Siirry sisältöön

Kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistuesta ratkaisuja sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoisuuden haasteisiin

Kansalaisten mielenterveys sekä digitaalinen syrjäytyminen ovat herättäneet viime vuosina laaja-alaista yhteiskunnallista keskustelua. VoimaProfi-hankkeessa tuotettiin kokemustietoa hyödyntäen uutta tutkimustietoa sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen aiheuttamiin haasteisiin.

VoimaProfi-hankkeessa hyödynnettiin kokemusasiantuntijoita.

Eri-ikäisten kansalaisten mielenterveys sekä digitaalinen syrjäytyminen ovat herättäneet viime vuosina laaja-alaista yhteiskunnallista keskustelua.  Näihin tärkeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin keskityttiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa VoimaProfi-tutkimushankkeessa, jossa kehitettiin muun muassa toimintasuositukset lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi hyödyntäen kokemustietoa. Hankkeen tutkimuskohteina olivat lisäksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työhyvinvointi sekä haavoittuvien ryhmien digitaalinen osallisuus. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatusalalla lasten ja nuorten kanssa työskentelevien keskuudessa.

”Kokemusasiantuntijoiden tapa ajatella nousi arvokkaaksi asiaksi tutkimuksen edetessä”

Asiakkaiden ja kansalaisten osallisuus yhteiskunnallisten haasteiden kehitystyössä nousi merkittävään rooliin hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvointia ja vertaistukea kehitettiin asiakaskeskeisen BIKVA-kehittämismallin avulla, jossa asiakkaan kokemus ja toiveet palveluista nousevat vahvasti esiin ja toimivat laadun kehittämisen keskiössä. Haastateltavina oli muun muassa koulutettuja kokemusasiantuntijoita. 

Kanssatutkijoina toimineet rikos- ja päihdetaustaiset hankkeessa tasavertaisina toimijoina. He tuottivat muun muassa päiväkirja-aineistoa ja osallistuivat aineiston analysointiin. Laurean sosiaali- ja terveysalan tutkimusohjelmajohtaja Sari Heikkinen pitää kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä merkittävänä tapana saada uudenlaista näkökulmaa sosiaalialan tutkimukseen.

- Kokemuksemme rikos- ja päihdetaustaisten hyödyntämisestä olivat positiivisia. Heidän tapansa ajatella nousi arvokkaaksi asiaksi tutkimuksen edetessä. Lisäksi tällaisella toiminnalla voimme auttaa heidän ammatillista kehittymistään ja integroitumista yhteiskuntaan, Heikkinen kertoo.

Haavoittuvassa asemassa olevien digitaalinen osallisuuden tutkiminen oli yksi VoimaProfi-hankkeen osa-alueista. Hankkeessa toteutettiin viisi yhteisötyöpajaa, johon osallistui kymmeniä digituen kehittämisestä kiinnostuneita toimijoita ruohonjuuritasolta, valtakunnallisiin päättäjiin sekä opiskelijoihin. Erityisesti ruohonjuuritason osallistujia tarvitaan yhteiskunnallisten rakenteellisten ongelmien ratkomisessa, sillä heillä on ensikäden tietoa ilmiön erityispiirteistä. Haaste yhdistää monet sektorit toimimaan yhdessä, koska ongelmaa ei voida ratkaista yksin.

Kokemusosaamisen vahvistaminen jatkuu Kokemustiedon keskuksessa

Laurean työ kokemusosaamisen kehittämiseksi jatkuu osana hanketta kehitetyssä Kokemustiedon keskuksessa. Kokemustiedon keskus on digitaalinen alusta, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa hankkeista, joiden tavoitteena on edistää kokemusasiantuntijuuden arvostusta ja tunnistamista eri yhteisöissä. Sivusto tarjoaa myös ajankohtaisia koulutuskuulumisia kokemusosaajille sekä tukea menetelmällisen osaamisen kehittämiseksi. Kokemustiedon keskuksesta pääsee myös hankkeessa tuotettujen ja muiden kokemusasiantuntijuutta koskevien julkaisujen äärelle. 

- Kokemustiedon keskuksesta löytyy eettiset ohjeet kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten väliseen työskentelyyn. Korkeakoulullamme on ollut vahva rooli ohjeistuksen kehittämisessä; ohjeistus edistää hienosti näiden toimijoiden yhteistyötä, asiantuntija Birgitta Tetri Laurea-ammattikorkeakoulusta summaa.

Hanke päättyy kesäkuussa 2024, mutta työ sosiaalisen syrjäytymisen ja eriarvoistumisen haasteiden ratkaisemiseksi jatkuu. Hankkeen tuloksia esitellään vielä kesän ja syksyn aikana Työelämän tutkimuspäivillä, Kasvatustieteen päivillä sekä Nursing ethics conference -tapahtumassa.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja hankkeen kesto on 1.1.2022–30.6.2024. Laurea on hankkeen ainoa toteuttaja.

Lisätietoa:

www.kokemustiedonkeskus.fi

Lisää näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen tarjoaa Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttama Katujen asiantuntijat -lyhytdokumentti, jonka keskiössä on neljä rikos- ja päihdetaustaista kokemusasiantuntijaa. 

 

Lisätietoja: