Siirry sisältöön

Huomaathan että kurssille osallistuaksesi sinulla tulee olla aikaisempaa osaamista aihealueelta tai jos olet opiskelija, sinulla tulee olla suoritettuna 120 opintopistettä alaan liittyen.

Perustiedot

 • Hakuaika: 30.11.2022-5.4.2023
 • Ajoitus: 01.01.2023-31.07.2023
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75 €

Kurssin sisältö

 • Palliatiivisen- ja saattohoitopotilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltainen kohtaaminen, dialoginen vuorovaikutus ja vaikeiden asioiden puheeksi otto
 • Surun tehtävä ja merkitys
 • Kulttuurisensitiivisyys surun ja kuoleman kohtaamisessa
 • Toivon ylläpitäminen ja merkityksellisyys
 • Hoitava läsnäolo ja kunnioittava kosketus auttamismenetelminä
 • Tuen muodot (psykososiaalinen, informatiivinen, emotionaalinen, psyykkinen, henkinen ja hengellinen, eksistentiaalinen ja käytännön tuki)
 • Moniammatillinen yhteistyö kokonaisvaltaisessa potilaan tukemisessa
 • Potilaan kommunikoinnin muutokset, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät sekä -apuvälineet
 • Oman kuoleman- ja surukäsityksen sekä elämänhistorian reflektointi ja oma työssäjaksaminen

Aikataulu

 • 25.4.2023 lo 8.30 – 11.00 Orientaatio + Kokonaisvaltainen tuki ja kohtaaminen (pakollinen läsnäolo)
 • 2.5.2023 klo 8.30-11.00 Suru, toivo ja kulttuurisensitiivisyys
 • 9.5.2023 klo 8.30-11.00 Lapsen ja perheen tukeminen
 • 23.5.2023 klo 8.30-14.00 Työssäjaksaminen ja Seminaari (pakollinen läsnäolo)

25.04.2023 08.30–11.00

02.05.2023 08.30–11.00

09.05.2023 08.30–11.00

23.05.2023 08.30–14.00

Tavoitteet

Kurssin oppimistavoitteet

 • tunnistaa, kohdata, ohjata ja tukea kokonaisvaltaisesti potilaiden ja heidän läheistensä yksilöllisiä tarpeita ja osaa hyödyntää läsnäoloa auttamismenetelmänä
 • kuvata kriisin ja surun merkityksen osana eri-ikäisten ja eri kulttuurista tulevien ihmisten elämää
 • kuvata moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet kokonaisvaltaisen tuen tarjoamisessa
 • käyttää perhekeskeisyyden, osallisuuden ja merkityksellisyyden käsiteitä ja soveltaa niitä työssään
 • tunnistaa ja ennakoi sairaudesta johtuvia potilaan kommunikoinnin muutoksia
 • hyödyntää puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointimenetelmiä sekä -apuvälineitä
 • pohtia omaa suhtautumistaan kuolemaan ja ylläpitää työhyvinvointia

Toteutustapa

 • Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoidossa 5 op Kurssille osallistuminen edellyttää, että opiskelijalla on suoritettuna 120op tai opintopistemäärä täyttyy kevään 2022 aikana.
 • Koko toteutus tapahtuu verkossa.
 • Luennoilla myös osallistavia ja ryhmätehtäviä.
 • Pakollinen osallistuminen 1 ja 4. luentokerralla, muille luennoille osallistumista suositellaan.

Työmäärä

Kurssi on laajuudeltaan 5 opintopistettä, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Tuntimäärä jakaantuu seuraavalla tavalla:

 • Ennakkotehtävät 10h
 • Webinaarit 10h
 • Seminaari 6h
 • Ryhmätyö 41h
 • Oppimispäiväkirja 68h

Lisätietoa opiskelijalle

Aiempi osaaminen

Ilmoittautumisen yhteydessä kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietokohtaan aiemmasta osaamisestasi tai mahdollisesta opintopistemäärästä. Aiempi osaaminen tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos sinulla on kysyttävää aiempaan osaamiseen liittyen, voit olla yhteydessä vastuuopettajaan Sanna Kuivalaiseen (sanna.kuivalainen@laurea.fi).

Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla

Opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. 

Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus

 • Abdelhamid, Pirkko, Juntunen Anitta & Koskinen Liisa 2010. Monikulttuurinen hoitotyö. Helsinki: WSOYproOy. (kipukäyttäytymisen kohtaaminen s.168-175 sekä kuolevan kohtaaminen s.187-200)
 • Karvinen I, Kylmä J. Ojanen E, Pentikäinen J, Vaskilampi T. 2012. Henki ja toivo hoitotyössä. Verkkokirja. Klaava Media 2012. 
 • Joutsia K., Sillanpää H. Puhevammaisen henkilön kohtaaminen Teoksessa: Karjalainen A., Wallenius-Penttilä K. (Eds.)., (2020).
 • Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalan työssä., In: Diak Opetus 5, Diakonia-ammattikorkeakoulu.
 • Vakaumuksen kunnioittaminen. 2011. Kirkon sairaalasielunhoidon keskus.
 • Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus 2018.

Arviointiasteikko

Kurssi arvoidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Kurssin arvioitavat osat:

 • Ryhmätehtävä ja seminaari arvioidaan HYV-HYL
 • Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen arvioidaan HYV – HYL 

Lisätietoja: