Siirry sisältöön

Palkitun Haavi-ryhmän toiminta tukee sekä opiskelijoita että opettajia

Haavi-ryhmä vastaa terveysalan opiskelijoiden erilaisiin opiskeluun ja opintojen edistymiseen liittyviin tuen tarpeisiin. Ryhmän toiminta palkittiin Laurean vuoden 2022 palvelutekona.

Ryhmätyöskentelyä kampuksella.

Laurean Tikkurilan kampuksella jo pitkään toiminut terveysalan opiskelijoille suunnattu Haavi-ryhmä tarjoaa matalan kynnyksen tukea opintojen eri vaiheisiin. Haavi on toiminut myös koulutusalan suunnannäyttäjänä osaamisperustaisen ajattelun ja ohjaamisen kehittämisessä. 

Haavin toiminta perustuu opiskelijalähtöiseen ja yksilöityyn ohjaamiseen. Haavin mahdollistama monipuolinen ja saavutettava tuki edistää opiskelijoiden valmistumista ja parhaimmillaan ehkäisee opintojen keskeytymisiä.

Haavilla on suuri vaikutus paitsi opiskelijayksilön elämään myös yhteiskuntaan vaikuttaessaan opiskelijan hyvinvointiin, mielenterveyteen ja ammatilliseen itsetuntoa, jotka kaikki kytkeytyvät työkykyyn, uraan ja ammattiosaamiseen.

Haavin vaikuttava toiminta palkittiin Laurean vuoden 2022 palvelutekona. 

Monet toimintamuodot vastaamassa tuen tarpeeseen

Haavi-toiminnan kehys muodostui aikoinaan Laurean nykyisen opintopäällikkö Tanja Merentaivon opinnäytetyön pohjalta. 

– Innovaatiot nousevat arjesta ja usein jostakin heränneestä tarpeesta. Ideat syntyvät, kun mietitään, miten voidaan ratkoa ongelmia ja vaikuttaa asioihin, Merentaivo kertoo.

Merentaivo esitteli opiskelijoiden tuen tarpeesta tekemiään havaintoja silloiselle esihenkilölleen Laureassa, ja opinnäytetyöstä lähteneen innovaation eteenpäinviemiseen saatiin opettajaresursseja. Tuolloin kootun työryhmän kehittämä Haavi on toiminut Tikkurilan kampuksella nyt jo reilut kymmenen vuotta terveysalan opiskelijoiden ja samalla myös opettajien tukiverkkona opiskeluun, opintojen edistymiseen ja ohjaukseen liittyvissä haasteissa.

Haavi ottaa vastaan opintosuorituksia opintojaksojen ulkopuolelta sekä järjestää ylimääräisiä tenttimahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia tapoja tenttiä opintoja. Haavin toiminta ei kuitenkaan ole pelkästään suoritusten vastaanottamisista, vaan erilaisiin tuen tarpeisiin vastaamista. Tähän on työryhmän kokemuksen ja kehitystyön myötä rakentunut monenlaisia toimintamuotoja. 

Haavi tarjoaa yksilöohjausta opintojen suunnitteluun ja etsii yhdessä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa hänelle sopivia tapoja oppia, näyttää osaamistaan ja edistää opintojaan kohti valmistumista. Kuukausittain järjestettävissä ”Haavi-parkeissa” opiskelijat voivat tulla kysymään opinnoista tai pyytämään ohjausta, ja opinnäytetyö-Haavissa nimenmukaisesti saatetaan opinnäytetyöitä maaliin Haavi-ohjaajan tuella.

Kiinnostusta laajasti opiskelijoita ja opettajia palvelevaa Haavia kohtaan on ollut myös muilla Laurean kampuksilla:

– Haavin toimintamallia voisi ehdottomasti laajentaa muillekin kampuksille ja koulutusaloille, toteaa Haavissa mukana oleva terveydenhoitajakoulutuksen tutkintovastaava, lehtori Irene Latva-Korpela.

Haavi ottaa kiinni putoavia opiskelijoita yksilöidyllä tuella

Haavin toimintamallit ja työkalut tuovat sekä joustavuutta että tukea opintojen suorittamiseen – oli kyse sitten viivästyneiden opintojen edistämisestä tai tarpeesta valmistua tavoiteaikaa nopeammassa aikataulussa. 

Vuosien kuluessa Haavin tuelle on ollut tarvetta esimerkiksi siirto-opiskelijoiden ohjauksessa ja kun keskeneräisten tutkintojen suorituksia täytyi sovitella uuteen opetussuunnitelmaan. Yksi selkeä tarvepiikki oli myös korona-aikana; silloin opiskelijoilta jäi tavallista enemmän rästiin suorituksia, joita Haavi otti vastaan.

Nykyiset Haavi-ryhmäläiset Latva-Korpela, tutkintovastaava, lehtori  Riikka Ketonen sekä lehtorit Sari Juvonen, Marja Vellonen ja Kati Saarinen nostavat opiskelijalähtöisen ja yksilöidyn ohjauksen tärkeäksi ja vaikuttavaksi Haavin toiminnan osaksi. 

Erityisen merkittävässä roolissa Haavi on silloin, kun opiskelija jää jälkeen opinnoissa tai kun opinnot eivät etene lainkaan. Monet syyt voivat johtaa opiskeluhaasteisiin ja putoamiseen opintojen tahdista: muuttuva elämäntilanne, sairastuminen, oppimisvaikeudet tai esimerkiksi kielitaidon puute. Haavi kohtaa opiskelijan tämän omista lähtökohdista:

– Tukemme on dialogista ja opiskelijan voimavaroista lähtevää, Ketonen kuvailee.

Haavi-ohjaajien mukaan tänä päivänä heidän työssään korostuu erityisen tuen tarve, erilaisten oppijoiden tunnistaminen ja sopivien suoritustapojen löytäminen. Ohjauksessa etsitään opintojakson käytössä olevista menetelmistä poikkeavia tapoja tunnistaa osaamista ja tuetaan opiskelijaa löytämään itsestään hyvä:

– On merkityksellistä, että opiskelija saa sen oivalluksen, että häneltä löytyy osaamista ja kyse onkin ollut vain siitä, että opintojakson suoritustapa ei ollut hänelle sopiva, Vellonen sanoo.

Haavissa huomioidaan juuri niitä opiskelijoiden tuen tarpeita, joihin opintojaksoilla ei välttämättä ole mahdollista vastata riittävän yksilöidysti:

– Tämä on tärkeä tukimuoto, sillä esimerkiksi meillä terveysalalla on isot opiskelijaryhmät eikä opintojakson opettaja voi millään räätälöidä opetusta niin, että se vastaisi kaikkien opiskelijoiden tapaa oppia, kertoo Latva-Korpela.

Haavi-ryhmän leveät hartiat myös koulutuksen laatua tukemassa 

Haavi on monella tavalla myös opettajatuutoreiden konsultti: taakkaa jaetaan ja yhteistyötä opettajien kanssa tehdään jo paljon. 

Haavi tuo ryhmänä Latva-Korpelan sanoin ohjaukseen ”leveämmät hartiat”, joihin opettaja voi erilaisissa tilanteissa tukeutua. Haavin toiminta on vahvistanut terveysalan koulutuksen ohjausosaamista esimerkiksi varhaisessa vaiheessa opiskelijan haasteisiin puuttumisen osalta.

– Meillä on muodostunut selkeä malli siihen, miten toimia, jos näyttää että opinnot ovat jääneet tai jäämässä jälkeen, Vellonen kertoo, – tätä osaamista voidaan siirtää myös muuhun opiskelijoiden ohjaukseen ja näin parhaassa tapauksessa ehkäistä Haavin tarve ennalta.

Toinen keskeinen Haavista löytyvä osaaminen liittyy erilaisten oppimistapojen tunnistamiseen, niihin vastaamiseen ja ennen kaikkea osaamisperustaiseen ajattelutapaan. Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja osaamisen näytöt ovat olleet jo pitkään osana Haavin toimintaa. Terveysalan koulutuksessa Haavi toimiikin yhtenä osaamisperustaisuuteen suuntaavan näkökulmanvaihdoksen edelläkävijöistä ja samalla myös yhteneväisten osaamisen tunnistamisen periaatteiden vakiinnuttajana. 

– Myös näiden Haavin noudattamien osaamisen näyttöjen vastaanottamisen periaatteiden vieminen muuallekin keventäisi yksittäisten opettajien työkuormaa, Ketonen toteaa.

Koska työryhmä luomat yhteneväiset linjaukset ovat kaikille opiskelijoille samat, eivät suoritukset ole riippuvaisia yksittäisistä opettajista. Opettajien taakan keventämisen lisäksi Haavin hartioihin nojautuminen myös osaamisen näytöissä tasavertaistaa opiskelijoita ja varmistaa hoitotyön koulutuksen laatua.

Koulutuksen laatuun Laureassa Haavi kytkeytyy myös esimerkiksi ennakoinnin ja varautumisen näkökulmista: Haavi-ryhmälle avautuu suoran näköalan niihin haasteisiin, joihin terveysalan koulutuksessa on tulevaisuudessa resursoitava tukea ja opiskelijoiden ohjauksessa kiinnitettävä huomiota. 

Lisätietoja: