Siirry sisältöön

Mielenterveys ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma

Opintojaksot

 1. Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat, 2 op
 2. Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä, 5 op
 3. Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito, 5 op
 4. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät, 8 op
 5. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä, 5 op
 6. Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö, 5 op

Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat

Tavoitteet

 • Hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat.
 • Osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa.
 • Tietää mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä.
 • Ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
 • Tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

Sisältö

 • Mielenterveyskäsitteen moniulotteisuus ja päihteet
 • Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuus: edistävä ja ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö, mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien hoito ja kuntoutus
 • Ihmisen jakamattomuus ja ainutlaatuisuus, yhdenvertaisuus
 • Voimaantuminen, ihmisen voimavarat (keholliset, psykofyysiset, elämäntavat, hengellisyys / henkisyys) ja elämän taidot
 • Eettisyys: stigma, kokonaisvaltainen ihmisen kohtaamisen taito, asenteisiin vaikuttaminen
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisuuden ehkäisy

Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä

Tavoitteet

 • Ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta.
 • Osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa.
 • Tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta.
 • Tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan.
 • Osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

Sisältö

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osallisuus ja itsemääräämisoikeus
 • Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus sekä heidän roolinsa mielenterveys- ja päihdetyössä, myös kuluttajina
 • Yhdenvertaisuus
 • Avoin dialogi ja reflektiivisyys
 • Voimavaralähtöisyys
 • Recovery – (ajattelu) toipumisorientaatio
 • Toivon merkitys mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Tarpeen mukaisen hoidon lähestymistapa
 • Läheisten ja yhteisöjen rooli mielenterveys- ja päihdetyön kontekstissa

Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito

Tavoitteet

 • Tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen.
 • Osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa.
 • Tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon.
 • Analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista.
 • Osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

Sisältö

 • Asiakkaan ja hänen tilanteensa kokonaisvaltainen arviointi (arviointityökalut) ja tämän pohjalta toteutettava tuki
 • Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutuksen merkitys
 • Tilanteen arviointi avoimen dialogin keinoin asiakkaan kanssa
 • Mielenterveys- ja päihdesairaudet ja lääketieteen näkökulmia hoitoon ja kuntoutukseen
 • Asiakaskohtaisen tuen ja avun suunnittelu
 • Psykososiaalisen tuen merkitys
 • Erilaiset riippuvuusongelmat ja niiden arviointi
 • Muutosprosessin ja vaihemallin hyödyntäminen arvioinnissa Puheeksioton osaaminen
 • Yhteisöväkivallan ehkäiseminen, tunnistaminen ja toiminta asiakkaiden tukemisessa
 • Kaltoinkohtelun, väkivallan, kiusaamisen havaitseminen, uhrien ja tekijöiden kohtaaminen ja hoito

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät

Tavoitteet

 • Osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa.
 • Tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä.
 • Osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö- ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia. mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

Sisältö

 • Reflektiivinen ja kunnioittava toimintatapa
 • Asiakastyössä vaikuttavat tekijät
 • Asiakastyössä vaikuttavat näyttöön perustuvat menetelmät
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ihmislähtöiset menetelmät yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa
 • Toiminta eri ikäisten ja eri vaiheissa oman mielenterveys- ja päihdetilanteensa kanssa olevien henkilöiden auttamisessa

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä

Tavoitteet

 • Osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla.
 • Osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti.
 • Hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit ja osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään.
 • Tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa.
 • Tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä.
 • Toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

Sisältö

 • Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ajankohtaiset ohjeistukset
 • Sote- ja maakuntauudistus
 • Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori palvelujen tuottajina
 • Vapaaehtoiset ja vertaiset yhteistyökumppaneina
 • Järjestöt asiantuntijoina
 • Mielenterveys- ja päihdetyö tilastoina
 • Asiakaslähtöinen hoito- ja palveluprosessiosaaminen
 • Palveluohjaus
 • Moniammatillisuuden mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä, palveluverkosto, palvelujärjestelmä, palveluohjausosaaminen, työparityöskentely
 • Digitaalisuus mielenterveys- ja päihdetyössä (mm. mobiilimenetelmät, verkkopalvelut, pelillisyys)

Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö

Tavoitteet

 • Osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä.
 • Tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen.
 • Toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa.
 • Tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet.
 • Pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

Sisältö

 • Hoito- ja kuntoutusmenetelmien tuntemus, arviointi ja kehittäminen, vaikuttavuus ja vaikuttavuuden arviointi
 • Kriittisen ajattelun edistäminen, osaamisen ylläpito (myös kansainvälisesti)
 • Ammatillinen kasvu ja itsereflektiotaidot, oma ja työyhteisön työhyvinvointi
 • Meneillään olevat mielenterveystyön ja päihdetyön kehittämishankkeet (Suomi ja kv)
 • Kehittämisosaaminen ja -menetelmät, taloudelliset ja eettiset seikat huomioiden
 • Tutkimuksellisesta näkökulmasta ei tutkimuksen tuottaminen, mutta tutkimuksen "lukutaito": tiedon soveltamisen, vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttämiseksi
 • Työnohjaus ammatillisen kasvun ja asiakastyön laadun tukena