Siirry sisältöön

Avainkumppanuus Rikosseuraamuslaitoksen kanssa

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­ses­sa tehdään vai­kut­ta­vaa työ­tä uusin­ta­ri­kol­li­suu­den eh­käi­se­mi­sek­si. Ydin­teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia, että tuo­miois­tui­mien mää­rää­mät ran­gais­tuk­set pan­naan täy­tän­töön van­ki­lois­sa ja yh­dys­kun­ta­seu­raa­muk­si­na lain­mu­kai­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti. Toiminnan tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta ja näin lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikosseuraamuslaitokseen kuuluu 11 rikosseuraamuskeskusta, jotka muodostuvat alueellisesti toimivista 28 vankilasta ja 12 yhdyskuntaseuraamustoimistosta. Risessä työskentelee noin 2700 työntekijää monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä eri puolilla Suomea.