Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Nuorten vastaanotossa tehtävän muutostyön keihäänkärki on asiakkaiden kohtaaminen

YAMK-opiskelijat Birgitta Hyvönen ja Sonja Järvinen kartoittivat opinnäytetyössään lastensuojelun palveluihin kuuluvan Nuorten vastaanoton työn sisältöä, työskentelykeinoja ja kehittämistarpeita työntekijöiden näkökulmasta.

Kuvituskuva

Nuoren ja perheen kohtaamisella ja kuulemisella luodaan nuorten vastaanotossa edellytykset tavoitteelliselle työskentelylle ja mahdollisuus työn tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä tulos kävi ilmi myös Helsingin kaupungin nuorten vastaanoton työntekijöiden Birgitta Hyvösen ja Sonja Järvisen sosiaalialan YAMK-opinnäytetyöstä. Tutkimuksellisessa kehittämistehtävässä kartoitettiin lastensuojelun palveluihin kuuluvan Nuorten vastaanoton työn sisältöä, työskentelykeinoja ja kehittämistarpeita työntekijöiden näkökulmasta. 

Opinnäytetyön tavoitteet ja tulokset

Opinnäytetyö on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä. Työn tavoitteena oli selvittää, mitä työntekijät kertovat työnsä tavoitteista ja työskentelyprosesseista, mitkä työmenetelmät näyttäytyvät työn tavoitteiden kannalta toimivimpina sekä miten työskentelyä ja työntekijöiden tämänhetkistä ammattiosaamista tulisi kehittää. Opinnäytetyö linkittyy Nuorten vastaanottotoiminnassa syksyllä 2021 alkaneeseen laajempaan kehittämishankkeeseen, jossa kehittämistarpeiksi on nostettu palvelun perustehtävän ja sisällön selkeyttäminen sekä arvioinnin kehittäminen. 

Tulosten perusteella työn tavoitteiksi miellettiin huostaanottojen ehkäiseminen sekä nuoren ja perheen välisen suhteen parantaminen. Näihin pyritään kokonaisvaltaisella ja asiakasta arvostavalla työotteella, muutosta tukevalla työskentelyllä sekä kattavalla arviointi- ja ohjaustyöllä. Työntekijöiden mukaan nuorten vastaanoton perustehtävä koostuu kolmesta tehtäväkokonaisuudesta: vastaanottotyöstä, arviointityöstä ja muutostyöstä. Esiin nousseet kehittämistarpeet kohdistuvat niin työn suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen osasto-, perhe- ja yksilötyössä, kuin arviointityön laatuun ja tasalaatuisuuteen. Kehittämistyön tuotoksena luotiin konkreettinen työväline, arviointityöskentelyprosessin runko, nuorten vastaanotto-osastojen käyttöön. Työkalun tarkoituksena on vahvistaa työntekijöiden osaamista ja lisätä työskentelyprosessien yhdenmukaisuutta, ja auttaa siltä osin palvelun laadun kehittymistä.

Työn tarkastelun kohteena sijaishuolto

Opinnäytetyössä tarkastellaan sijaishuollon nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä nuorten vastaanotossa tehtävän työn vaatimuksia ja palvelun laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä odotuksia. Tällä hetkellä lastensuojelun palveluiden piiriin ohjautuu entistä vaikeammassa tilanteessa olevia nuoria, joiden tuen tarve on lisääntynyt. Tuoreissa raporteissa korostetaan, miten tehokkaampi lastensuojelutyö edellyttää panostusta riittäviin resursseihin, työntekijöiden saatavuuteen, palveluprosessien kehittämiseen ja työntekijöiden osaamisen vahvistamiseen. Lastensuojelun palveluiden tavoitteena tulee olla moniammatillisten ja kokonaisvaltaisten palvelukokonaisuuksien tarjoaminen nuoren ja hänen läheistensä tarpeisiin.

Opinnäytetyössä hyödynnetyt käsitteet

Käsitteinä opinnäytetyössä on käytetty sosiaalialan palvelujen kehittämiseen keskeisesti liittyviä asiakaslähtöisyyttä, osallisuutta ja voimavaralähtöisyyttä. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa yhteiskehittämistyöpajassa, joihin osallistuivat Malminkartanon vastaanoton kahden moniammatillisten työryhmän jäsenet. Yhteiskehittämisellä haluttiin tarjota työntekijöille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa oman työn kehittämiseen ja palvelun sisällön selkiyttämiseen. Tutkimuksellinen kehittämistehtävä on tehty laadullisen tutkimuksen menetelmällä ja tulokset saatu sisällönanalyysia käyttäen. 

Tekijöiden mukaan jatkossa on tärkeää pohtia, miten esiin nousseita kehittämistarpeita edistetään organisaatiotasolla ja miten laadunvalvonta, vaikuttavuuden mittaaminen sekä palveluohjaus voidaan integroida osaksi vastaanotossa tehtävää työtä. 

Lue Theseus-palvelussa opinnäytetyö ”Kaikkein tärkein on se kohtaaminen” - Nuorten vastaanottolaitoksen työskentelyprosessin arvioiminen ja työmenetelmien kehittäminen.

Lisätietoja:

Birgitta Hyvönen

Voimavaraistavien työmenetelmien johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla, Laurea-ammattikorkeakoulu

Sonja Järvinen

Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu