Siirry sisältöön

MUUVO-hanke päättyy – muuv on!

Hankkeen kohderyhminä olivat Uudellamaalla toimivat yksinyrittäjät, mikro- ja pk-yritykset.

Muuvo logo

MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hankkeen koulutus- ja valmennusmallin kulki läpi 165 henkilöä 53 uusimaalaisesta yrityksestä. Hankkeen koulutusosuus toteutettiin itsenäisenä verkko-oppimisena valitulla oppimisalustalla. Hankkeen aikana tehdyt 24 mikrokurssia käsittelivät osaamisen kehittämisen ja johtamisen, itsensä kehittämisen, muutosjohtamisen sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemoja. Valmennuksissa MUUVOon osallistuneet reflektoivat mikrokursseilla opittua ja nivoivat sitä organisaatioidensa toimintatapoihin ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Hankkeen kohderyhminä olivat Uudellamaalla toimivat yksinyrittäjät, mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin apuna on hyödynnetty MUUVO-polun osallistujilta kerättyä palautetta (ts. vaikuttavuuskysely polun alussa ja lopussa), mikrokurssien palautetta ja yritysvalmentajien havaintoja. Lisäksi hanketiimi koosti hankkeen oppeja ja kehittämisideoita kahdessa työpajassa. Hankkeen vaikuttavuuden arviointiraportti on luettavissa Theseuksessa.

Vastaajista enemmistö koki MUUVOn kohtalaisen motivoivaksi ja suosittelisi ehdottomasti polkua muille yrityksille. Uusia osaamisen kehittämisen toimintatapoja otettiin käyttöön MUUVOn avulla jossain määrin, kuten oman työn uudelleenorganisointi, vastuullisuus ja vihreään siirtymään liittyvien asioihin perehtyminen. Eniten tuotiin esille itsensä johtamisen taitoihin saatuja oivalluksia.

Suurin osa kyselyihin vastaajista koki, että yritys oli MUUVOn jälkeen jossain määrin valmiimpi ja ketterämpi toteuttamaan haluttua muutosta. Se tarkoitti työtehtävien uudelleen jakoa, uusien tapojen kehittämisprosessin aloittamista, vastuullisuuden näkökulmien esille ottamista, oman ajankäytön tarkastelua, omien vahvuuksien miettimistä ja sen myötä omaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvien toimintojen päivittämistä. Toimintaympäristön muutoksiin reagoimisen välttämättömyys koettiin positiivisesti ja polun koulutus- ja valmennussisällöt antoivat työkaluja muutoshallintaan. Enemmistö vastaajista osallistuisi jatkossa mikrokursseille. Mikrokurssit antoivat uusia ja tuoreita näkökulmia niin tutuista kuin uusista asioista. Mikrokurssien suora sitominen valmennuksiin ei täysin onnistunut, koska niitä ei pääsääntöisesti tehty aikataulussa. Yleisesti ottaen hankkeen mikrokurssitarjonta koettiin kiinnostavaksi, vaikka osin liian pitkiksi kokonaisuuksiksi.

Hanketiimin tekemät havainnot MUUVOsta kertovat, että kilpailu aikuisen työssäkäyvän ajasta ja huomiosta on haastavaa. Mutta kun työssäkäyvän aikuisen huomio on saatu, yhteiset keskustelut ja niissä tehdyt oivallukset ja havainnot ovat merkityksellisiä.

MUUVOn aikana yritykset saivat hetkiä pysähtyä ja ottaa aikaa työn tarkoituksen ja tavoitteiden sanoittamiseen, tekivät tuuppauksia eteenpäin, saivat työkaluja toiminnan tueksi, muodostivat uusia kontakteja ja rohkaisuja uuden kokeiluun.

MUUVO-hanke numeroina:

  • 53 yritystä. Mukana oli Uudellamaalla toimivia yksinyrittäjiä sekä miko- ja pk-yrityksiä.
  • 275 yrityskontaktia. Uusimaalaisia pk-yrityksiä kontaktoitiin mailitse, puhelimitse ja Teamsilla. Yrityshaussa käytiin 367 puhelinkeskustelua.
  • 24 mikrokurssia osaamisen kehittämisestä ja johtamisesta, muutosjohtamisesta, itsensä johtamisesta sekä kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta.
  • 109 valmennusta. Valmennukset toteutettiin lähi-, etä- tai hybridimuodossa.
  • 165 suoritti Muuvon. Muuvo-polun suorittaneista oli 133 työntekijää ja 32 toimi yksin-, mikro- ja pk-yrittäjänä.
  • 14 artikkelia. Artikkelit julkaistiin Muuvon verkkosivuilla, Laurea Journalissa, Metropolian Tikissä-blogissa ja Business Vantaan uutisissa.
  • 4 Podcast-jakoa. Muuvo - opi ketterästi työn arjessa - podcast-sarja Metropodiassa.
  • 110 LinkedIn-seuraajaa. 2021 - 2023 julkaistiin 48 postausta.

Muuvo hankelogot.jpg

Lisätietoja: