Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Yhteiset toimintatavat ja rakentava vuorovaikutus hyvinvoivan työyhteisön kulmakivinä

Siiri Karjalainen ja Mira Lehtola tutkivat opinnäytetyössään lastensuojeluyksikön työntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista ja työhyvinvoinnin johtamisesta.

Millä mallilla on lastensuojelun työntekijöiden työhyvinvointi? Laurean Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa -YAMK-koulutuksen opiskelijoiden Siiri Karjalaisen ja Mira Lehtolan opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lastensuojeluyksikön työntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista sekä kartoittaa toiveita työhyvinvoinnin johtamisesta.  

Työyhteisöllä oli useiden muutoksien vuoksi takanaan poikkeuksellinen toimintavuosi, joten opinnäytetyön tarkoituksena oli myös lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä mahdollistamalla heidän aktiivinen osallistumisensa kehittämistyöpajoihin. Kehittämistyöpajat toteutettiin tammi-helmikuussa 2024. Työpajojen tuloksena työyhteisölle syntyi kehittämissuunnitelma, jonka avulla työyhteisössä voidaan lisätä työntekijöiden työhyvinvointia. Työpajatyöskentelyn tuloksena syntyneen työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman oli myös tarkoitus välillisesti vaikuttaa asiakastyöhön myönteisesti. Hyvinvoiva henkilöstö pystyy paremmin kohtaamaan ja auttamaan asiakkaita. 

Tuloksista ilmeni, että työyhteisö kannatti vahvasti sitoutumista yhteisiin toimintatapoihin. Tämä koettiin ensiarvoisen tärkeäksi, jotta työyhteisö pystyisi kehittymään ja sovitut toimintamallit pysyisivät käytössä. Erilaisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä löytyi tutkimuksen aineistoista, esimerkiksi asiakastyön henkinen kuormitus, johon kaivattiin käytänteitä purkaa sitä työkavereiden kanssa. Kuitenkin työyhteisö vaikutti olevan motivoitunut ja kiinnostunut omasta työstään, sillä työn sisältöön liittyviä kuormitustekijöitä aineistoista tuli ilmi vähiten. 

Aineistosta voidaan johtopäätöksenä todeta, että työntekijät ovat lähtökohtaisesti tyytyväisiä esihenkilöidensä toimintaan, sillä aineistoa kertyi enemmän työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyen kuin työhyvinvoinnin johtamiseen liittyen, vaikka molempia teemoja käsiteltiin rinnakkain työpajatyöskentelyssä. Työyhteisössä oltiin erityisen tyytyväisiä esihenkilöiden nykyisessä toiminnassa esihenkilöiden tavoitettavuuteen, kiireettömyyden tuntuun sekä kahdenkeskisiin keskusteluihin. Kehittämistoiveena keskusteluille toivottiin säännöllisyyttä ja suunnitelmallisuutta. 

Kehittämissuunnitelma lisäämään työhyvinvointia  

Tavoitteena oli luoda yhdessä työntekijöiden kanssa työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma työyhteisöön. Tavoitteena oli myös, että yhdessä laaditut kehittämistoimenpiteet tukevat esihenkilöä työhyvinvoinnin johtamisessa ja työhyvinvoinnin edistämisessä.  

Työn lopputuloksena syntyi työyhteisön tarpeisiin vastaava kehittämissuunnitelma. Työpajoista valikoitui kolme uutta toimintatapaa, jotka haluttiin viedä käytäntöön ja jotka kirjattiin työyhteisön kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelmaan nostetut asiat olivat säännölliset yksilökeskustelut esihenkilön kanssa, vuoron purku -toimintatapa sekä yhteiset toimintatavat kirjalliseksi ja työvälineeksi. Valitut kohteet päätettiin toisessa työpajassa, jossa olivat mukana myös yksikön esihenkilöt. Valituille kehittämiskohteille sovittiin raamit, aikataulu ja vastuuhenkilö(t).  

Kehittämissuunnitelman laadinta toteutettiin toimintatutkimuksena, yhteiskehittämisen menetelmillä työpajatyöskentelyssä.  

Työhyvinvoinnin kehittämisideat jatkoon 

Opinnäytetyö lisää keskustelua siitä, kuinka kehittämishankkeet jäävät työyhteisön arkeen elämään – vai jäävätkö? Mikäli ne eivät jää, niin mitkä tekijät vaikuttavat tähän ilmiöön? Kiinnostava jatkotutkimusaihe tätä sivuten olisi myös esihenkilöiden ja johdon sitoutuminen työntekijöiden arkea koskevaan kehittämistyöhön. 

Tutustu Karjalaisen ja Lehtolan opinnäytetyöhön Lastensuojelun työyhteisön näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja johtamisesta — ”Näitä pieniä juttuja, mistä saattaakin tulla sit isoja” Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Siiri Karjalainen, sosionomi YAMK
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa
sk.siirikarjalainen(at)gmail.com 

Mira Lehtola, terveydenhoitaja YAMK
Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa
mirtziii(at)gmail.com