Siirry sisältöön

Alumniluennoitsijapankin tietosuojaseloste

Seuraavassa kerromme, miten käsittelemme Laurean alumniluennoitsijapankissa olevia henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu, Ratatie 22, 01300 Vantaa

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Koordinaattori Jenni Köykkä, jenni.koykka@laurea.fi

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mihin tarkoituksiin?

Käsittelemme alumniluennoitsijapankissa seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Tutkintonimike
 • Koulutusohjelma
 • Valmistumisvuosi
 • Nykyinen työpaikka ja tehtävänimike
 • Työhistoria / LinkedIn -profiiliin
 • Osaaminen/asiat joista voi luennoida
 • Kielet millä voi luennoida
 • Valokuva (ei pakollinen)

Henkilötietoja käsitellään Laurean luennoitsijapankkiin liittyvissä asioissa:

 • Kontaktointi luentojen tiimoilta
 • Palkkionmaksu
 • Luennoitsijapankin käytön seuranta
 • Tietojen päivitys

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoja?

Alumniluennoitsijapankin henkilötietojen käsittely perustuu alumnin suostumukseen. Rekisterissä olevien henkilötietojen tietolähteenä ovat luennoitsijat, jotka ovat ilmoittautuneet luennoitsijapankkiin avoimen verkkolomakkeen kautta. Muutoksia ei tehdä automaattisesti, vaan luennoitsijat ilmoittavat itse mahdollisista muutoksista henkilötietoihin.

Mistä keräämme käsiteltävät henkilötiedot?

Luennoitsijapankin tiedot kerätään Laurean verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Luennoitsijapankissa olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niiden käyttötarve on olemassa alumnitoiminnan toteuttamiseksi. Mikäli henkilö pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot, ne poistetaan luennoitsijapankista. 

Minne luovutamme henkilötietoja?

Tiedot ovat luennoitsijapankissa Laurean henkilökunnan käytössä Laurean Sharepoint-henkilöstöintran kautta. Luennoitsijapankki on koko henkilökunnan yhteinen työkalu, jota hyödynnetään opetuksen tukena sekä alumnitoiminnassa.

Henkilötietoja ei luovuteta Laurean ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Miten suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Laurea noudattaa henkilötietoja käsitellessään julkisuuslain hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröity voi pyytää itseään koskevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja pyyntö koskee. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on myös todistettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen tapahtuu palvelun hallintaliittymässä rekisteristä vastaavan henkilön toimesta.

Tietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen,

 • jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Suostumukseen perustuvien tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.