Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena, jota täydennetään yhteisillä, vapaavalintaisilla Zoom-tapaamisilla verkossa. Koulutukseen sisältyy yksi lähiopetuspäivä Haastavan henkilön kohtaaminen -koulutusosiossa syksyllä 2023. Koulutus toteutetaan samansisältöisenä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, perus- ja esiopetuksen, taiteen perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön henkilöstölle
 • Hakuaika: 26.5.2023 saakka. Koulutus on käynnissä ja osallistujamäärä on täynnä.
 • Ajoitus: 14.11.2022-31.10.2023
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Pääosin verkko-opetus. Yksi lähiopetuspäivä Laurean kampuksella syksyllä 2023
 • Hinta: Maksuton, Opetushallituksen rahoittama

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstön valmiuksia vahvistaa lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden positiivista käyttäytymistä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutuksella lisätään henkilöstön turvallisuus- ja hyvinvointiosaamista sekä edistetään henkilöstön valmiuksia vahvistaa lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden turvataitoja. Lisäksi tuotetaan käytännönläheistä materiaalia ammattilaisten ja perheiden tueksi turvataidoista. Koulutusmateriaali pohjautuu tuoreeseen tutkittuun tietoon.

 • Koulutus on käynnissä ja osallistujamäärä on täynnä.
 • Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena, jota täydennetään säännöllisillä, yhteisillä vapaavalintaisilla Zoom-tapaamisilla ja ohjaustapaamisilla  verkossa.
 • Koulutukseen sisältyy yksi lähiopetuspäivä Laurean kampuksella Haastavan henkilönkohtaaminen -koulutusosiossa syksyllä 2023.
 • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Koulutuksen laajuus on 15 op ja se on ammattikorkeakoulutasoista (AMK).
 • Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan 15 osallistujalla.
 • Koulutus toteutetaan samansisältöisenä sekä suomeksi että ruotsiksi. Lue lisää koulutuksesta ruotsiksi täältä.

 

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen, perus- ja esiopetuksen, taiteen perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaa sivistystyön henkilöstölle, jotka ovat kiinnostuneet oman organisaationsa osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämisestä.

  Koulutus on osallistujille maksuton, koulutuksen rahoittaa Opetushallitus. Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa. Rahoituksen saamisen edellytys on, että osallistujat suorittavat koko koulutuksen hyväksytysti päätökseen.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena Laurean Canvas-oppimisalustalla. Verkko-opetusta täydennetään säännöllisillä, yhteisillä vapaavalintaisilla Zoom-tapaamisilla ja ohjaustapaamisilla  verkossa. Koulutukseen sisältyy yksi lähiopetuspäivä Laurean kampuksella Haastavan henkilönkohtaaminen -koulutusosiossa syksyllä 2023. Koulutus alkaa 14.11.2022 ja koulutukseen on jatkuva sisäänotto. Koulutukseen voi ilmoittautua 26.5.2023 saakka.

   

  Orientaatio

  Koulutus alkaa orientaatiomoduulilla, jossa koulutuksen opettajat esittelevät koulutuksen sisällön, tehtävät ja itsensä. Jokainen osallistuja esittelee myös itsensä sekä asettaa omat tavoitteensa ammatillisen kasvun kehittymiselle. Orientaatiomoduulissa tarkastellaan tietoperustan kautta organisaatiokulttuuria, sen vaikutuksia osallisuuteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä miten kulttuuria voidaan kehittää.

   

  1. moduuli: Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen

  Ensimmäisessä Kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen -moduulissa tuodaan esiin tietoperustaa kiusaamisen vastaisesta toiminnasta sekä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Lisäksi tarkastellaan kiusaamisen ennaltaehkäisyä, tunnistamista, puuttumista ja jälkihoitoa tietoperustan kautta. Porvoon kaupungin sivistystoimi esittelee kiusaamisen vastaisen toiminnan strategisia linjauksia  ja Zoom-tapaamissa Porvoon kaupungin sivistystoimen edustajat esittelevät kiusaamiseen puuttumisen hyviä käytänteitä. Tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäisyä, tunnistamista, puuttumista sekä jälkihoitoa käsittelevän prosessin ja menettelytapojen kehittäminen. Tehtävänä on erilaisia prosessin ja menettelytapojen kehittämistehtävävaihtoehtoja varhaiskasvatuksen, koulun tai oppilaitoksen omien tavoitteiden pohjalta.

   

  2. moduuli: Seksuaalikasvatuksella hyvinvointia

  Toisessa Seksuaalikasvatuksella hyvinvointia -moduulissa aiheena on iänmukainen seksuaalikasvatus, sen merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille sekä seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiselle. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokasvatus osana seksuaalikasvatusta.

  Tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät seksuaalikasvatuksen merkityksen lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiselle ja häirinnän ennaltaehkäisylle. He osaavat toteuttaa seksuaalikasvatusta ikätasoisesti omassa työympäristössään vasu-/ opetussuunnitelman mukaisesti. Tehtävänä on, että osallistujat tutustuvat ja hyödyntävät uutta tutkittua tietoa iänmukaisen seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen omassa organisaatiossaan.

   

  3. moduuli: Turvallisuuskasvatusta positiivisenpedagogiikan keinoin

  Kolmannessa Turvallisuuskasvatusta positiivisenpedagogiikan keinoin -moduulissa tutustutaan positiiviseen ja vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan työrauhan lisääjänä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tervettä käyttäytymistä positiivisella puheella ja huomiolla. Tavoitteena on, että osallistujat löytävät omaan työhönsä sopivia keinoja vahvuuksien havaitsemiseen ja sanallistamiseen. Tehtävässä tuotetaan tietoperustaan pohjautuvia käytännön esimerkkejä positiivisen pedagogiikan soveltamisesta kasvatus- ja opetustyössä.

   

  4. moduuli: Haastavan henkilön kohtaaminen

  Neljännessä Haastavan henkilön kohtaaminen -moduulissa Terveen käyttäytymisen vahvistaminen positiivisella puheella ja huomiolla. Osallistavanoppimisen  opitaan erilaisia menetelmiä hyödyntäen   myönteisen käyttäytymisen tukemista, haastavan käyttäytymisen eri vaiheiden ennakointia ja tunnistamista varhaiskasvatuksessa, koulu- ja opiskeluympäristöissä. Lisäksi opitaan tehokkaita interventioita, rajojen asettamista ja tilanteiden jälkikäsittelyä. Koulutusosioon sisältyy yksi lähiopetuspäivä. Tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa kriisin etenemisen vaiheet ja osaa valita  haasteellisesti käyttäytyvän lapsen, oppilaan ja opiskelijan kohdalla asianmukaisen intervention hyödyntäen positiivista pedagogiikkaa. Tehtävänä tuotetaan positiivisen käyttäytymisen säännöt tai ohjeistukset omalle ryhmälle sekä tehdään yksilöllisiä suunnitelmia haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn.

   

  5. moduuli: Varautuminen ja jatkuvuudenhallintayhteistoiminnallisin keinoin

  Viidennessä, viimeisessä Varautuminen ja jatkuvuudenhallintayhteistoiminnallisin keinoin -moduulissa osallistuja oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa koskevan, hyvää turvallisuuskulttuuria tukevan vuorovaikutteisen menettelyn, jossa   yhteistyössä mm. lasten, oppilaiden, opiskelijoiden, henkilökunnan ja huoltajien kanssa kehitetään turvallisuutta ja hyvinvointia päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Porvoon kaupungin sivistystoimen edustaja antaa arjen työhön käytännön esimerkkejä. Tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan vaikuttavia toimia ja tekijöitä. Lisäksi hän osaa kehittää työyhteisönsä jäsenten   kanssa oman organisaationsa varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Tehtävässä suunnitellaan ja toteutetaan omaan organisaatioon sopiva osallistava menetelmä, kuten esimerkiksi toimintakortti, turvallisuustaulu, Hazard Maping, turvakävely, poistumisharjoitus, perehdytys tai aktivoivat rastit.

   

  Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 • Koulutuksen hyödyt 

  Koulutuksessa opit

  • vahvistamaan lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden positiivista käyttäytymistä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
  • kehittämään organisaatiosi turvallisuus- ja hyvinvointiosaamista
  • vahvistamaan lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden turvataitoja
  • tuottamaan osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa materiaalia oman organisaatiosi ja perheiden tueksi
  • ennaltaehkäisemään, tunnistamaan ja puuttumaan kiusaamiseen

 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan samansisältöisenä sekä suomeksi että ruotsiksi. Osa materiaalista on myös englannin kielellä. Koulutuksen materiaali jaetaan Laurean Canvas-verkkotyötilassa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja siten osallistujille maksuton. Koulutukseen sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit sähköisessä verkkotyötilassa. Osallistuja saa todistuksen suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti.

   

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuksen ilmoittautuminen on käynnissä 26.5.2023 saakka ja käytössä on jatkuva sisäänotto, jolloin osallistujat voivat aloittaa koulutuksen parhaaksi sopivana ajankohtana.

  Koulutuksen voi aloittaa aikaisintaan 14.11.2022 lähtien. Kaikki ilmoittautuneet käydään läpi kerran viikossa ja osallistuminen vahvistetaan jokaiselle ilmoittautuneelle erikseen. Vahvistuksen jälkeen osallistujille lähetetään kirjautumisohje sähköiseen verkkotyötilaan. Tavoitteena on, että koulutuksen ensimmäinen orientaatiotehtävä palautetaan viikon kuluessa siitä, kun osallistuja on saanut ohjeen sähköiseen verkkotyötilaan kirjautumiseen.

  Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

   

  Peruutusehdot

  Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin. Peruutus tulee tehdä kirjalllisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

  Osallistumisen voi peruuttaa maksutta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta ts. sähköisen ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä. Yli 14 vuorokautta ilmoittautumisen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme peruutusmaksun 90,00 € kulujen kattamiseksi.

  Mikäli koulutus perutaan järjestäjästä/järjestäjistä johtuvista syistä, osallistujalle ei muodostu kuluja.

 • Kouluttajat 

  Soili Martikainen (TkT, lehtori)

   

  Ann-Marie Suvisaari (TtM, MNSc, sh, th, lehtori)

   

  Anna Vaara (sh-amk, asiantuntija, FPI, Mapa-keskuksen maavastaava)

   

  Anu Haavisto (TtM, sh, seksuaalineuvoja, lehtori)

   

  Tiina Himmelroos (TtK, sh, th, lehtori)

   

 

 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Porvoon kaupungin sivistystoimen kanssa.

 

Lisätietoja: