joita seurataan sopimusten voimassaoloaikana.

Mikäli hankinnan ennakoitu arvo ylittää kansallisen kilpailutusrajan, toimittaja kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. Kilpailutuksen voittaneen toimittajan kanssa tehtävässä sopimuksessa noudatetaan aina Suomen lainsäädäntöä ja edellytetään samaa myös toimittajilta sekä heidän alihankkijoiltaan. Suomessa toteutettavassa sopimuksen mukaisessa työssä noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Mikäli toimittaja käyttää alihankkijoita, tulee heidän täyttää samat vaatimukset. Toimittajalta vaaditaan sopimuksessa myös mm., seuraavia asioita:

 • Mikäli Toimittaja käyttää palvelun tuottamisessa ulkomaalaislain (301/2004) 3§:n 2a kohdassa tarkoitettuja henkilöitä, Toimittaja vastaa siitä, että kyseessä olevilla henkilöillä on ulkomaalaislaissa tarkoitettu työntekijän oleskelulupa tai muu oleskelu- ja työnteko-oikeuden antava asiakirja.
 • Yrityksen johdossa toimivilta henkilöiltä edellytetään nuhteettomuutta.

Miten asioita varmennetaan käytännössä:

 • Palvelun toimittajalla on (ainakin isompien hankintojen osalta) käytössään laatujärjestelmä, jonka Laurea saa nähtäväksi ja arvioitavaksi – Laatujärjestelmästä selviää kuinka loogisen kokonaisuuden se muodostaa. Kun toimitaan laadukkaasti, tukee se myös osaltaan kestävää kehitystä.
 • Matkustamista rajoitetaan sopimuksellisesti, eli sovitaan, ettei turhaan matkusteta, vaan toimittajat toimivat omista toimistoistaan käsin ja yhteyttä pidetään etäkokousten välityksellä.
 • Laitekannan hallinnassa ja elinkaaressa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: energiansäästö, elinkaaren hallinta: laitteiden energiankulutukselle asetetaan vaatimuksia (kuten edellä kilpailutusvaiheessa) sen mukaan mitä ollaan hankkimassa: näyttöjä, tykkejä, lap-top, desk-top, jne.
 • Laitteet hankitaan pääsääntöisesti leasing-palveluna. Hankintalain mukaisesti kilpailuttamamme leasing-palvelu on ns. elinkaaripalvelu, jossa uusi laite toimitetaan meille mahdollisimman vähillä pakkausmateriaaleilla ja palautettavat laitteet kierrätetään ja tietoturva-puhdistetaan. Käyttöiät pidetään ympäristöä ajatellen pitkänä:
  • Puhelimet 36kk
  • Tietokoneet 48kk
  • Monitoimilaitteet 60kk
 • Palautukseen menevien laitteiden uudelleen hyödyntämisprosentti on noin 98. Laitteet kierrätetään puhdistuksen jälkeen – myymällä käyttökelpoiset laitteet muihin maihin
 • Muu elektroniikkajäte toimitetaan kampuksilla yhteistyökumppanin kierrätystä varten tarkoitettuihin astioihin ja kierrätyskelpoisten materiaalien osalta toimitetaan edelleen jalostettavaksi. .
 • Kestävät kampukset –sivulta löydät lisää tietoa siitä, miten niiden kokonaisuuksien hankinnoissa kestävä kehitys näkyy käytännössä!

Lisätietoja: