Siirry sisältöön

Toimintamalli lyhyesti

 • Toimintamalli perustuu kuntien ja yritysten jatkuvaan vuoropuheluun, kumppanuuteen ja osallistaviin toimintatapoihin ja tarjoaa valikoiman konkreettisia toimenpiteitä muutoksen tekemiseen.
 • Malli auttaa suunnittelemaan ja tekemään kestävämpiä, markkinalähtöisempiä ja käyttäjille tarpeellisia hankintoja.
 • Toimintamalli on suunnattu kunnille ja pk-yrityksille.
 • Mallia voivat hyödyntää päätoimiset hankinta-asiantuntijat ja hankinnoista osana työtään vastaavat henkilöt, kuntajohto, hankintaneuvontaa tarjoavat organisaatiot, yritykset sekä kuntalaiset, joille hankitaan kestävämpiä, tarpeellisia ja parempia palveluita.

Toimintamalli pähkinänkuoressa

 • Keskittyy julkisten hankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen  ennen kuin tarjouspyyntö julkaistaan
 • kokoaa yhteen kestävien julkisten hankintojen tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään
 • keskittyy innovatiivisiin toimintatapoihin: osallistamiseen ja vuoropuheluun, nostaa esiin kumppanuuden rakentamisen, avoimuuden ja viestinnän
 • auttaa kuntaa tekemään markkinalähtöisempiä hankintoja, jotka vastaavat paremmin käyttäjien tarpeisiin
 • auttaa pk-yrittäjiä osallistumaan helpommin julkisiin hankintoihin

 

Kenelle toimintamallista on hyötyä?

 • soveltuu erilaisille kunnille riippumatta kunnan koosta, hankinta- tai muusta organisaatiomallista, hankintojen jakautumisesta eri toimialoille tai hankintojen arvosta
 • hyödyttää kunnassa päätoimisia ja oman toimensa ohella hankintoja tekeviä henkilöitä sekä kuntajohtoa ja kuntalaisia, joille hankitaan kestävämpiä, tarpeellisia ja parempia palveluita
 • tarjoaa kuntajohdolle, kunnan hankintoja tekeville henkilöille ja pk-yrityksille valikoiman toimintatapoja, joista voi poimia oman kunnan kehittämistyöhön sopivan yhdistelmän
 • lisää eri toimijoiden ymmärrystä ja osaamista kestävistä ja vaikuttavista hankinnoista.

 

Tavoitteet

Julkiset hankinnat kuva.png

Katso ylläoleva kuva pdf-versiona

Mallin päätavoite on "Hyvää elämää kestävillä hankinnoilla". Päätavoite sisältää kolme osa-aluetta:

 • Kestävä kehitys sisältää kestävän kehityksen linjaukset ja erilaisten kestävyyskriteereiden käytön.
 • Avoimuus sisältää osallistavien toimintatapojen käytön, jatkuvan vuoropuhelun, aktiivisen viestinnän hankintojen merkityksestä ja avoimen tiedon jakamisen hankinnoista.
 • Kumppanuus sisältää kunnan ja yritysten pitkäjänteisen yhteistyön edistämisen sekä palveluiden kehittämisen kuntalaisille yhdessä yritysten kanssa.

Toimintatavat

Toimintatavat -kuva kokoaa yhteen eri toimijat ja konkreettiset tavat, joilla voi edistää muutosta kohti kestävämpiä ja markkinalähtöisempiä hankintoja. Kuva toimii karttana, jonka avulla eri kokoiset kunnat ja eri toimialat voivat koota oman valikoiman keinoja toimintansa kehittämiseksi. Kunnan hankinta-asiantuntijoiden ja yrittäjien välinen yhteistyö jakautuu jatkuvaan, pitkäjänteiseen vuoropuheluun ja viestintään ja yksittäiseen hankintaan liittyviin toimenpiteisiin.

 • Toimintatapojen perusta ja kivijalka on kuntajohtaja, joka näkee hankinnat kunnan strategian toteuttamisena. Johtaja huolehtii resursseista ja näyttää itse esimerkillään, että on kiinnostunut hankinnoista.
 • Yrittäjä on aktiivinen, tarjoaa palveluitaan kunnalle ja osallistuu hankintoihin liittyviin tilaisuuksiin.
 • Hankinta-asiantuntija ja hankintaa valmisteleva tiimi tekee yhteistyötä kunnan sisällä ja rakentaa yhteistyötä yrittäjien kanssa. Toimijat ja heidän välisensä työnjako voi vaihdella eri kunnissa.

Katso kuva pdf-muodossa

Kehittämistyön taustaa

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 47 miljardia euroa. Julkisella sektorilla on keskeinen rooli siirryttäessä vähähiiliseen ja ekologisesti kestävään yhteiskuntaan. Lisäksi hankinnoilla voidaan edistää paikallista elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä. Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa (2020) todetaan, että näiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää panostusta hankkijoiden ja tarjoajien vuoropuheluun sekä hankintatoiminnan suunnittelun kehittämiseen. Innovatiiviset hankintamenettelyt mahdollistavat yrityksille myös uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen.

Toimintamallia kehitettiin palvelumuotoilun menetelmin yhdessä käyttäjien kanssa. Se perustuu julkisen sektorin hankintavastaavien ja pk-yrittäjien työssään kokemiin tarpeisiin ja toiveisiin, joita selvitettiin projektin alussa haastatteluilla. Hankintavastaavat edustivat Uudenmaan erilaisia kuntia ja pk-yritykset eri aloja. Asiakasymmärrystä kerättiin lisäksi havainnoimalla hankintatilaisuuksia ja verkkosivuja ja perehtymällä erilaisiin taustamateriaaleihin. Toimintamalli on muotoiltu työpajoissa kehitettyjen ratkaisujen, sidosryhmäkeskustelujen ja mallin kahdesta ensimmäisestä versiosta saadun palautteen pohjalta.

Toimintamalli on kehitetty vuosina 2021–2023 tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan liiton, KEINO osaamiskeskuksen, Espoon Seudun Yrittäjien kanssa ja lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mallin kehittäminen on osa Helsinki-Uusimaa - kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 -hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää

Lisätietoja: