Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: tulevaisuustietoisuuden vahvistaminen osallistavalla skenaariotyöskentelyllä

YAMK-opiskelija Jaana Himilä tutki voiko yksilöiden tulevaisuustietoisuutta kehittää skenaariotyöllä sekä millä keinoilla strategista ennakointia voidaan systematisoida olennaiseksi osaksi palveluyksikön operatiivista johtamista.

Kuvituskuva.

Koronapandemia muutti maailmaa. Organisaatioiden toiminnan näkökulmasta se teki myös strategisesta ennakoinnista totuttua haastavampaa. Kun tämän lisäksi organisaatioiden toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia jatkuvasti sekä yhä nopeammalla syklillä, niin tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito ovat avainasemassa heikkojen signaalien tunnistamisessa strategisen ennakoinnin pohjana.

Laurean Tulevaisuuden johtamisen ja asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan YAMK-koulutuksen opiskelija Jaana Himilä tutki opinnäytetyössään kyselyn ja haastattelujen kautta, voiko tulevaisuustietoisuutta vahvistaa skenaariotyöllä sekä kehitti julkisen hallinnon organisaation palveluyksikön johtotiimin kanssa yhteistyössä mallin, jolla tuodaan strateginen ennakointi olennaiseksi osaksi operatiivista palvelujen johtamista.

Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää johtotiimin tulevaisuustietoisuutta ja ennakointikyvykkyyttä. Lisäksi tavoitteena oli luoda ja sopia prosessista ennakointityön lisäämiseksi ja tulevaisuustietoisuuden laajentamiseksi yksikön toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.

Tulevaisuustietoisuus vahvistaa resilienssiä

Opinnäytetyön tulokset kiistattomasti osoittivat, että skenaariotyöskentelyllä ja siihen liittyvällä yhteisellä keskustelulla voitiin merkittävästi kehittää yksilöiden tulevaisuustietoisuutta. Haastattelujen perusteella myös nousi esiin, että yhteisellä keskustelulla pystyttiin vahvistamaan ja kehittämään yksilöiden tulevaisuuslukutaitoa sekä erityisesti kirkastamaan yhteistä ymmärrystä ennakointityön tärkeydestä ja merkityksellisyydestä niin erinomaisen asiakas- kuin henkilöstökokemuksenkin varmistamisessa.

Opinnäytetyössä keskeisenä tutkimustuloksena nousi esiin myös huomio siitä, että ennakointityössä tulisi osallistaa henkilöstöä laajalti eri tasoilta, jotta saadaan mahdollisimman kattavasti tietoa erilaisista ilmiöistä ja tunnistettua mahdollisia heikkoja signaaleja, joilla voi olla keskeinen merkitys strategisen ennakoinnin näkökulmasta. Osallistamalla voidaan myös laajentaa tulevaisuustietoisuutta sekä vahvistaa yksilöiden resilienssiä muutosten kohtaamiseen.

Tulevaisuuden osaamistarpeet murroksessa

Vaikka Suomi tunnetaan ennakointityön pioneerimaana, niin esimerkiksi tulevaisuustietoisuuden kehittäminen tai tulevaisuuslukutaito eivät kuulu yleisesti koulutuksen opetussuunnitelmiin. Näin ollen nämä ominaisuudet ja osaamiset ovat hyvinkin yksilöllisiä.

Kuten kaikki tietävät ja koronapandemiakin meille opetti, niin tulevaisuutta ei kukaan pysty vedenpitävästi ennustamaan ja muutoksiin suhtautuminenkin tämän johdosta on hyvin yksilöllistä. Mutta tulevaisuuslukutaitoa sekä tulevaisuustietoisuutta pystyy kuitenkin oppimaan ja kehittämään, jolloin on helpompi hahmottaa, ymmärtää sekä ennakoida tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia, riippumatta muutoksen suuruudesta. Nämä osaamiset kytkeytyvät olennaisena osana myös tulevaisuuden johtamiseen ja strategiseen ennakointiin sekä erinomaisen henkilöstökokemuksen varmistamiseen.

Tulevaisuuden johtamiseen tarvitaan työelämässä ja organisaatioissa toimialasta riippumatta laajalti yhteistä ymmärrystä ja vahvaa yhteistä tahtotilaa siitä, millaista tulevaisuutta halutaan edistää. Tulevaisuus tehdään yhdessä.

Tutustu Himilän opinnäytetyöhön Organisaation systemaattinen tulevaisuustietoisuuden kehitys osallistavalla skenaariotyöllä Theseus-palvelussa.

 

Lisätietoja:

 

 

Jaana Himilä
Tradenomi (YAMK)
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK-koulutus, Laurea-ammattikorkeakoulu
Puh. 040 159 4331, jaana.himila@student.laurea.fi