Siirry sisältöön

Kestävä kehitys ja kiertotalous

 

Olemme määritelleet kestävän kehityksen ja kiertotalouden termit seuraavasti:

Kestävä kehitys yleisesti määrittelynä tarkoittaa paikallisesti ja globaalisti jatkuvaa muutosta, jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Käsite muodostuu ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmisen kaiken toiminnan sopeuttamista luonnon kestokykyyn. Siihen liittyvät kestävään kulutuksen, tuotannon, luonnonvarojen hyödyntämisen ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden kysymykset. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalisen kestävyyden tavoitteena on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Se tarkoittaa mm. ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen sekä turvalliseen elämään. Kestävän kehityksen osa-alueita ja tavoitteita tarkastellaan kestävän kehityksen tavoitteiden (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet) avulla.


Kiertotalouden tavoitteena on ekologisten reunaehtojen sisällä toimiva talous. Siinä tuotteet ja materiaalit pysyvät talouden kiertokulussa arvonsa säilyttäen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen ne voidaan palauttaa joko tuotannon teknologisiin tai luonnon biologisiin kiertokulkuihin. Systeeminen tarkastelu, uudet tuotanto- ja kulutustavat sekä liiketoimintamallit ovat tarkastelun keskiössä. Kiertotaloutta pidetään keskeisenä keinona saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteita tuotannon ja kulutuksen osalta. Euroopan unioni ja Suomi rakentavat kiertotaloudesta uutta talouden perustaa. Se mahdollistaa myös sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden saavuttamisen. Kiertotalouden toteutuminen edellyttää laajoja yhteiskunnallisia ja talouden muutoksia ja siksi sen yhteydessä on huomioitava oikeudenmukainen siirtymä ja muutosten vaikutus yhteiskunnan organisoitumiseen. Tällöin voidaan puhua sosiaalisesta kiertotaloudesta (social circular economy), jossa kiertotalouden tarkasteluihin otetaan mukaan myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmat.