Siirry sisältöön

Julkaisut

VARAVA-hankkeen aikana on tuotettu erilaisia julkaisuja, jotka ovat jokaisen aiheesta kiinnostuneen vapaasti luettavissa. Tutustu siis erilaisiin julkaisuihin ja hyödynnä niitä esimerkiksi omassa työssäsi.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaan on koottu toimenpide-ehdotuksia Suomen ammattikorkeakouluille vuosille 2022-2030. 

Tutustu toimintasuunnitelmaan

 

Tiedon ja tuen tarve, verkostot, rasismi ja turvallisuus

Yhtenä osana VARAVA-hankkeeseen kuului palvelumuotoiluprosessi, jossa pureuduttiin kansainvälisten opiskelijoiden asiakaspolkuun ja kokemuksiin. Tässä julkaisussa tarkastellaan palvelumuotoiluprosessia ja sen tuloksia sekä peilataan löydöksiä muuhun hankkeen teemoja koskevaan tausta-aineistoon.

Tutustu palvelumuotoiluprosessiin

 

Vihapuhetta rivien välissä

Vihapuhetta rivien välissä-posterijulkaisussa pohditaan onko rasismia ammattikorkeakoulussa. Posteri on tuotettu VARAVA-hankkeessa toteutetun kyselytutkimuksen aineiston perusteella.

Tutustu posteriin

 

Kokemuksia ammattikorkeakoulun palvelupolusta

Vastaanottava amk - valtakunnallisesti rasismia vastaan (VARAVA) -hankkeen tausta pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön (2020) tekemään selvitykseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä, joka suosittaa, että etnisestä taustasta riippumatonta yhdenvertaisuutta tulee edistää korkeakouluissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen kykyä tunnistaa rakenteellisesta rasismia, opiskelijan palvelupolkua rekrytoinnista työllistymiseen sekä antirasistisia opetusmenetelmiä.

Tässä selvityksessä esitellään keväällä 2022 hankkeessa tehdyn kyselyn tulokset, avovastauksista nousseet havainnot, palvelumuotoilutyöpajoista saadut tulokset sekä rasismi-teeman määrittely. Kyselyssä on kartoitettu opiskelijan palvelupolkua opintoihin hakeutumisesta työllistymiseen saakka. Kohderyhmänä olivat Suomen ammattikorkeakouluopiskelijat, ammattikorkeakoulujen henkilöstö ja sidosryhmien edustajat.

Tutustu selvitykseen

 

Kirjallisuuskatsaus ja taustaselvitys

Selvityksessä tarkastellaan tutkimuksen, tilastojen ja kehittämistoiminnan kautta ammattikorkeakoulujen roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä. Kansainvälisten osaajien koulutusta tarkastellaan sen eri vaiheissa: rekrytoinnissa, koulutuksessa ja työllistymisessä. Selvityksen tavoitteena on tehdä ristivalotus ammattikorkeakoulujen roolista toisaalta kv-osaajien rekrytoinnissa, osaamisen kehittämisessä ja työllistymisessä ja toisaalta peilaten toimia yhteiskunnalliseen vastaanottavuuden edistämiseen. 

Tutustu kirjallisuuskatsaukseen ja taustaselvitykseen

 

Miten tilastotieto voi auttaa ammattikorkeakouluja puuttumaan rasismiin

Yhtenä VARAVA-hankkeen tehtävänä oli selvittää, miten nykyiset valtakunnalliset tiedonkeruut ja tilastot mahdollistavat rakenteellisen rasismin ilmiön tarkastelun ammattikorkeakouluissa. Tässä julkaisussa tarkastellaan sitä, miten tilastotieto voi auttaa ammattikorkeakouluja puuttumaan rasismiin. 

Tutustu julkaisuun

 

Antirasistista opetusmateriaalia

Tähän opetusaineistomateriaaliin on koottu antirasismiin liittyviä eri tahojen tuottamia materiaaleja, menetelmiä sekä muita hyödyllisiä aineistoja, joita opetus- ja ohjaushenkilöstö voivat hyödyntää työssään.

Tutustu opetusmateriaaliin