Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte:Hyvällä itsensä johtamisella yrittäjä voi valjastaa tehokkaasti omia resursseja yritystoiminnan kehittämiseen

Yrittäjän itsensä johtamisen taito on kognitiivinen voimavara työelämässä.

Eveliina Suonsivun YAMK-opinnäytetyössä koottiin yhteen viime aikaisin tutkimustieto yrittäjän itsensä johtamisen menetelmistä yrityksen kehittämisen näkökulmasta. Kiinnostavat tulokset osoittavat, että yrittäjän itsensä johtamisella on merkitystä yrityksen kehittämisessä. Yrittäjän itsensä johtaminen nähdään yksilön kognitiivisena voimavarana, josta voi olla apua yrityksen kehittämisessä, uusien palveluiden ja tuotteiden innovoinnissa.

Itsensä johtaminen on yrittäjän ydintaito, josta on hyötyä yrityksen kehittämisessä

Keskeiset tutkimustulokset viittaavat, että itseen vaikuttamalla yrittäjä voi toimia itseohjautuvammin ja olla motivoituneempi saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Yrittäjä pystyy tekemään tietoisempia päätöksiä ja ratkaisuja. Itsensä johtaminen nähdään yrittäjän kognitiivisena voimavarana. Kognitiivisista resursseista nostettiin esiin itsetehokkuus ja sinnikkyys omien tavoitteiden eteen työskentelemiseksi. Itsetehokkuudella viitataan tässä yrittäjän kykyyn uskoa omiin taitoihin.

Itsensä johtaminen on taito ja elämänmittainen kasvu- ja oppimisprosessi, jossa vaikutetaan itseen. Johtamalla itseäsi hyvin, vaikutat muun muassa omiin ajatteluprosesseihin ja käyttäytymiseen. Hyötynä itsetehokkuus kasvaa, osaat johtaa itseäsi kohti tavoitteistasi, osaat motivoida itseäsi, osaat säädellä reaktioitasi, muuttaa käyttäytymis- ja ajattelumallejasi. Yritys- ja organisaatiomaailma on jatkuvassa muutoksessa, joka vaatii yrittäjältä kykyä joustaa, sopeutua ja uudistua. Hyvä itsensä johtaminen tuo yrittäjälle arvokkaita resursseja ja kykyä pärjätä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.

Tavoitteena saada konkreettisia menetelmiä yrittäjien käyttöön

Yrittäjän itsensä johtamisen menetelmiä yrityksen kehittämisen näkökulmasta ovat positiivinen ja rakentava itse puhe, mielikuvaharjoittelu ja itselle asetettavat tavoitteet. On tärkeää tiedostaa, onko itse puhe kannustavaa ja ajattelua avaavaa vai lyttäävää ja estävää. Itsereflektion avulla yrittäjä voi tulla tietoisemmaksi omasta itse puheesta, sen sävystä ja tarvittaessa muuttaa sitä. Urheilupsykologiasta tuttua mielikuvaharjoittelua voi hyödyntää myös yrityksen kehittämisessä ja omien tavoitteiden saavuttamisessa. Toivotun tulevaisuuden visualisointi voi auttaa suuntaamaan toimintaa kohti tavoitetilaa. Yrittäjän on tärkeää osata asettaa itselleen merkityksellisiä, inspiroivia ja riittävän haastavia tavoitteita. Tavoitteet antavat suunnan toiminnalle. Ilman tavoitteita yrittäjä saattaa toimia kuin laiva tuuliajolla, seilaten ympäriinsä.

Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että itsensä johtamisella on positiivisia vaikutuksia yrityksen kehittämiseen ja uudistamiseen. Erityisesti uusien yritysten perustamisessa ja innovaatioiden kehittämisessä itsensä johtamisesta on hyötyä. Myös jo vakiintuneet yrittäjät voivat hyötyä itsensä johtamisesta. Kyseessä on yrittäjälle arvokas taito, jota voi ja kannattaa harjoitella.

Systemaattisella katsauksella haaviin tuorein tutkimustieto

Eveliina Suonsivun YAMK-opinnäytetyön tarkoitus oli koota systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla kaikki viimeaikaisin tutkimustieto yrittäjän itsensä johtamisen menetelmistä yrityksen kehittämisen näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa yrittäjän itsensä johtamisesta, jota yrittäjä voi hyödyntää yrityksen kehittämisessä. 

Opinnäytetyö liittyy Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimaan Voi hyvin-hankkeeseen 2018—2019, jossa pyrittiin lisäämään yrittäjien hyvinvointia. Kaksivuotisen hankkeen yhtenä teemana oli itsensä johtaminen. Suonsivun opinnäytetyö prosessi alkoi hankkeessa, mutta toteutettiin itsenäisenä työnä pääosin vuoden 2021 aikana. Suonsivu toivoo, että yrittäjät saisivat työstään apuja itsensä johtamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

Opinnäytetyö prosessi nosti esiin useampia kiinnostavia jatkotutkimusaiheita. Suonsivu toivoo, että joku tutkija / tutkijat tekisivät väitöskirja tasoisen tutkimuksen yrittäjän itsensä johtamisen menetelmistä ja erityisesti yritystoiminnan kehittämisen ja innovoinnin näkökulmasta. Tämä systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoittaa myös, että aihe vaatisi lisätutkimusta. Mielenkiintoista olisi myös saada tutkittua tietoa yrittäjyyskoulukseen liitettävän itsensä johtamisen koulutuksen vaikuttavuudesta. Kolmantena jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista saada tutkittua tietoa coaching prosessin vaikuttavuudesta yrittäjän itsensä johtamisen ja yrityksen kehittämisen tukena.

 

Tutustu ”Yrittäjän itsensä johtamisen menetelmät yrityksen kehittämisessä” opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa. 

Lisätietoja:

Eveliina Suonsivu

Opinnäytetyön tekijä

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

 

eveliina.suonsivu(at)gmail.com